Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 06- 2019. 12. 06


Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2019. (XII.5) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításárólKistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról:

1.§

A Rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(5) Az önkormányzat jelzőszámait, az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölését, valamint a számlavezető pénzintézetet az 1. függelék tartalmazza.


2. §

A Rendelet 5.§ c) pontja az alábbira módosul:

c) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője


3. §

A Rendelet 12. § (2) helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(2) A képviselő-testület 4 fő képviselőből és 1 fő polgármesterből áll. A képviselő-testület tagjait az 2. függelék tartalmazza.

4. §

A Rendelet 12. § (3) helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(3) A képviselőtestület szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottsága, a közös önkormányzati hivatal, jegyző, valamint a társulás. Azon társulásokat, ahol az önkormányzat tagja a 3. függelék tartalmazza.

5. §

A Rendelet 56.§-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:

(3) A bizottsági tagok felsorolását a 4. függelék tartalmazza.


6.§


A rendelet 68.§(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az aljegyzői munkakört valamely osztályvezetői munkakör egyidejű betöltésével is el lehet látni.


7. §

A Rendelet 76.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

76. § (1)Az önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik a közösségekkel. Ennek keretében a képviselő-testület feladatköreiben más képviselő-testületekkel, illetve más jogi személlyel és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel eseti és rendszeres kapcsolatot alakít ki, feladatai ellátása érdekében megállapodásos kapcsolatok létesítésére, együttműködésre törekszik.

(2) Az együttműködés keretében a felek tanácskozásokat, közös rendezvényeket szervezhetnek tapasztalataik kölcsönös átadása, a helyi sajátosságoknak megfelelő szervezeti megoldások, kulturális és egyéb feladataik hatékonyabb, eredményesebb és színvonalasabb ellátása, valamint a lakosság önszerveződő közösségeivel, a társadalmi szervekkel való hatékonyabb és szélesebb körű együttműködés érdekében.

(3) Együttműködési megállapodás megkötésére a képviselő-testület jogosult. A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá.


8. §

A Rendelet 1. mellékletét hatályon kívül helyezi.


9. §

A Rendelet 2. melléklete  helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

10. §


A Rendelet kiegészül ezen rendelet 1., 2., 3., 4. függelékével.


11.§   


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Dr. Keresztesi Tímea

Birkás Zoltán

jegyző

polgármester


Záradék:


A rendelet 2019 december 5. napján kihirdetésre került.Dr. Keresztesi Tímea

jegyző


1.melléklet


2.melléklet a 9/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez


A képviselő- testület által átruházott hatáskörökről  1. A polgármesterre átruházott hatáskörök:A

Bátruházott hatáskör

jogszabályi hivatkozása közösségi színtér vezetőjének utasítást adhat, tájékoztatást, jelentést kérhet, vizsgálatot kezdeményezhet,  a nem önkormányzati fenntartású szervezetnél ellenőrizheti az önkormányzati támogatás felhasználását

a helyi közművelődésről szóló 8/1999. (X. 14.) önkormányzati rendelet 23. §díszsírhelyet adományozhat

a temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (X. 5.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdésvisszavonja a település címerének használatára vonatkozó engedélyt

Kistolmács község címeréről és zászlajáról szóló 5/2002. (V.7.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdéskezeli az önkormányzat vagyonát

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól szóló 2/2005. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. §gyakorolja a tulajdonosi jogosítványokat az önkormányzat által alapított gazdasági társaságban

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól szóló 2/2005. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésegyéb tulajdonosi döntéseket hoz

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól szóló 2/2005. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésa 15. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt meghaladó vagyon értékesítésére, használatára, hasznosítására irányuló szerződést köt

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól szóló 2/2005. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésrészben vagy egészben lemondhat az önkormányzatot megillető követelésről

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól szóló 2/2005. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésdönt az önkormányzat részére ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásáról

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól szóló 2/2005. (II. 9.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdésbérbe adja a forgalomképes ingatlanokat, részletfizetést és fizetési haladékot

engedélyezhet

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól szóló 2/2005. (II. 9.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés


gyakorolja a tulajdonost megillető egyéb jogokat

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól szóló 2/2005. (II. 9.) önkormányzati rendelet 19. § (5) bekezdés


a forgalomképtelen vagyontárgyak pótlására és gyarapítására irányuló szerződést köt

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól szóló 2/2005. (II. 9.) önkormányzati rendelet 21. § (4) bekezdés


a közterületen történő közmű építések hatósági engedélyezéséhez a tulajdonos önkormányzat nevében hozzájáruló nyilatkozatot ad ki

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól szóló 2/2005. (II. 9.) önkormányzati rendelet 21. § (6) bekezdés


egyes vagyonhasznosítási feladatokat lát el

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól szóló 2/2005. (II. 9.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés


közműfejlesztési hozzájárulásról szóló megállapodást köt

a közműfejlesztési hozzájárulás összegének megállapításáról /Hegyi villany/ szóló 7/2006. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § b) pont


az üzletek éjszakai nyitva tartására vonatkozó korlátozás alól felmentést adhat

a vendéglátással foglalkozó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 7/2007. (IV. 3.) számú rendelet 2. § (2) bekezdés


gyakorolja a falugondnok feletti egyéb munkáltatói jogokat

a falugondnoki szolgálatról szóló 10/2008. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 24. § (5) bekezdés


dönt egyes falugondnoki szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről

a falugondnoki szolgálatról szóló 10/2008. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés


közterületen történő avar és kerti hulladék égetéséhez engedélyt ad


 az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 9/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdésgyakorolja a rendkívüli települési támogatással,

a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos hatásköröket


a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésgyakorolja a köztemetéssel kapcsolatos hatáskört, a köztemetés költségeinek megtérítésére részletfizetést engedélyezhet, illetve a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt


a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés és 22. § (3) bekezdésgondoskodik a gazdálkodás során keletkezett, átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséről

a mindenkori éves költségvetési rendeletben foglaltak szerint


megilleti a költségvetési tartalék képzésének és a tartalékkal való rendelkezés joga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

a mindenkori éves költségvetési rendeletben foglaltak szerint


az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására jogosult

a mindenkori éves költségvetési rendeletben foglaltak szerint


dönt a forrásfelhasználásról a költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig

a mindenkori éves költségvetési rendeletben foglaltak szerint


a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozó együttműködési megállapodásokon kívül a pénzügyi kötelezettségvállalással nem járó együttműködési megállapodások megkötése, pályázatokhoz támogató nyilatkozatok kiadása

2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján történő hatáskör átruházás2. Az Önkormányzat társulására átruházott hatáskör:


  1. A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulásra átruházott hatáskör:


  1. A képviselő- testület a Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) – a továbbiakban Társulás – célját képező projekt keretében az ISPA/KA támogatással létrejövő vagyon- és eszközrendszer üzemeltetésével kapcsolatosan az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló feladatkörét a Társulásra átruházza.


2.1.2 A fenti hatáskör átruházás nem érinti a képviselő- testület  helyi közszolgáltató kiválasztására irányuló, valamint helyi közszolgáltatási díj-megállapítási hatáskörét.

Az önkormányzati közfeladat fentiek szerinti átruházása a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló már meglévő helyi közszolgáltatási szerződéseket azok hatálya alatt nem érinti.


2.1.3 A Társulás célját képező projekt keretében az ISPA/KA támogatással létrejövő vagyon- és eszközrendszerrel megvalósuló települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű végzése céljából kizárólag egyszemélyes gazdálkodó szervezet alapítására és vezetőjének kinevezésére irányuló hatáskörét – a Mötv. 41. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Társulásra átruházza.


2.2 -2.3. Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulásra átruházott hatáskör:

A képviselő-testület a Mötv. 2013. január 1. napjától hatályos 41. § (4) bekezdése alapján, a Mötv. 119. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladat- és hatásköreit a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulásra ruházza át azzal, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő képesítéssel rendelkező belső ellenőr foglalkoztatása a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás székhely településének közös önkormányzati hivatalában történik.1. függelék

Az önkormányzat jelzőszámai, az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése és a számlavezető pénzintézet


1. Az önkormányzat jelzőszámai

a) Az önkormányzat törzskönyvi azonosító száma: 436391

b) Az önkormányzat adószáma: 15436399-1-20

c) Az önkormányzat statisztikai számjele: 15436399-8411-321-202. Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelöléseA

B

1.

Kormányzati funkció kódja

Kormányzati funkció megnevezés

2.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

3.

013320

Köztemető-fenntartás és - működtetés

4.

013350


Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

5.

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

6.

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

7.

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

8.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9.

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

10.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

11.

046020

Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

12.

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

13.

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

14.

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

15.

051020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

16.

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

17.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

18.

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

19.

062010

Településfejlesztés igazgatása

20.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

21.

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

22.

064010

Közvilágítás

23.

066010

Zöldterület-kezelés

24.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

25.

072111

Háziorvosi alapellátás

26.

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

27.

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

28.

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

29.

082044

Könyvtári szolgáltatások

30.

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

31.

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

32.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

33.

102031

Idősek nappali ellátása

34.

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

35.

107051

Szociális étkeztetés

36.

107052

Házi segítségnyújtás

37.

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

38.

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás


3.  Számlavezető pénzintézet

a) Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Letenyei Fiókja

b) Számlavezető pénzintézet címe: 8868 Letenye, Szabadság tér 8.
2. függelék


A képviselő-testület tagjai


Birkás Zoltán polgármester

Tóth Károly alpolgármester

Tóth Istvánné képviselő

Biróné Horváth Mónika képviselő

Tóth Henrietta képviselő3. függelék


Azon társulásokat, ahol az önkormányzat tagja


Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás


Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás


Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
4.függelék


Vagyonnyilatkozat - vizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjai:


Tóth Henrietta elnök,

Tóth Istvánné tag,

Biróné Horváth Mónika tag.

Indokolás1.§

Az önkormányzat jelzőszámai, az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése, valamint a számlavezető pénzintézet az 1. függelékbe kerül át.


2.§

Jegyző elnevezésének módosítása.


3.§

A képviselő-testület tagjait tartalmazó függelék beillesztése.


4.§

A társulásokkal kapcsolatos függelék beillesztése.


5.§

A bizottság tagjait tartalmazó függelék beillesztése.


6.§

Az aljegyzői tisztség betöltésének feltételei kerültek rendezésre.


7.§

Önszerveződő közösségekkel való együttműködésről rendelkezés.


8-11.§


Mellékletek, függelékek módosítása, beillesztése.


12.§

Hatályba léptető rendelkezések