Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 21- 2019. 02. 21

                             Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36.§; 42.§-43.§ rendelkezéseire figyelemmel az alábbiakat rendeli el:


1.§ Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


 ,, 2. §  (4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés kiadási főösszegét 123.991.844 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:


  1. Működési költségvetés kiadását 45.576.081 Ft-ban

 Ft

aa)

Személyi juttatások

18.895.013

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

2.752.593

ac)

Dologi kiadások

20.148.677

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.706.998

ae)

Egyéb működési célú kiadások

922.800


állapítja meg.”

2. §


      (1)  A Rendelet 1-2. mellékletek helyébe jelen rendelet 1-2. mellékleti lépnek.


  1.  A Rendelet 4-5. mellékletek helyébe a jelen rendelet 3-4. mellékletek lépnek.

     

  1. A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.

     

4.§


E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti, de rendelkezéseit a 2018. költségvetési évben kell alkalmazni.


dr. Keresztesi Tímea jegyző helyett eljárva:                        dr. Hámori Nóra                                                Birkás Zoltán

  pénzügyi osztályvezető                                             polgármesterA rendelet kihirdetve: 2019. február 20.dr. Hámori Nóra

pénzügyi osztályvezető