Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 28- 2020. 11. 30

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének


7/2019.(V.27.) önkormányzati rendelete


a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról


Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018 (II.16.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei


1.§


(1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének

                                 bevételi főösszegét  99.951.152 Ft

                                 kiadási főösszegét   81.916.798 Ft  teljesítéssel állapítja meg.


 (2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata finanszírozási bevételek nélkül a 2018. évi költségvetési bevételi összegét 64.701.180 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:


  1. Működési költségvetés kiemelt bevételeit 39.414.567 Ft-ban


Ft

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

24.870.949

ab)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9.760.052

ac)

Közhatalmi bevételek

3.441.651

ad)

Működési bevételek

1.341.915  1. Felhalmozási költségvetés bevételeit 25.286.613 Ft-ban

Ft

ba)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25.211.613

bb)

Felhalmozási bevételek

75.000(3)     A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 35.249.972 Ft összegben hagyja jóvá.a)

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

34.417.979

b)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

831.993


(4)   Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítését az 1-2,3,5, mellékletek tartalmazzák.


(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata finanszírozási kiadások nélkül a 2018. évi költségvetési kiadási összegét 81.007.882 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:


a) Működési költségvetés kiadásait 27.592.861 Ft-ban

                                                                                                                                                   Ft

aa)

Személyi juttatások

14.163.976

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.306.831

ac)

Dologi kiadások

8.115.746

ad)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.780.998

ae)

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

118.800

af)

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

160.510


b) Felhalmozási költségvetés kiadásait 53.415.021Ft-ban

 Ft

ba)

Beruházások

5.134.434

bb)

Felújítások

48.280.587(6)     A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 908.916 Ft összegben hagyja jóvá.a)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

908.916(7) Az önkormányzat kiadásainak részletes teljesítését 1-2,4,6, mellékletek tartalmazzák.


(8) A 2018.évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 16.306.702 Ft hiány, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 34.341.056 Ft többlet keletkezett. A 2018.évi eredményeként 18.034.354 Ft pénzmaradvány keletkezett.

A 2019. évre eredetileg pénzmaradvány felhasználására 34.417.979 Ft került tervezésre.

A 2018. évi tényleges pénzmaradvány és a 2019. évre tervezett összeg közti különbség költségvetésen történő átvezetésére legkésőbb a 2019.évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosításakor kerül sor.                                                       2.    A létszámgazdálkodás


2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát a 11. melléklet szerinti hagyja jóvá.


(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma átlagosan 6 fő.              
    3.      Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése


3. §


(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az Áht.-n kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) Az Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások összegét a Képviselő-testület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) Az Önkormányzat kiadásainak alakulását rovatonként a 5. melléklet tartalmazza.


(7) A Képviselő-testület az önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) Az önkormányzat által 2018.évben nyújtott kedvezményeket, mentességeket a 8. melléklet tartalmazza.


(9) Kistolmács Község Önkormányzat EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek pénzügyi teljesítési adatait a 20.melléklet tartalmazza.


(10)  A Képviselő-testület a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi összevont maradványkimutatását.


(11) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2018. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


(12.) Kistolmács Község Önkormányzat részesedéseinek az állományát a 14.melléklet szerint állapítja meg.


(13) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2018. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek a 2018. évi változását a 10.melléklet szerint fogadja el.

(15) Kistolmács Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése alapján 2018.december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 19.melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


(16) Kistolmács Község Önkormányzatának mérlegtételei alapján összeállított 2018.december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.


(17) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2018. évi normatív állami hozzájárulásainak a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 14. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.


(18)  Kistolmács Község Önkormányzata a 2018. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.


(19) Az Képviselő-testület a 2018.évi maradvány összegét 18.034.354 Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat 2018.évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 21. melléklet szerint tartalommal határozza meg.


4.  Záró rendelkezések


4.§


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                        Dr. Hámori Nóra                                                Birkás Zoltán

           aljegyző, pénzügyi osztályvezető                                polgármester
Záradék


A rendelet Kistolmács Község Önkormányzata hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. május 27. napján kihirdetésre került.
            Dr. Hámori Nóra

aljegyző, pénzügyi osztályvezető