Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (XII.6.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (XII.6.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

2023.01.01.

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdésének h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]1

1. § Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

2. §2 Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.

3. § (1) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett az idegenforgalmi adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást köteles vezetni.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adót a tárgyhót követő hónap 15. napjáig köteles az adóhatósághoz befizetni és bevallani.

(3) A helyi adókról szóló törvény alapján nyújtott adómentesség fennállásának feltételeit az adóbeszedésre kötelezettnek utólag ellenőrizhető módon igazolnia kell. A munkavégzés miatt nyújtott adómentesség esetén a vendégnyilvántartás mellé csatolni kell azt az igazolást, amely hitelt érdemlő módon igazolja (munkáltatói aláírással, bélyegző lenyomattal) a munkavégzés ténye miatti tartózkodást.

(4) A beszedett idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezett az önkormányzat által meghatározott „ idegenforgalmi adó beszedési” elnevezésű számlára fizeti be.

4. § (1) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 2/2006.(II. 9.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 11/2008.(XII.18) önkormányzati rendelet.

1

A rendelet szövegét a 6/2021.(III.18.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2021.március 19-től.

2

A 2. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.