Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (XII.6.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (XII.6.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 03. 19

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdésének h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]1.§ (1)[2] Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.


(2)[3] 


2.§[4] 


3.§     (1) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.


(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 19/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 12/2008. (XII.18.) és 9/2010. (XII.23.) számú önkormányzati rendeletek.Dr. Keresztesi Tímea

jegyző


Birkás Zoltán

                            polgármester


[1]

A rendelet szövegét a 6/2021.(III.18.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2021. március 19-től

[2]

A rendelet szövegét a 6/2021.(III.18.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2021. március 19-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a .16/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2020. január 1-től

[4]

A 2. §-t hatályon kívül helyezte a 11/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2016. január 1-től