Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (XII.6.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (XII.6.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2013. 01. 01- 2015. 12. 31
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

        

                                                      12/2012. (XII.6.)  önkormányzati rendelete                                                        

a helyi iparűzési adóról
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.)  1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§   (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naponként  2000 Ft.


2.§  Mentes a helyi iparűzési adó megfizetésének kötelezettsége alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 400 ezer Ft-ot.


3.§     (1) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.


(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 19/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 12/2008. (XII.18.) és 9/2010. (XII.23.) számú önkormányzati rendeletek.Dr. Keresztesi Tímea

jegyző


Birkás Zoltán

                            polgármester