Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2018. évi illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 12. 31

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke:

a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a,

b) valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a.


2. § E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba és 2019. január 1-jén hatályát veszti.
Birkás Zoltán

dr. Tokorcsi Katalin

polgármester

aljegyző

Záradék: Ez a rendelet Kistolmács Község Önkormányzata hirdetőtábláján 2017. december 20. napján történt kifüggesztéssel kihirdetésre került.
                                                                                               dr. Tokorcsi Katalin

                                                                                                           aljegyző