Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII.19.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 26- 2021. 08. 27

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

 • a) bevételi főösszegét 378 410 872 forintban,
 • b) kiadási főösszegét 378 410 872 forintban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 350 313 215 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 41 293 412 forint
  • aa) Önkormányzat működési támogatásai: 24 658 660 forint
  • ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 13 115 752 forint
  • ac) Közhatalmi bevételek: 1 820 000 forint
  • ad) Működési bevételek: 1 670 200 forint
  • ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 28 800 forint
 • b) Felhalmozási költségvetés bevételei 309 019 803 forint, mely összegből a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 309 019 803 forint

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

 • a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 349 813 215 forint
 • b) Önként vállalt feladatok bevételei: 500 000 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 28 097 657 forint összegben állapítja meg,

 • a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 28 054 300 forintban
 • b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 43 357 forintban

(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 377 406 719 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) Működési költségvetés kiadásai: 111 390 287 forint
  • aa) Személyi juttatások: 17 920 829 forint
  • ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 273 166 forint
  • ac) Dologi kiadások: 77 503 824 forint
  • ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 500 000 forint
  • ae) Egyéb működési célú kiadások: 12 192 468 forint
 • b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 266 016 432 forint
  • ba) Beruházások: 262 187 619 forint
  • bb) Felújítások: 2 976 008 forint
  • bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 852 805 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

 • a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 376 856 719 forint
 • b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 550 000 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 004 153 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 004 153 forint.

(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának tartalék képzését 0 Ft-ban állapítja meg.

(12) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.”

2. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. augusztus 26-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 177 874

24 019 911

122 546

24 142 457

516 203

24 658 660

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 848 874

14 857 911

29 546

14 887 457

0

14 887 457

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 529 000

6 892 000

93 000

6 985 000

258 540

7 243 540

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 270 000

0

2 270 000

0

2 270 000

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

0

214 463

214 463

1.6.

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

0

43 200

43 200

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

5 924 614

12 276 654

1 053 561

13 330 215

-214 463

13 115 752

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 924 614

12 276 654

1 053 561

13 330 215

-214 463

13 115 752

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

1 873 250

227 869 890

1 264 285

229 134 175

79 885 628

309 019 803

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 873 250

227 869 890

1 264 285

229 134 175

79 885 628

309 019 803

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 610 000

820 000

1 000 000

1 820 000

0

1 820 000

4.1.1.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

1 600 000

800 000

1 000 000

1 800 000

0

1 800 000

4.2.

B354

-Gépjárműadó

500 000

0

0

0

0

0

4.3.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

500 000

0

0

0

0

0

4.4.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

20 000

0

20 000

0

20 000

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

3 591 840

1 670 200

0

1 670 200

0

1 670 200

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

500 000

0

500 000

0

500 000

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

30 000

10 000

0

10 000

0

10 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

50 000

0

0

0

0

0

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

335 000

1 160 000

0

1 160 000

0

1 160 000

5.5.

B405

Ellátási díjak

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

B408

Kamatbevételek

100

0

100

0

100

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

2 576 840

5.10.

B410

Egyéb működési bevételek

100

0

100

0

100

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

0

0

0

0

0

0

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

0

0

0

0

28 800

28 800

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

7.2.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

28 800

28 800

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

38 177 578

266 656 655

3 440 392

270 097 047

80 216 168

350 313 215

10.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

0

0

10.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)

0

0

0

0

0

0

12.

B813

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 498 316

28 814 201

-759 901

28 054 300

0

28 054 300

12.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 498 316

28 814 201

-759 901

28 054 300

0

28 054 300

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

181 946

0

43 357

43 357

0

43 357

14.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)

45 680 262

28 814 201

-716 544

28 097 657

0

28 097 657

15.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

83 857 840

295 470 856

2 723 848

298 194 704

80 216 168

378 410 872

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

36 494 758

116 670 147

1 569 241

118 239 388

-6 849 101

111 390 287

1.1.

K1

Személyi juttatások

17 854 326

17 703 581

217 248

17 920 829

0

17 920 829

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 725 894

2 239 493

33 673

2 273 166

0

2 273 166

1.3.

K3

Dologi kiadások

13 988 272

83 063 405

1 318 320

84 381 725

-6 877 901

77 503 824

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 479 000

1 500 000

0

1 500 000

0

1 500 000

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

447 266

12 163 668

0

12 163 668

28 800

12 192 468

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

0

0

0

0

28 800

28 800

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

347 266

12 013 668

0

12 013 668

0

12 013 668

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K512

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

150 000

0

150 000

0

150 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

38 591 481

177 839 913

1 111 250

178 951 163

87 065 269

266 016 432

2.1.

K6

Beruházások

15 094 576

174 011 100

1 111 250

175 122 350

87 065 269

262 187 619

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

0

0

0

0

8 460 000

8 460 000

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

9 349 992

118 628 425

0

118 628 425

59 977 220

178 605 645

2.4.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

2 535 500

18 379 843

875 000

19 254 843

118 110

19 372 953

2.5.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

3 209 084

37 002 832

236 250

37 239 082

18 509 939

55 749 021

2.6.

K7

Felújítások

22 644 100

2 976 008

0

2 976 008

0

2 976 008

2.7.

K71

Ingatlanok felújítása

17 830 000

2 343 313

0

2 343 313

0

2 343 313

2.8.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

2.9.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

4 814 100

632 695

0

632 695

0

632 695

2.10.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

852 805

852 805

0

852 805

0

852 805

2.11.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.12.

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

2.13.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

852 805

0

852 805

0

852 805

2.14.

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.15.

K87

- Lakástámogatás

2.16.

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

852 805

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

7 622 540

0

0

0

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

7 622 540

0

0

0

0

0

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

82 708 779

294 510 060

2 680 491

297 190 551

80 216 168

377 406 719

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

0

0

0

0

7.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 149 061

960 796

43 357

1 004 153

0

1 004 153

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 149 061

960 796

43 357

1 004 153

0

1 004 153

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

83 857 840

295 470 856

2 723 848

298 194 704

80 216 168

378 410 872

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-44 531 201

-27 853 405

-27 093 504

-27 093 504

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)

44 531 201

27 853 405

27 093 504

27 093 504

2. melléklet

2. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

24 658 660

24 658 660

Felhalmozási célú támogatások

309 019 803

309 019 803

Működési célú támogatások

13 115 752

13 115 752

Felhalmozási bevételek

0

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Közhatalmi bevételek

1 820 000

1 820 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

Működési bevételek

1 170 200

500 000

1 670 200

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele

0

Működési célú átvett pénzeszköz

28 800

28 800

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

40 793 412

500 000

0

41 293 412

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

309 019 803

0

0

309 019 803

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

43 357

43 357

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

28 054 300

28 054 300

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE

28 097 657

0

28 097 657

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

68 891 069

500 000

0

69 391 069

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

309 019 803

0

0

309 019 803

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

17 920 829

17 920 829

Felújítás

2 976 008

2 976 008

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

2 273 166

2 273 166

Beruházási kiadások

262 187 619

262 187 619

Dologi kiadások

77 103 824

400 000

77 503 824

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 500 000

1 500 000

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

28 800

28 800

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

852 805

852 805

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

12 013 668

12 013 668

Felhalmozási Tartalékok

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

150 000

150 000

Tartalék

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

110 840 287

550 000

0

111 390 287

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

266 016 432

0

0

266 016 432

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 004 153

1 004 153

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 004 153

0

0

1 004 153

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

111 844 440

550 000

0

112 394 440

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

266 016 432

0

0

266 016 432

Költségvetési bevételek összesen

349 813 215

500 000

350 313 215

Költségvetési kiadások összesen:

376 856 719

550 000

377 406 719

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-27 043 504

-50 000

-27 093 504

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

377 910 872

500 000

378 410 872

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

377 860 872

550 000

378 410 872

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

50 000

-50 000

0

0

3. melléklet

3. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

285 537

200

285 737

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

20 000

20 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

700 000

700 000

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

24 658 660

43 357

24 702 017

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

28 054 300

28 054 300

7

041233

Közcélú foglalkoztatás

K

7 940 715

3 740 785

11 681 500

8

042130

Növénytermesztés

Ö

500 000

500 000

9

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

K

0

10

062020

Településfejlesztés

K

4 889 500

305 279 018

310 168 518

11

063080

Vízellátással kapcsolatos

K

28 800

28 800

12

066010

Zöldterületkezelés

K

450 000

450 000

13

082092

Közművelődés

K

0

14

104051

Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás

K

0

15

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

0

16

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

1 820 000

1 820 000

Önkormányzat összesen

37 774 412

309 019 803

1 820 000

1 670 200

0

28 800

0

0

28 054 300

43 357

378 410 872

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet

4. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmo-zási célú kiadások

Tartalék

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

6 016 473

906 000

4 002 638

150 000

11 075 111

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

254 000

254 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

750 000

2 000 000

2 976 008

5 726 008

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

28 800

1 004 153

1 032 953

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

349 668

349 668

6

041233

Közcélú foglalkoztatás

K

6 285 508

496 237

1 861 075

3 587 750

12 230 570

7

042130

Növénytermesztés

Ö

400 000

400 000

8

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

4 660 973

852 805

5 513 778

9

051030

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

K

70 000

70 000

10

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése

K

130 000

130 000

11

062020

Településfejlesztés

K

55 542 459

11 664 000

255 524 869

322 731 328

12

064010

Közvilágítás

K

1 170 000

1 170 000

13

066010

Zöldterületkezelés

K

790 000

255 000

1 045 000

14

066020

Város-és községgazdálkodás

K

2 527 200

391 716

1 720 000

130 000

4 768 916

15

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

K

420 000

420 000

16

082044

Könyvtári szolgáltatások

K

0

17

082092

Közművelődés

K

3 560 000

540 000

4 100 000

18

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

150 000

150 000

19

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

3 091 648

479 213

2 172 679

5 743 540

20

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

0

21

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

22

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

1 500 000

1 500 000

Önkormányzat összesen

17 920 829

2 273 166

77 503 824

1 500 000

28 800

12 163 668

262 187 619

2 976 008

852 805

0

1 004 153

378 410 872

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet

5. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

I. Módosítás

2021. évi módósított előirányzat

II. Módosítás

2021. évi módósított előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

17 703 581

217 248

17 920 829

0

17 920 829

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

2 239 493

33 673

2 273 166

0

2 273 166

K3

Dologi kiadások

83 063 405

1 318 320

84 381 725

-6 877 901

77 503 824

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

0

1 500 000

0

1 500 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 163 668

0

12 163 668

28 800

12 192 468

Működési költségvetés összesen:

116 670 147

1 569 241

118 239 388

-6 849 101

111 390 287

K6

Beruházások

174 011 100

1 111 250

175 122 350

87 065 269

262 187 619

K7

Felújítások

2 976 008

0

2 976 008

0

2 976 008

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

852 805

0

852 805

0

852 805

K512

Tartalék

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés összesen:

177 839 913

1 111 250

178 951 163

87 065 269

266 016 432

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

294 510 060

2 680 491

297 190 551

80 216 168

377 406 719

K9

Finanszírozási kiadások

960 796

43 357

1 004 153

0

1 004 153

Önkormányzat kiadásai összesen

295 470 856

2 723 848

298 194 704

80 216 168

378 410 872

6. melléklet

6. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

2021.évi eredeti előirányzat

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

Elvonások és befizetések

0

28 800

28 800

Elvonások és befizetések

0

28 800

28 800

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

12 013 668

0

12 013 668

ebből: központi költségvetési szervek

200 000

0

200 000

Bursa Hungarica

200 000

0

200 000

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

11 779 268

0

11 779 268

Belső ellenőri hozzájárulás

115 268

0

115 268

pályázat céltámogatása

11 664 000

0

11 664 000

ebből: társulások és költségvetési szerveik

34 400

0

34 400

Európai Területi Társulás tagdíj

17 200

0

17 200

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

17 200

0

17 200

4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

150 000

0

150 000

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

150 000

0

150 000

egyesületek és civil szervezetek támogatása

150 000

0

150 000

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Egyéb működési célú kiadások összesen

12 163 668

0

12 163 668

Sorszám

Rovat megnevezése

2021.évi eredeti előirányzat

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

852 805

0

852 805

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

852 805

0

852 805

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

852 805

0

852 805

7. melléklet

7. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok:Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

2021.évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

12 276 654

1 053 561

13 330 215

-214 463

13 115 752

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

4 889 500

0

4 889 500

0

4 889 500

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

500 000

0

500 000

-214 463

285 537

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

6 887 154

1 053 561

7 940 715

0

7 940 715

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

6 887 154

1 053 561

7 940 715

0

7 940 715

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

12 276 654

1 053 561

13 330 215

-214 463

13 115 752

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

28 800

28 800

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

0

28800

28800

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

28 800

28 800

Sorszám

Rovat megnevezése

2021.évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

II módosítás

2021. évi módosított előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

227 869 890

1 264 285

229 134 175

79 885 628

309 019 803

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

225 393 390

0

225 393 390

79 885 628

305 279 018

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

2 476 500

1 264 285

3 740 785

0

3 740 785

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

2 476 500

1 264 285

3 740 785

0

3 740 785

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

227 869 890

1 264 285

229 134 175

79 885 628

309 019 803

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

0

0

0

0

0

8. melléklet

8. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

Szobrok felújítása

1 700 000

0

1 700 000

0

1 700 000

Viziközmű vagyon felújítása

1 276 008

0

1 276 008

0

1 276 008

Felújítás összesen

2 976 008

0

2 976 008

0

2 976 008

Beuházás megnevezése

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

Interreg aqua- ventures projekt

168 609 600

0

168 609 600

10 744 200

179 353 800

Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés

2 476 500

1 111 250

3 587 750

0

3 587 750

Művelődési ház eszközbeszerzés

540 000

0

540 000

0

540 000

Községgazdálkodás és zöldterület kezelés eszközbeszerzés

385 000

0

385 000

0

385 000

Kemence

2 000 000

0

2 000 000

0

2 000 000

TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.

0

0

0

76 171 069

76 171 069

Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba

0

0

0

150 000

150 000

Beruházás összesen

174 011 100

1 111 250

175 122 350

87 065 269

262 187 619

9. melléklet

9. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

3 144 268

3 144 268

3 187 468

3 144 268

3 144 268

3 144 268

3 144 268

3 144 268

3 144 268

3 144 268

3 144 268

3 144 264

37 774 412

Közhatalmi bevételek

165 454

165 454

165 454

165 454

165 454

165 454

165 454

165 454

165 454

165 454

165 460

1 820 000

Működési bevételek

139 183

139 183

139 183

139 184

139 183

139 183

139 184

139 183

139 183

139 184

139 183

139 184

1 670 200

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről

0

Működési célú átvett pénzeszközök

28 800

28 800

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

3 740 785

225 393 390

79 885 628

309 019 803

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Finanszírozási bevételek

28 097 657

28 097 657

Bevételek összesen

31 381 108

3 448 905

7 232 890

228 842 296

3 448 905

3 477 705

3 448 906

3 448 905

83 334 533

3 448 906

3 448 905

3 448 908

378 410 872

Kiadások

Személyi juttatások

1 493 402

1 493 402

1 493 402

1 493 403

1 493 402

1 493 403

1 493 402

1 493 402

1 493 403

1 493 402

1 493 403

1 493 403

17 920 829

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

189 431

189 430

189 431

189 431

189 430

189 430

189 430

189 430

189 431

189 430

189 431

189 431

2 273 166

Dologi kiadások

7 031 810

7 031 810

7 031 810

7 031 810

7 031 810

7 031 810

1 659 710

1 659 710

7 998 390

7 998 385

7 998 385

7 998 384

77 503 824

Ellátottak pénzbeli juttatásai

136 364

136 364

136 364

136 364

136 364

136 364

136 364

136 364

136 364

136 364

136 360

1 500 000

Egyéb működési célú kiadások

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 042 439

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

12 192 468

Beruházás

3 100 000

647 700

4 533 437

60 000 000

6 872 100

75 372 100

25 356 206

19 304 017

47 959 291

19 042 768

262 187 619

Felújítás

1 700 000

638 004

638 004

2 976 008

Tartalék

0

Egyéb felhalmozási kiadások

852 805

852 805

Finanszírozási kiadások

1 004 153

1 004 153

Kiadások összesen

10 732 435

10 717 450

12 964 646

10 512 347

14 398 082

69 893 446

13 064 645

79 864 645

36 187 433

30 773 241

58 790 513

30 511 989

378 410 872

10. melléklet

12. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2021. ÉVBEN

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Eredeti hozzájárulás

I. módosítás

Módosított hozzájárulás

II. módosítás

Módosított hozzájárulás

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

14 857 911

29 546

14 887 457

0

14 887 457

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása

6 120 047

29 546

6 149 593

0

6 149 593

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 433 146

0

2 433 146

0

2 433 146

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 702 913

0

2 702 913

0

2 702 913

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

145 631

0

145 631

0

145 631

bd) közutak fenntartásának támogatása

838 357

29 546

867 903

0

867 903

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 737 864

0

8 737 864

0

8 737 864

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

6 892 000

93 000

6 985 000

258 540

7 243 540

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 413 000

0

2 413 000

0

2 413 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

4 479 000

93 000

4 572 000

0

4 572 000

III.6. Szociális ágazati összevont pótlék

0

0

0

258 540

258 540

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

2 270 000

0

2 270 000

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

0

2 270 000

0

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

0

0

0

214 463

214 463

2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező központi költségvetési tám.

0

0

0

214 463

214 463

VI. Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

43 200

43 200

Idegenforgalmi adóhoz kapcsolodó kieg.tám

0

0

0

43 200

43 200

Állami hozzájárulás összesen:

24 019 911

122 546

24 142 457

516 203

24 658 660

11. melléklet

13. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2021. ÉVRE

adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

28 054 300

3 326 808

10 732 435

-7 405 627

20 648 673

0

0

0

20 648 673

Halmozott

3 326 808

10 732 435

-7 405 627

0

0

0

0

Február

Havi

20 648 673

3 448 905

10 717 450

-7 268 545

13 380 128

0

0

0

13 380 128

Halmozott

6 775 713

21 449 885

-14 674 172

0

0

0

0

Március

Havi

13 380 128

7 232 890

12 964 646

-5 731 756

7 648 372

0

0

0

7 648 372

Halmozott

14 008 603

34 414 531

-20 405 928

0

0

0

0

Április

Havi

7 648 372

228 842 296

10 512 347

218 329 949

225 978 321

0

0

0

225 978 321

Halmozott

242 850 899

44 926 878

197 924 021

0

0

0

0

Május

Havi

225 978 321

3 448 905

14 398 082

-10 949 177

215 029 144

0

0

0

215 029 144

Halmozott

246 299 804

59 324 960

186 974 844

0

0

0

0

Június

Havi

215 029 144

3 477 705

69 893 446

-66 415 741

148 613 403

0

0

0

148 613 403

Halmozott

249 777 509

129 218 406

120 559 103

0

0

0

0

Július

Havi

148 613 403

3 448 906

13 064 645

-9 615 739

138 997 664

0

0

0

138 997 664

Halmozott

253 226 415

142 283 051

110 943 364

0

0

0

0

Augusztus

Havi

138 997 664

3 448 905

79 864 645

-76 415 740

62 581 924

0

0

0

62 581 924

Halmozott

256 675 320

222 147 696

34 527 624

0

0

0

0

Szeptember

Havi

62 581 924

83 334 533

36 187 433

47 147 100

109 729 024

0

0

0

109 729 024

Halmozott

340 009 853

258 335 129

81 674 724

0

0

0

0

Október

Havi

109 729 024

3 448 906

30 773 241

-27 324 335

82 404 689

0

0

0

82 404 689

Halmozott

343 458 759

289 108 370

54 350 389

0

0

0

0

November

Havi

82 404 689

3 448 905

58 790 513

-55 341 608

27 063 081

0

0

0

27 063 081

Halmozott

346 907 664

347 898 883

-991 219

0

0

0

0

December

Havi

27 063 081

3 448 908

30 511 989

-27 063 081

0

0

0

0

0

Halmozott

350 356 572

378 410 872

-28 054 300

0

0

0

0”

12. melléklet

15. melléklet

MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

Adatok: Ft-ban

Projekt száma

Projekt megnevezése

Projekt tervezett összköltsége Ft

Tervezett kifizetés 2021. év Ft/Év

TOP-5.3.1

Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei

4 889 500

4 889 500

TOP-2.1.3

Települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.

79 885 628

79 885 628

Projekt címe, projekt száma

Kiíró

Projekt tervezett összköltsége EUR

Tervezett Kifizetés 2021. év Ft

Interreg

Aqua adventures

659 045

237 256 200