Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (X.1.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 02- 2018. 10. 02

                             Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018. (X.01.) önkormányzati rendelete


Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36.§; 42.§-43.§ rendelkezéseire figyelemmel az alábbiakat rendeli el:


1.§ Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


                                                                 ,, 2. §


  1. A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi


                  a)      bevételi főösszegét mindösszesen: 120.600.441 Ft-ban,

                  b)       kiadási főösszegét mindösszesen: 120.600.441 Ft -ban határozza meg.  1. A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi pénzmaradvány nélküli költségvetés bevételi főösszegét 86.182.462Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:


a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatát 39.595.676Ft-ban

                                                                                                                                               Ft

aa)

Önkormányzat működési támogatása

23.773.348

ab)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

12.244.828

ac)

Közhatalmi bevételek

1.611.500

ad)

Működési bevételek

1.966.000


  1. Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 46.586786 Ft-ban

Ft

ba)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46.511.786

bb)

Felhalmozási bevételek

75.000

bc)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0(3) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeiből a

 Ft


a)

Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit

119.300.441

b)

Önként vállalt feladatok bevételeit

1.300.000

c)

Államigazgatási feladatok bevételei

0


állapítja meg.


(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés kiadási főösszegét 119.691.525 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:  1. Működési költségvetés kiadását 37.881.950 Ft-ban

 Ft

aa)

Személyi juttatások

18.895.013

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

2.752.593

ac)

Dologi kiadások

13.490.094

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.505.450

ae)

Egyéb működési célú kiadások

238.800


          b) Felhalmozási költségvetés kiadását 77.501.167 Ft-ban

 Ft


ba)

Beruházási kiadások

21.875.991

bb)

Felújítási kiadások

55.625.176

bc)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0            c) Tartalék összegét 4.308.408 Ft-ban


(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadásaiból a

Ft

a)

Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait

119.849.741

b)

Önként vállalt feladatok kiadásait

750.700

c)

Államigazgatási feladatok kiadásai

0


állapítja meg.”2. §  (1)  A Rendelet 1-5. melléklet helyébe az 1-5. mellékletek lépnek.


  1.  A Rendelet 7.melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

     

  1. A Rendelet 9-10. mellékletek helyébe a 7-8. mellékletek lépnek.


  1. A Rendelet 12-13. melléklet helyébe a 9-10. mellékletek lépnek.
 3.§  E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.                                                                       dr. Keresztesi Tímea jegyző helyett eljárva      Birkás Zoltán                                        dr. Hámori Nóra

      polgármester                                      pénzügyi osztályvezető


Záradék:

A rendeletet Kistolmács Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. szeptember 27. napján tartott ülésén fogadta el. A rendelet 2018. október 1. napján a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint Kistolmács Községi Önkormányzat hirdetőbáláján történt kifüggesztéssel kihirdetésre került.                     dr. Keresztesi Tímea jegyző helyett eljárva                                                                                        dr. Hámori Nóra

                                                                                    pénzügyi osztályvezető