Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete

a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2018. 03. 01- 2018. 12. 30

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V.19.) NGM rendeletben foglaltak figyelembevételével a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya kiterjed a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.


2. § A Hivatalban a 2018. évi – két munkanapra kiterjedő – igazgatási szünet napjai: 2018. december 27-től 2018. december 28-ig tartó időszak (csütörtök-péntek).


3. § Ez a rendelet 2018. március 1-jén lép hatályba és 2018. december 31. napján hatályát veszti.Birkás Zoltán

polgármester

dr. Tokorcsi Katalin

aljegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2018. február 16. napján kihirdetésre került.


                                                                               dr. Tokorcsi Katalin

                                                                                        aljegyző