Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 17- 2018. 02. 17

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36.§; 42.§-43.§ rendelkezéseire figyelemmel az alábbiakat rendeli el:1.§ Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


                                                                 ,, 2. §


(1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi


                  a)      bevételi főösszegét mindösszesen: 87.214.399 Ft-ban,

                  b)      kiadási főösszegét mindösszesen: 87.214.399 Ft-ban határozza meg.


(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi pénzmaradvány nélküli költségvetési bevételi főösszegét 58.801.838 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:


a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatát 39.500.527 Ft-ban

                                                                                                                                               Ft

aa)

Önkormányzat működési támogatása

22.977.928

ab)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

12.257.947

ac)

Közhatalmi bevételek

1.849.652

ad)

Működési bevételek

2.385.000

ae)

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

30.000


b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 19.301.311 Ft-ban

                                                                                                                                         Ft

ba)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

19.271.311

bb)

Felhalmozási bevételek

30.000

bc)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0


(3) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeiből a

                                                                                                                                                Ft

 a)

Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit

57.501.838

b)

Önként vállalt feladatok bevételeit

1.300.000

c)

Államigazgatási feladatok bevételei

0


állapítja meg.


(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadási főösszegét 87.214.399 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:


a) Működési költségvetés kiadását 44.630.368 Ft-ban

                                                                                                                                               Ft

aa)

Személyi juttatások

18.532.463

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

3.332.731

ac)

Dologi kiadások

19.884.074

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.772.900

ae)

Egyéb működési célú kiadások

        108.200


b) Felhalmozási költségvetés kiadását 41.348.233 Ft-ban

                                                                                                                                              Ft

ba)

Beruházási kiadások

12.048.081

bb)

Felújítási kiadások

29.300.152

bc)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Bd)

Tartalék

0


(5) A Képviselő-testület Kistolmács  Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési kiadásaiból a

                                                                                                                                              Ft

a)

Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait

80.382.042

b)

Önként vállalt feladatok kiadásait

461.000

c)

Államigazgatási feladatok kiadásai

0


állapítja meg.”


2. §


A Rendelet 4.§ (1) bekezdés b.) helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) b.)Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:   1.235.798 Ft

 ”     c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.397.180 Ft3. §


     (1)  A Rendelet 1-7. melléklet helyébe 1-7. mellékletek lépnek.

    

(2) A Rendelet 10-11. mellékletek helyébe a 8-9. mellékletek lépnek.


(3) A Rendelet 13. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.4.§


E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Tokorcsi Katalin                                                Birkás Zoltán

                   aljegyző                                                          polgármester

Záradék:


A rendelet 2018. február 16. napján kihirdetésre került.                                                            Dr. Tokorcsi Katalin

                                                                      aljegyző
Mellékletek