Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (XII.6.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2013. 01. 01- 2021. 03. 18
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

  az idegenforgalmi adóról


Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ 

Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


2.§ 


Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft.


3.§ 


(1) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett az idegenforgalmi adó alapjának és összegének megállapítására  alkalmas nyilvántartást köteles vezetni.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adót a tárgyhót követő hónap 15. napjáig köteles az adóhatósághoz befizetni és bevallani.

(3) A helyi adókról szóló törvény alapján nyújtott adómentesség fennállásának feltételeit    az adóbeszedésre kötelezettnek utólag ellenőrizhető módon igazolnia kell. A    munkavégzés miatt nyújtott adómentesség esetén a vendégnyilvántartás mellé csatolni      kell azt az igazolást, amely hitelt érdemlő módon igazolja (munkáltatói aláírással,            bélyegző lenyomattal) a munkavégzés ténye miatti tartózkodást.

(4) A beszedett idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezett az önkormányzat által             meghatározott  „ idegenforgalmi adó beszedési” elnevezésű számlára fizeti be.


4.§


(1) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2 )E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.


(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 2/2006.(II. 9.) önkormányzati rendelet és az azt  módosító 11/2008.(XII.18) önkormányzati rendelet.

                            Dr. Keresztesi Tímea

                                  jegyző


Birkás Zoltán

polgármester