Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 06- 2019. 12. 06


                             Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításárólKistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2)-(4) bekezdésére figyelemmel az alábbiakat rendeli el:


1. §


Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1)-(5) helyébe a következő rendelkezés lép:                                                       


,, 2. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi


                  a)      bevételi főösszegét mindösszesen: 79.385.888 Ft-ban,

                  b)       kiadási főösszegét mindösszesen: 79.385.888 Ft -ban határozza meg.  1. A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 60.693.768 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:


a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatát 36.281.218 Ft-ban

                                                                                                                                               Ft

aa)

Önkormányzat működési támogatása

23.237.561

ab)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6.947.137

ac)

Közhatalmi bevételek

      2.690.000

ad)

Működési bevételek

3.406.520


  1. Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 24.412.550 Ft-ban

Ft

ba)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

23.361.383

bb)

Felhalmozási bevételek

0

bc)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0(3) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeiből a

 Ft


a)

Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit

60.293.768

b)

Önként vállalt feladatok bevételeit

400.000

c)

Államigazgatási feladatok bevételei

0


állapítja meg.


(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2019. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 77.896.129 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:  1. Működési költségvetés kiadását 35.312.817 Ft-ban

 Ft

aa)

Személyi juttatások

18.706.461

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

2.876.459

ac)

Dologi kiadások

16.797.053

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.544.375

ae)

Egyéb működési célú kiadások

658.964


          b) Felhalmozási költségvetés kiadását 35.312.817 Ft-ban

 Ft


ba)

Beruházási kiadások

26.074.817

bb)

Felújítási kiadások

9.238.000

bc)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0            (5) A Képviselő-testület Kistolmács  Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásaiból a

Ft

a)

Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait

77.365.129

b)

Önként vállalt feladatok kiadásait

531.000

c)

Államigazgatási feladatok kiadásai

0


állapítja meg. „


2. §


A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

                                                            


„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegét 17.202.361 Ft összegben állapítja meg.


           a)A  finanszírozására szolgáló bevételek összege 18.022.209 Ft, mely az előző évi   pénzmaradvány összege

       b.)  A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 831.993 Ft, mely az államháztartáson          belüli megelőlegezés visszafizetés összege”3. §      (1)  A Rendelet 1-5. melléklet helyébe az 1-5. mellékletek lépnek.


  1.  A Rendelet 6-7. mellékletek helyébe a 6-7. mellékletek lépnek.

     

  1. A Rendelet 9-10. mellékletek helyébe a 8-9. mellékletek lépnek.


  1. A Rendelet 12-13. melléklet helyébe a 10-11. mellékletek lépnek.4.§

E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Keresztesi Tímea                                     Birkás Zoltán                     

        jegyző                                                     polgármester

                                             

A rendelet kihirdetve: 2019. december 5.Dr. Keresztesi Tímea

jegyző                                                           

                                                                                 
Indokolás


I.) BEVÉTELEK


Magyarország 2019.évi költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető  állami hozzájárulások esetén mindösszesen 2.437.726 Ft előirányzat emelést engedélyezett a Kormány melyből a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 156.551 Ft a 2019. évi bérkompenzáció összegét tartalmazza, a települési önkormányzatok soron mindösszesen 1.572.515 Ft emelés történt, melyből egyrészt a 123/2019.(V.27.) kormányrendelet alapján 1.150.000 Ft kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat a falugondnoki feladatokra valamint 422.515 Ft-ot a szociális összevont ágazati pótlék fedezetére. A kiegészítő költségvetési támogatás rovaton 708.660 Ft összeg érkezett a 2019. évi szociális tűzifa támogatására.

Működési célú támogatásként mindösszesen 276.985 Ft-al emeltük meg a tervezett előirányzatokat, mely a nyári diákmunka lebonyolítása kapcsán érkezett 131.30 Ft-ból és ezen kívül 100.000 Ft Bursa Ösztöndíj visszautalásból, illetve 42.354 Ft-ot kaptunk a háziorvosi ügyeleti feladatok megemelkedett kiadásainak fedezetére a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulástól.

A tervezett eredeti előirányzatnál több felhalmozási célú támogatás érkezett 1.051.167 Ft összegben mely a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat kapcsán érkezett.

Az adóbevételek tekintetében iparűzési adóból az eredetileg tervezettnél 250.000 Ft-al, a gépjárműadóból 160.000 Ft-al, idegenforgalmi adóból pedig 70.000
Ft-al több bevételünk keletkezett.  Betervezésre került a polgármesteri életbiztosítási szerződési időszak lejártából várható 2.251.120 Ft biztosítási összeg is. A 2018.évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet alapján az előző évi pénzmaradványt korrekcióztuk 12.145 Ft-al, mely ebben a költségvetés módosításban került bedolgozásra. Eredetileg nem került tervezésre a bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezés összege sem, mely pénzforgalom nélküli bevételként jelenik meg.


II.) KIADÁSOK


A kiadási oldalon a személyi juttatások rovaton a nyári diákmunka, a falugondnoki jutalom és a polgármester szabadságmegváltása került tervezésre, illetve a járulékok esetében a személyi juttatásokhoz kapcsolódó előirányzat.

A dologi kiadások esetében a 5.985.662 Ft-os előirányzat emelkedés tartalmazza a Dél-Zalai Víz és Csatornamű Zrt. év végi kompenzációját, a falugondnoki autóhoz gumik és egyéb anyagok vásárlástá, a ravatalozóhoz kapcsolódó kiadások önrészét, illetve az egyes rovatok közti átcsoportosítást.


A működési célú támogatási kiadások esetében a 2018. évi közcélú foglalkoztatásból visszafizetendő összeget szerepeltettük (265.458 Ft) valamint az elvonások soron a 2018. évi beszámoló elkészítése kapcsán a falugondnoki támogatás fel nem használt összegét kellett visszafizetni a központi költségvetésbe 207.306 Ft összegben.

A beruházások esetében csökkentettük az előirányzatot, mivel a közcélú foglalkoztatási program keretében nem valósult meg eszközbeszerzés, azonban a 123/2019.(V.27.) Korm, rendelet alapján kiegészítő támogatást a falugondnoki autóhoz utánfutó, GPS beszerzésére 468.100 Ft-ot fordítottuk. A Dél-Zalai Víz és Csatornamű Zrt. elvégezte az önkormányzat vagyonértékelését 148.539 Ft összegben. Fentieken kívül a kiadási oldalon is betervezésre került az államháztartáson belüli megelőlegezés összege, amely ugyan úgy, mint a bevételi oldalon pénzforgalom nélküli kiadásként.


A fenti módosítások következményeként a bevételi és a kiadási főösszeg mindösszesen 7.216.809 Ft összeggel került megemelésre, így mindösszesen 79.385.888 Ft – ra emelkedett.