Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2001. (II. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 01- 2018. 04. 01

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) Kistolmács Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2001. (II. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. § 2. pontja táblázatában az „ÜÜ jelű építési övezet” szöveg helyébe az „ÜÜ-1 jelű építési övezet” szövegrész kerül.


(2) A Rendelet 16. § 2. pontja a következő táblázattal egészül ki:


„ÜÜ-2 jelű építési övezet

HÉSZ

A kialakítható legkisebb telekterület méret (m2)

8000

A beépítési mód

SZ

A megengedett legnagyobb építménymagasság (m)

5,0

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

10

A zöldfelület legkisebb mértéke (%)

70”2.§ A Rendelet a következő 18/A. § és 18/B. §-sal egészül ki:


„Kereskedelmi-szolgáltató építési övezetek (Gksz)

18/A. §

1. Az építési övezetben az OTÉK 19. §-ában megnevezett építmények helyezhetők el.

2. Az építési övezet telekalakítási és beépítési előírásai:


Gksz jelű építési övezet

HÉSZ

A kialakítható legkisebb telekterület méret (m2)

500

A beépítési mód

O, SZ

A megengedett legnagyobb építménymagasság (m)

5,0

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

60

A zöldfelület legkisebb mértéke (%)

20

Előkert legkisebb mérete (m)

5

Oldalkert legkisebb mérete (m)

3

Hátsókert legkisebb mérete (m)

3Ipari építési övezet (Gip)

18/B. §

1. Az építési övezetben az OTÉK 20. § (4) és (5) bekezdésében megnevezett építmények helyezhetők el.

2. Az építési övezet telekalakítási és beépítési előírásai:


Gip jelű építési övezet

HÉSZ

A kialakítható legkisebb telekterület méret (m2)

1000

A beépítési mód

SZ

A megengedett legnagyobb építménymagasság (m)

5,0

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

40

A zöldfelület legkisebb mértéke (%)

30

Előkert legkisebb mérete (m)

5

Oldalkert legkisebb mérete (m)

6

Hátsókert legkisebb mérete (m)

6”3.§ A Rendelet 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.


4. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 15.§ 4. pontja „FL-1 jelű építési övezet” táblázatában az „OTÉK” címszó alatti oszlop, a „A kialakítandó telek legkisebb szélességi mérete (m)” és a „mélységi mérete” kezdetű sor, a „A kialakítható legkisebb telekterület méret (m2)” sorban a „K-” szövegrész, a táblázat végén a ­*-gal jelölt „szabadonálló beépítési mód csak akkor lehetséges, ha a telekszélesség minimum 20 m.” szövegrész, az „FL-2 jelű építési övezet” táblázatában az „OTÉK” címszó alatti oszlop, a „A kialakítandó telek legkisebb szélességi mérete (m)” és a „mélységi mérete” kezdetű sor, a „A kialakítható legkisebb telekterület méret (m2)” sorban a „K-” szövegrész,

b) 16.§ 2. pontja „ÜÜ jelű építési övezet” táblázatában az „OTÉK” címszó alatti oszlop, a „A kialakítandó telek legkisebb szélességi mérete (m)” és a „mélységi mérete” kezdetű sor, a „A kialakítható legkisebb telekterület méret (m2)” sorban a „K-” szövegrész, a táblázat végén a „- az építési telket valamennyi oldaláról 10 m-es zöldsávval kell körülvenni.” szövegrész,

c) 17.§ 4. pontja „HÜ-1 jelű építési övezet” táblázatában az „OTÉK” címszó alatti oszlop, a „A kialakítandó telek legkisebb szélességi mérete (m)” és a „mélységi mérete” kezdetű sor, a „HÜ-2 jelű építési övezet” táblázatában az „OTÉK” címszó alatti oszlop, a „A kialakítandó telek legkisebb szélességi mérete (m)” és a „mélységi mérete” kezdetű sor,

d) 18.§ 2. pontja „KÜ-T jelű építési övezet” táblázatában az „OTÉK” címszó alatti oszlop, a „A kialakítandó telek legkisebb szélességi mérete (m)” és a „mélységi mérete” kezdetű sor, a 3. pont „KÜ-SP jelű építési övezet” táblázatában az „OTÉK” címszó alatti oszlop, a „A kialakítandó telek legkisebb szélességi mérete (m)” és a „mélységi mérete” kezdetű sor,

e) 18.§ 4. pontja.


5. § Ez a rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba. Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
dr. Tokorcsi Katalin


Birkás Zoltán

aljegyző


polgármester
Kihirdetési záradék:


A rendelet 2018. február 19. napján kihirdetésre került.


dr. Tokorcsi Katalin

aljegyző