Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól szóló 2/2005. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 08. 24- 2018. 08. 24

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól szóló 2/2005. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján –figyelembe véve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakat-  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól szóló 2/2005(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Az önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési törvényben meghatározott értékhatár feletti vagyont értékesíteni, a vagyon használatát, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni - ha törvény kivételt nem tesz - csak nyilvános, (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján, a legkedvezőbb ajánlatot tevő részére lehet. Nem vonatkozik ez a rendelkezés az értékesítési célt szolgáló dolgokra, illetve a szokásos kereskedelmi kapcsolatokra.”

2. §

Az önkormányzati rendelet 20.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)A korlátozottan forgalomképes vagyon közfeladatok ellátásához nélkülözhető része bérbeadással hasznosítható. A bérleti jogviszonyra vonatkozó szerződés határozott időre, - legfeljebb 15 évre,- köthető vagy határozatlan idejű bérbeadás esetén biztosítani kell a minden következmény nélküli felmondás lehetőségét. „

3. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Birkás Zoltán

polgármester

Dr. Tokorcsi Katalin

aljegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem 16.20 órakor az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel.


Letenye, 2018. augusztus 23.

Dr. Tokorcsi Katalin

                                                                                                                                    aljegyző