Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 10. 02- 2018. 12. 17

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2)-(4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27.§ (1) és (2) bekezdéseinek rendelkezéseire figyelemmel az alábbiakat rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és az önkormányzatra.2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

2. §


  1. A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi


                  a)      bevételi főösszegét mindösszesen: 120.600.441 Ft-ban,

                  b)       kiadási főösszegét mindösszesen: 120.600.441 Ft -ban határozza meg.  1. A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi pénzmaradvány nélküli költségvetés bevételi főösszegét 86.182.462Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:


a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatát 39.595.676Ft-ban

                                                                                                                                               Ft

aa)

Önkormányzat működési támogatása

23.773.348

ab)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

12.244.828

ac)

Közhatalmi bevételek

1.611.500

ad)

Működési bevételek

1.966.000


  1. Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 46.586786 Ft-ban

Ft

ba)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46.511.786

bb)

Felhalmozási bevételek

75.000

bc)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0(3) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeiből a

 Ft


a)

Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit

119.300.441

b)

Önként vállalt feladatok bevételeit

1.300.000

c)

Államigazgatási feladatok bevételei

0


állapítja meg.


(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés kiadási főösszegét 119.691.525 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:  1. Működési költségvetés kiadását 37.881.950 Ft-ban

 Ft

aa)

Személyi juttatások

18.895.013

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

2.752.593

ac)

Dologi kiadások

13.490.094

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.505.450

ae)

Egyéb működési célú kiadások

238.800


          b) Felhalmozási költségvetés kiadását 77.501.167 Ft-ban

 Ft


ba)

Beruházási kiadások

21.875.991

bb)

Felújítási kiadások

55.625.176

bc)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0            c) Tartalék összegét 4.308.408 Ft-ban


(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadásaiból a

Ft

a)

Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait

119.849.741

b)

Önként vállalt feladatok kiadásait

750.700

c)

Államigazgatási feladatok kiadásai

0


állapítja meg.”


(6) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai


3. §


(1)  A Képviselő-testület a 2018 évre vonatkozó költségvetésben az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét – a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerűen történő bemutatásával – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve együttesen az 1. melléklet szerint határozza meg.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6/a-6/b. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7/a-7/b. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) tartalmazó kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.


(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) A Képviselő-testület az önkormányzat rovatonkénti kiadásainak részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(9) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(11) A 2018. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 13. melléklet tartalmazza     4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja


4. §


(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegét  34.165.851 Ft összegben állapítja meg.


a) A  finanszírozására szolgáló bevételek összege 35.074.767 Ft, mely az előző évi pénzmaradvány összege

       b)  A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 908.916 Ft, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés összege


(2) Az önkormányzat működési hitelt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele lehetséges, de csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében.


(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.


(4) A gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többlettel, illetve egyszeri bevételekkel lehetőség szerint tartalék összeget kell képezni.


(5) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről - a központi költségvetésből kiutalt pénzeszközök kivételével –a polgármester gondoskodik. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.


(6) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

5. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám 2 fő, a munkajogi létszám 2 fő.


(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves statisztikai állományi létszámát 11 főben hagyja jóvá.


(3) A köztisztviselő polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200.000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.


(4) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke 6.711 Ft/fő/hó mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.6. §


(1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.


(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.


(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.                        6. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei


 7. §


(1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása.


(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.


(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31.-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai


8. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.


(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.


(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.


(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.


(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni.


(6) A Polgármester nettó 500.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást.

                                   

(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

- kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés

- reprezentációs kiadások

- kis összegű szolgáltatási kiadások

- elszámolásra felvett előlegek

- társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

- banki átutalással nem teljesíthető kiadások

- munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben

- egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.                                                                 8. Vegyes és záró rendelkezések


9. §


(1) Az Áht. 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.


(2) E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési év során kell alkalmazni.

Dr. Tokorcsi Katalin                                                Birkás Zoltán

                   aljegyző                                                          polgármester

Záradék


A rendelet 2018. február 16. napján kihirdetésre került.                                             Dr. Tokorcsi Katalin

                                                       aljegyző