Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 01- 2019. 10. 01

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.19.) önkormányzati  rendelet módosításáról


  1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) Rendkívüli ülésre szóló meghívót 3 nappal, sürgős esetekben pedig legalább 24 órával az ülés előtt kell kézbesíteni. Indokolt esetben a meghívót szóban (személyesen, vagy hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont) vagy írásbelinek nem minősülő elektronikus úton is lehet közölni. E rendelkezés alkalmazásában a szóbeli és írásbelinek nem minősülő elektronikus úton történő kapcsolattartás alatt az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.”


  1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 55. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„55. § (1)A települési képviselő megbízatásának keletkezésére és megszűnésére, jogaira és kötelezettségeire, összeférhetetlenségére, méltatlanságára, tiszteletdíjára, jutatására, költségtérítésére, vagyonnyilatkozat-tételi eljárására vonatkozó szabályokat törvény és e rendelet állapítja meg.

(2)A képviselő köteles

a) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára;

b) felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint különböző vizsgálatokban;

c) testületi vagy bizottsági ülésről történő távolmaradását minden esetben indoklással  együtt előzetesen a polgármesterhez, vagy jegyzőhöz bejelenteni;

d) köteles megtartani a tudomására jutott állami és hivatali titkot, valamint köteles figyelembe venni az Alaptörvénynek, a Polgári Törvénykönyvnek a magántitok és a személyi adatok védelmére vonatkozó szabályait. Titoktartási kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll.”


3.§   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Dr. Hámori Nóra

Birkás Zoltán

aljegyző, pénzügyi osztályvezető

polgármester


Záradék:


A rendelet 2019. szeptember 30. napján kihirdetésre került.Dr. Hámori Nóra

aljegyző, pénzügyi osztályvezető