Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 16/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 28- 2019. 05. 28

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2019.(V.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a településkép védelméről szóló 16/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításárólKistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban szereplő felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában szereplő feladatkörében, a településkép védelméről szóló 16/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.


  1. §


A Rendelet 1. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezi.


  1. §


A Rendelet 13.§ (2) bekezdése az alábbiakra módosul:


„(2)A szakmai konzultáció és az arról készítendő emlékeztető felelőse a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Építéshatósági Osztálya.”


  1. §


A Rendelet 18. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:18.§(1) A településképi kötelezési eljárást a Polgármester az Önkormányzat szerveként folytatja le, amelynél az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) eljárási szabályait kell alkalmazni.


4. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.
              Dr. Hámori Nóra                                                                 Birkás Zoltán

 aljegyző, pénzügyi osztályvezető                                                   polgármesterA kihirdetés napja: 2019. május 27.                                                                         Dr. Hámori Nóra

                                                            aljegyző, pénzügyi osztályvezető