Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 26- 2020. 11. 30

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a következőket rendeli el:1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei


1.§


(1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

                                 bevételi főösszegét  86.178.311 Ft

                                 kiadási főösszegét   51.760.332Ft  teljesítéssel állapítja meg.


 (2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata finanszírozási bevételek nélkül a 2017. évi költségvetési bevételi összegét 57.765.750 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:


a) Működési költségvetés kiemelt bevételeit 38.464.439 Ft-ban


                                                                                                                                           Ft

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

22.977.928

ab)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

12.257.947

ac)

Közhatalmi bevételek

1.271.004

ad)

Működési bevételek

1.927.560

ae)

Működési célú átvett pénzeszközök

30.000b) Felhalmozási költségvetés bevételeit 19.301.311 Ft-ban

                                                                                                                                          Ft

ba)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

19.271.311

bb)

Felhalmozási bevételek

30.000(3)     A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 28.412.561 Ft összegben hagyja jóvá.


                                                                                                                                                Ft

a)

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

27.015.381

b)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1.397.180


(4)   Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését az 1-2,3,5, mellékletek tartalmazzák.


(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata finanszírozási kiadások nélkül a 2017. évi költségvetési kiadási összegét 50.524.534 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:


a) Működési költségvetés kiadásait 33.991.837 Ft-ban

                                                                                                                                                   Ft

aa)

Személyi juttatások

17.248.747

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.723.821

ac)

Dologi kiadások

11.202.149

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.772.900

ae)

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

18.700

af)

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

25.520


b) Felhalmozási költségvetés kiadásait 16.532.697 Ft-ban

                                                                                                                                                 Ft

ba)

Beruházások

10.391.612

bb)

Felújítások

6.141.085(6)     A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1.235.798 Ft összegben hagyja jóvá.


                                                                                                                                                Ft

a)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1.235.798(7) Az önkormányzat kiadásainak részletes teljesítését 1-2,4,6, mellékletek tartalmazzák.


(8) A 2017.évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 7.241.216 Ft többlet, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 27.176.763 Ft többlet keletkezett. A többlet felhasználásaként a 2018.évi eredeti költségvetésben 35.074.767 Ft került tervezésre. A 2017.évi 34.417.979 Ft többlet összege és a 2018.évre tervezett összeg közti különbség költségvetésen történő átvezetésére a 2018.évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosításakor kerül sor.                                                       2.    A létszámgazdálkodás


2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 13 főben hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben hagyja jóvá.


    3.      Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése


3. §


(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az Áht.-n kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) Az Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások összegét a Képviselő-testület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) Az Önkormányzat kiadásainak alakulását rovatonként a 5. melléklet tartalmazza.


(7) A Képviselő-testület az önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) Az önkormányzat által 2017.évben nyújtott kedvezményeket, mentességeket a 8. melléklet tartalmazza.


(9) Kistolmács Község Önkormányzat EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek pénzügyi teljesítési adatait a 20.melléklet tartalmazza.


(10)  A Képviselő-testület a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi összevont maradványkimutatását.


(11) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2017. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


(12) Kistolmács Község Önkormányzat részesedéseinek az állományát a 12.melléklet szerint állapítja meg.


(13) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2017. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


(14) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek a 2017. évi változását a 10.melléklet szerint fogadja el.


(15) Kistolmács Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2017.december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 19.melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


(16) Kistolmács Község Önkormányzatának mérlegtételei alapján összeállított 2017.december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.


(17) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2017. évi normatív állami hozzájárulásainak a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 14. melléklet szerinti tartalommal fogadja el


(18) Kistolmács Község Önkormányzata a 2017. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.


(19) Az Képviselő-testület a 2017.évi maradvány összegét 34.417.979 Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat 2017.évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 21. melléklet szerint tartalommal határozza meg.4.  Záró rendelkezések4.§E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
                        Dr. Tokorcsi Katalin                                            Birkás Zoltán

                                  aljegyző                                                  polgármester
Záradék


A rendelet Kistolmács Község Önkormányzata hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. május 25. napján kihirdetésre került.


Dr. Tokorcsi Katalin

aljegyző