Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (IX.2.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa-támogatás 2019. évi helyi szabályairól

Hatályos: 2019. 09. 03- 2020. 12. 30

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2019. (IX.2.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa-támogatás 2019. évi helyi szabályairól


Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Kistolmács község közigazgatási területén élő lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt). 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.

(2) A rendeletben használt család, egyedül élő, háztartás és jövedelem fogalmára, valamint a jövedelemszámítás szabályaira az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni.


2. §


(1) Természetben nyújtott szociális célú tűzifa-támogatást lehet megállapítani annak a tűzifával fűtő szociálisan rászorult személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi határoktól függetlenül szociálisan rászorult személynek minősül az is,

a) aki egészségkárosodott, vagy

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

c) akinek a háztartásban élő minden személy 70 év feletti.

(3) A szociális célú tűzifa-támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni

a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

b) az Szt. szerinti időskorúak járadékára jogosult,

c) a települési támogatásban részesült,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő

igénylőt.

(4) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a szociális célú tűzifa-támogatás.


3. §


Szociális célú tűzifa-támogatásként háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.


4. §


(1) A szociális célú tűzifa-támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklet szerinti kérelemre indul. A kérelemhez csatolni kell – a 2. § (2) bekezdésében foglalt jogosultsági feltételek fennállása kivételével – a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat, valamint a 2. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak fennállása esetén a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakvéleményét, vagy szakhatósági állásfoglalását az egészségi állapotról, egészségkárosodásról, vagy az egészségkárosodásra tekintettel kapott pénzbeli ellátás folyósítását igazoló iratot. A 2. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltételek fennállása hivatalból kerül ellenőrzésre.

(2) A szociális célú tűzifa-támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) A kérelmeket 2019. szeptember 20. lehet benyújtani a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

(4) A kérelmeket a képviselő-testület legkésőbb 2019. október 4 -ig bírálja el.

(5) A tűzifa házhozszállításáról Kistolmács Község Önkormányzata térítésmentesen gondoskodik.

(6) A szociális célú tűzifa-támogatásként megállapított tűzifa mennyiség átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.


5. §


A szociális célú tűzifa-támogatás kizárólagos forrása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására kiírt pályázaton Kistolmács Község Önkormányzata részére megállapított vissza nem térítendő egyszeri támogatás összege. A forrás kimerülését követően a kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok megfelelnek a 2. §-ban meghatározott feltételeknek és a 4. § (3) bekezdésében meghatározott határidőre megérkeztek – el kell utasítani.


6. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. december 31. napján hatályát veszti.Kistolmács, 2019. szeptember 2.Dr. Keresztesi Tímea jegyző helyett eljárvaDr. Hámori Nóra

Birkás Zoltán

Aljegyző, pénzügyi osztályvezető

polgármester


Záradék:


A rendelet 2019. szeptember 2. napján kihirdetésre került.Dr. Hámori Nóra

aljegyző, pénzügyi osztályvezető1. melléklet a  9/2019. (IX.2.) önkormányzati rendelethez


SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA-TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI


KÉRELEM


1. A kérelmező személyi adatai


  1. Kérelmező neve: …………………………………………………………………………...
  2. Kérelmező születési neve: ………………………………………………………………….
  3. Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………
  4. Anyja neve: ………………………………………………………………………………...
  5. Lakóhelye: .…………………………………………………………………………………
  6. Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………...
  7. Állampolgársága: …………………………………………………………………………..
  8. TAJ száma: …………………………………………………………………………………


2. A kérelmező családi körülménye

egyedül élő

nem egyedül élő


3. Nyilatkozat az egy háztartásban élőkről


A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ………………….. fő


A háztartásban élők neve

(születési neve)

Családi kapcsolat megnevezése

Születési helye, ideje,

anyja neve

Megjegyzés*


_________________

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha

   - a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,

- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

4. Jövedelmi adatok

(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát, kivéve, ha a kérelmező egészségkárosodott, fogyatékossági támogatásban részesül, vagy a háztartás minden tagja 70 év feletti.)


A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek havi jövedelme, forintban: A

 B

 C

 D

E


 
A jövedelem típusa

Kérelmező

 Házastárs, élettárs

 Háztartás egyéb tagjainak

jövedelme

Összesen

 1.

 Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó


 ebből: közfoglalkoztatásból származó

 jövedelem

 2.

 Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

 3.

 Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 4.

 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 5.

 Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

 7.

 Összes jövedelem


Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ………………………………. Ft/hó


5. Nyilatkozatok (A megfelelő válasz aláhúzandó.)


a) Aktív korúak ellátásában részesül-e?                                   igen               nem   


b) Időskorúak járadékában részesül-e?                                    igen               nem


c) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család?  igen            nem


d) Települési támogatásban részesült-e?                                 igen               nem


e) Egészségkárosodott-e?                                                        igen               nem


f) Fogyatékossági támogatásban részesül-e?                           igen               nem


g) Kijelentem, hogy életvitelszerűen

       lakóhelyemen                vagy                     tartózkodási helyemen élek.


(Az e) pontban foglaltak fennállását igazolni kell a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakvéleményével, vagy szakhatósági állásfoglalásával, vagy az egészségkárosodásra tekintettel kapott pénzbeli ellátás folyósítását igazoló irattal.)


Az a) vagy b) pontban igen válasz megjelölése esetén kitöltendő:

Hozzájárulok ahhoz, hogy a szociális célú tűzifa-támogatás iránti kérelmem elbírálása céljából az aktív korúak ellátásában / időskorúak járadékában* való részesülésem tényét a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal az ellátást megállapító szerv megkeresése útján ellenőrizze.Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránti eljárás során történő felhasználásához.Kelt: …………………………., ………………………………………………………………………                       ………………………………………..

                       kérelmező                                   a háztartás további nagykorú tagjainak aláírása2. melléklet a 9/2019. (IX. 2.) önkormányzati rendelethezÁTVÉTELI ELISMERVÉNY


………………………………………………………………………………………… (név)


Kistolmács, …………………………………………………… utca ……………………….


házszám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa-támogatás helyi szabályairól szóló 9/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként …………………erdei m3 mennyiségű keménylombos tűzifát átvettem.


Kistolmács, ……………………………………..
…………………………………………                  …………………………………………..

                           átadó                                                                       átvevő