Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 11

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2022.02.11.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és az önkormányzatra.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

2. §2 (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 399 530 803 forintban,

b) kiadási főösszegét 399 530 803 forintban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 370 559 713 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 46 595 535 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 25 752 345 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 14 716 095 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 3 423 000 forint

ad) Működési bevételek: 2 675 295 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 28 800 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 323 964 178 forint, ami a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről jogcím egyenlege.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 370 000 711 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 559 002 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 28 971 090 forint összegben állapítja meg,

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 28 054 300 forintban

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 916 790 forintban

(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 398 526 650 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 117 195 210 forint

aa) Személyi juttatások: 18 864 283 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 333 866 forint

ac) Dologi kiadások: 81 269 373 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 184 320 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 12 543 368 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 281 331 440 forint

ba) Beruházások: 277 502 627 forint

bb) Felújítások: 2 976 008 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 852 805 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 397 726 650 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 800 000 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 004 153 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 004 153 forint.

(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának tartalék képzését 0 Ft-ban állapítja meg.

(12) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2)3 A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3–4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat rovatonkénti kiadásainak részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)4 A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6)5 A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2021. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(13) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek kiadásairól a kimutatást 15. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. §6 (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 27 966 937 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 70 599 675 forintos működési hiány és 42 632 738 forintos fejlesztési többlet egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 28 971 090 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 004 153 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.

(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 3 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 6 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(2)7 A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.

6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.

(2)8 A tartalék képzés jogát és felhasználását 5 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

6. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei

7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.

(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.

(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.

7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 5 millió Ft összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 2,0 %- ig.

d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.

(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

b) reprezentációs kiadások

c) kis összegű szolgáltatási kiadások

d) elszámolásra felvett előlegek

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások

g)9 egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.

8. Vegyes és záró rendelkezések

9. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

(2) E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetési év során kell alkalmazni.

1. melléklet10

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

III. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 177 874

24 019 911

122 546

24 142 457

516 203

24 658 660

1 093 685

25 752 345

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 848 874

14 857 911

29 546

14 887 457

0

14 887 457

0

14 887 457

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 529 000

6 892 000

93 000

6 985 000

258 540

7 243 540

2

7 243 542

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 270 000

0

2 270 000

0

2 270 000

0

2 270 000

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

0

214 463

214 463

1 093 683

1 308 146

1.6.

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

0

43 200

43 200

0

43 200

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

5 924 614

12 276 654

1 053 561

13 330 215

-214 463

13 115 752

1 600 343

14 716 095

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 924 614

12 276 654

1 053 561

13 330 215

-214 463

13 115 752

1 600 343

14 716 095

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

1 873 250

227 869 890

1 264 285

229 134 175

79 885 628

309 019 803

14 944 375

323 964 178

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 873 250

227 869 890

1 264 285

229 134 175

79 885 628

309 019 803

14 944 375

323 964 178

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 610 000

820 000

1 000 000

1 820 000

0

1 820 000

1 603 000

3 423 000

4.1.1.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

1 600 000

800 000

1 000 000

1 800 000

0

1 800 000

1 300 000

3 100 000

4.2.

B354

-Gépjárműadó

500 000

0

0

0

0

0

0

0

4.3.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

500 000

0

0

0

0

0

303 000

303 000

4.4.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

20 000

0

20 000

0

20 000

0

20 000

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

3 591 840

1 670 200

0

1 670 200

0

1 670 200

1 005 095

2 675 295

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

500 000

0

500 000

0

500 000

59 000

559 000

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

30 000

10 000

0

10 000

0

10 000

0

10 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

50 000

0

0

0

0

0

0

0

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

335 000

1 160 000

0

1 160 000

0

1 160 000

451 500

1 611 500

5.5.

B405

Ellátási díjak

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

B408

Kamatbevételek

0

100

0

100

0

100

63

163

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

2 576 840

0

0

0

0

494 530

494 530

5.10.

B410

Egyéb működési bevételek

0

100

0

100

0

100

2

102

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

0

0

0

0

28 800

28 800

0

28 800

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

7.2.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

28 800

28 800

0

28 800

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

38 177 578

266 656 655

3 440 392

270 097 047

80 216 168

350 313 215

20 246 498

370 559 713

10.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

B813

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 498 316

28 814 201

-759 901

28 054 300

0

28 054 300

0

28 054 300

12.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 498 316

28 814 201

-759 901

28 054 300

0

28 054 300

0

28 054 300

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

181 946

0

43 357

43 357

0

43 357

873 433

916 790

14.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)

45 680 262

28 814 201

-716 544

28 097 657

0

28 097 657

873 433

28 971 090

15.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

83 857 840

295 470 856

2 723 848

298 194 704

80 216 168

378 410 872

21 119 931

399 530 803

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

III. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

36 494 758

116 670 147

1 569 241

118 239 388

-6 849 101

111 390 287

5 804 923

117 195 210

1.1.

K1

Személyi juttatások

17 854 326

17 703 581

217 248

17 920 829

0

17 920 829

943 454

18 864 283

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 725 894

2 239 493

33 673

2 273 166

0

2 273 166

60 700

2 333 866

1.3.

K3

Dologi kiadások

13 988 272

83 063 405

1 318 320

84 381 725

-6 877 901

77 503 824

3 765 549

81 269 373

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 479 000

1 500 000

0

1 500 000

0

1 500 000

684 320

2 184 320

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

447 266

12 163 668

0

12 163 668

28 800

12 192 468

350 900

12 543 368

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

0

0

0

0

28 800

28 800

0

28 800

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

347 266

12 013 668

0

12 013 668

0

12 013 668

0

12 013 668

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K512

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

150 000

0

150 000

0

150 000

350 900

500 900

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

38 591 481

177 839 913

1 111 250

178 951 163

87 065 269

266 016 432

15 315 008

281 331 440

2.1.

K6

Beruházások

15 094 576

174 011 100

1 111 250

175 122 350

87 065 269

262 187 619

15 315 008

277 502 627

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

0

0

0

0

8 460 000

8 460 000

0

8 460 000

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

9 349 992

118 628 425

0

118 628 425

59 977 220

178 605 645

0

178 605 645

2.4.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

2 535 500

18 379 843

875 000

19 254 843

118 110

19 372 953

12 087 762

31 460 715

2.5.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

3 209 084

37 002 832

236 250

37 239 082

18 509 939

55 749 021

3 227 246

58 976 267

2.6.

K7

Felújítások

22 644 100

2 976 008

0

2 976 008

0

2 976 008

0

2 976 008

2.7.

K71

Ingatlanok felújítása

17 830 000

2 343 313

0

2 343 313

0

2 343 313

0

2 343 313

2.8.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

4 814 100

632 695

0

632 695

0

632 695

0

632 695

2.10.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

852 805

852 805

0

852 805

0

852 805

0

852 805

2.11.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.12.

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

2.13.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

852 805

0

852 805

0

852 805

0

852 805

2.14.

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.15.

K87

- Lakástámogatás

2.16.

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

852 805

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

7 622 540

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

7 622 540

0

0

0

0

0

0

0

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

82 708 779

294 510 060

2 680 491

297 190 551

80 216 168

377 406 719

21 119 931

398 526 650

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 149 061

960 796

43 357

1 004 153

0

1 004 153

0

1 004 153

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 149 061

960 796

43 357

1 004 153

0

1 004 153

0

1 004 153

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

83 857 840

295 470 856

2 723 848

298 194 704

80 216 168

378 410 872

21 119 931

399 530 803

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-44 531 201

-27 853 405

-27 093 504

-27 093 504

-873 433

-27 966 937

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)

44 531 201

27 853 405

27 093 504

27 093 504

873 433

27 966 937

2. melléklet11

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

25 752 345

25 752 345

Felhalmozási célú támogatások

323 964 178

323 964 178

Működési célú támogatások

14 716 095

14 716 095

Felhalmozási bevételek

0

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Közhatalmi bevételek

3 423 000

3 423 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

Működési bevételek

2 116 293

559 002

2 675 295

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele

0

Működési célú átvett pénzeszköz

28 800

28 800

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

46 036 533

559 002

0

46 595 535

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

323 964 178

0

0

323 964 178

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

916 790

916 790

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

28 054 300

28 054 300

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE

28 971 090

0

28 971 090

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

75 007 623

559 002

0

75 566 625

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

323 964 178

0

0

323 964 178

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigzgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigzgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

18 864 283

18 864 283

Felújítás

2 976 008

2 976 008

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

2 333 866

2 333 866

Beruházási kiadások

277 502 627

277 502 627

Dologi kiadások

80 619 373

650 000

81 269 373

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 184 320

2 184 320

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

28 800

28 800

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

852 805

852 805

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

12 013 668

12 013 668

Felhalmozási Tartalékok

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

350 900

150 000

500 900

Tartalék

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

116 395 210

800 000

0

117 195 210

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

281 331 440

0

0

281 331 440

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 004 153

1 004 153

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 004 153

0

0

1 004 153

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

117 399 363

800 000

0

118 199 363

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

281 331 440

0

0

281 331 440

Költségvetési bevételek összesen

370 000 711

559 002

370 559 713

Költségvetési kiadások összesen:

397 726 650

800 000

398 526 650

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-27 725 939

-240 998

-27 966 937

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

398 971 801

559 002

399 530 803

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

398 730 803

800 000

399 530 803

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

240 998

-240 998

0

0

3. melléklet12

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

494 793

494 793

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

20 000

20 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

785 000

785 000

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

25 752 345

916 790

26 669 135

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

28 054 300

28 054 300

7

041233

Közcélú foglalkoztatás

K

7 940 715

3 740 785

11 681 500

8

042130

Növénytermesztés

Ö

559 002

559 002

9

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

K

0

10

062020

Településfejlesztés

K

5 600 982

320 223 393

325 824 375

11

063080

Vízellátással kapcsolatos

K

28 800

28 800

12

066010

Zöldterületkezelés

K

732 000

732 000

13

066020

Város-és községgazdálkodás

K

184 398

36 000

220 398

14

082092

Közművelődés

K

990 000

48 500

1 038 500

15

104051

Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás

K

0

16

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

0

17

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

3 423 000

3 423 000

Önkormányzat összesen

40 468 440

323 964 178

3 423 000

2 675 295

0

28 800

0

0

28 054 300

916 790

399 530 803

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet13

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmo-zási célú kiadások

Tartalék

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

6 614 873

906 000

4 986 350

150 000

12 657 223

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

254 000

254 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

750 000

2 000 000

2 976 008

5 726 008

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

28 800

1 004 153

1 032 953

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

12 013 668

12 013 668

6

041233

Közcélú foglalkoztatás

K

6 285 508

496 237

1 861 075

3 587 750

12 230 570

7

042130

Növénytermesztés

Ö

650 000

650 000

8

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

4 660 973

852 805

5 513 778

9

051030

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

K

70 000

70 000

10

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése

K

130 000

130 000

11

062020

Településfejlesztés

K

56 373 308

270 349 877

326 723 185

12

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építésa

K

350 900

350 900

13

064010

Közvilágítás

K

1 170 000

1 170 000

14

066010

Zöldterületkezelés

K

790 000

255 000

1 045 000

15

066020

Város-és községgazdálkodás

K

2 611 200

404 736

2 848 912

130 000

5 994 848

16

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

K

420 000

420 000

17

082044

Könyvtári szolgáltatások

K

0

18

082092

Közművelődés

K

4 060 000

1 030 000

5 090 000

19

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

150 000

150 000

20

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

3 352 702

526 893

2 244 755

6 124 350

21

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

0

22

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

23

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

2 184 320

2 184 320

Önkormányzat összesen

18 864 283

2 333 866

81 269 373

2 184 320

28 800

12 514 568

277 502 627

2 976 008

852 805

0

1 004 153

399 530 803

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet14

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

I. Módosítás

2021. évi módosított előirányzat

II. Módosítás

2021. évi módosított előirányzat

III. Módosítás

2021. évi módosított előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

17 703 581

217 248

17 920 829

0

17 920 829

943 454

18 864 283

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

2 239 493

33 673

2 273 166

0

2 273 166

60 700

2 333 866

K3

Dologi kiadások

83 063 405

1 318 320

84 381 725

-6 877 901

77 503 824

3 765 549

81 269 373

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

0

1 500 000

0

1 500 000

684 320

2 184 320

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 163 668

0

12 163 668

28 800

12 192 468

350 900

12 543 368

Működési költségvetés összesen:

116 670 147

1 569 241

118 239 388

-6 849 101

111 390 287

5 804 923

117 195 210

K6

Beruházások

174 011 100

1 111 250

175 122 350

87 065 269

262 187 619

15 315 008

277 502 627

K7

Felújítások

2 976 008

0

2 976 008

0

2 976 008

0

2 976 008

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

852 805

0

852 805

0

852 805

0

852 805

K512

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés összesen:

177 839 913

1 111 250

178 951 163

87 065 269

266 016 432

15 315 008

281 331 440

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

294 510 060

2 680 491

297 190 551

80 216 168

377 406 719

21 119 931

398 526 650

K9

Finanszírozási kiadások

960 796

43 357

1 004 153

0

1 004 153

0

1 004 153

Önkormányzat kiadásai összesen

295 470 856

2 723 848

298 194 704

80 216 168

378 410 872

21 119 931

399 530 803

6. melléklet15

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA
Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

2021.évi eredeti előirányzat

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

III. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

Elvonások és befizetések

0

28 800

28 800

0

28 800

Elvonások és befizetések

0

28 800

28 800

0

28 800

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

12 013 668

0

12 013 668

0

12 013 668

ebből: központi költségvetési szervek

200 000

0

200 000

0

200 000

Bursa Hungarica

200 000

0

200 000

0

200 000

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

11 779 268

0

11 779 268

0

11 779 268

Belső ellenőri hozzájárulás

115 268

0

115 268

0

115 268

pályázat céltámogatása

11 664 000

0

11 664 000

0

11 664 000

ebből: társulások és költségvetési szerveik

34 400

0

34 400

0

34 400

Európai Területi Társulás tagdíj

17 200

0

17 200

0

17 200

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

17 200

0

17 200

0

17 200

4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

150 000

0

150 000

350 900

500 900

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

150 000

0

150 000

0

150 000

egyesületek és civil szervezetek támogatása

150 000

0

150 000

0

150 000

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

0

350 900

350 900

ebből: egyéb vállalkozások

7

Egyéb működési célú kiadások összesen

12 163 668

0

12 163 668

350 900

12 543 368

Sorszám

Rovat megnevezése

2021.évi eredeti előirányzat

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

III. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

852 805

0

852 805

0

852 805

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

852 805

0

852 805

0

852 805

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

0

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

852 805

0

852 805

0

852 805

7. melléklet16

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok:Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

2021.évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

III. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

12 276 654

1 053 561

13 330 215

-214 463

13 115 752

1 600 343

14 716 095

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

4 889 500

0

4 889 500

0

4 889 500

184 398

5 073 898

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

500 000

0

500 000

-214 463

285 537

1 415 945

1 701 482

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

6 887 154

1 053 561

7 940 715

0

7 940 715

0

7 940 715

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

6 887 154

1 053 561

7 940 715

0

7 940 715

0

7 940 715

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

12 276 654

1 053 561

13 330 215

-214 463

13 115 752

1 600 343

14 716 095

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

28 800

28 800

0

28 800

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

0

28800

28800

0

28800

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

28 800

28 800

0

28 800

Sorszám

Rovat megnevezése

2021.évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

II módosítás

2021. évi módosított előirányzat

III módosítás

2021. évi módosított előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

227 869 890

1 264 285

229 134 175

79 885 628

309 019 803

14 944 375

323 964 178

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

225 393 390

0

225 393 390

79 885 628

305 279 018

0

305 279 018

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

14 944 375

14 944 375

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

2 476 500

1 264 285

3 740 785

0

3 740 785

0

3 740 785

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

2 476 500

1 264 285

3 740 785

0

3 740 785

0

3 740 785

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

227 869 890

1 264 285

229 134 175

79 885 628

309 019 803

14 944 375

323 964 178

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

0

0

0

0

0

0

0

8. melléklet17

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

III. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

Szobrok felújítása

1 700 000

0

1 700 000

0

1 700 000

0

1 700 000

Viziközmű vagyon felújítása

1 276 008

0

1 276 008

0

1 276 008

0

1 276 008

Felújítás összesen

2 976 008

0

2 976 008

0

2 976 008

0

2 976 008

Beruházás megnevezése

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

III. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

Interreg aqua- ventures projekt

168 609 600

0

168 609 600

10 744 200

179 353 800

0

179 353 800

Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés

2 476 500

1 111 250

3 587 750

0

3 587 750

0

3 587 750

Művelődési ház eszközbeszerzés

540 000

0

540 000

0

540 000

0

540 000

Községgazdálkodás és zöldterület kezelés eszközbeszerzés

385 000

0

385 000

0

385 000

0

385 000

Kemence

2 000 000

0

2 000 000

0

2 000 000

0

2 000 000

TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.

0

0

0

76 171 069

76 171 069

0

76 171 069

Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba

0

0

0

150 000

150 000

0

150 000

MFP- falugondnoki busz beszerzése

0

0

0

0

0

14 825 008

14 825 008

Önkormányzatok kúlturális rendezvény tám.

0

0

0

0

0

490 000

490 000

Beruházás összesen

174 011 100

1 111 250

175 122 350

87 065 269

261 647 619

15 315 008

277 502 627

9. melléklet18

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

3 372 370

3 372 370

3 372 370

3 372 370

3 372 370

3 372 370

3 372 370

3 372 370

3 372 370

3 372 370

3 372 370

3 372 370

40 468 440

Közhatalmi bevételek

311 182

311 182

311 182

311 182

311 182

311 182

311 182

311 182

311 182

311 182

311 180

3 423 000

Működési bevételek

222 941

222 941

222 941

222 941

222 941

222 941

222 941

222 941

222 941

222 941

222 941

222 944

2 675 295

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről

0

Működési célú átvett pénzeszközök

28 800

28 800

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

3 740 785

225 393 390

79 885 628

14 944 375

323 964 178

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Finanszírozási bevételek

28 097 657

873 433

28 971 090

Bevételek összesen

31 692 968

3 906 493

7 647 278

229 299 883

3 906 493

3 935 293

3 906 493

3 906 493

83 792 121

3 906 493

3 906 493

19 724 302

399 530 803

Kiadások

Személyi juttatások

1 572 024

1 572 024

1 572 024

1 572 024

1 572 024

1 572 024

1 572 024

1 572 024

1 572 024

1 572 024

1 572 024

1 572 019

18 864 283

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

194 489

194 489

194 489

194 489

194 489

194 489

194 489

194 489

194 489

194 489

194 489

194 487

2 333 866

Dologi kiadások

6 772 448

6 772 448

6 772 448

6 772 448

6 772 448

6 772 448

6 772 448

6 772 448

6 772 448

6 772 448

6 772 448

6 772 445

81 269 373

Ellátottak pénzbeli juttatásai

198 575

198 575

198 575

198 575

198 575

198 575

198 575

198 575

198 575

198 575

198 570

2 184 320

Egyéb működési célú kiadások

1 045 281

1 045 281

1 045 281

1 045 281

1 045 281

1 045 281

1 045 281

1 045 281

1 045 281

1 045 281

1 045 281

1 045 277

12 543 368

Beruházás

3 100 000

647 700

4 533 437

60 000 000

6 872 100

75 372 100

25 356 206

19 304 017

55 274 299

27 042 768

277 502 627

Felújítás

1 700 000

638 004

638 004

2 976 008

Tartalék

0

Egyéb felhalmozási kiadások

852 805

852 805

Finanszírozási kiadások

1 004 153

1 004 153

Kiadások összesen

10 588 395

10 635 622

12 882 817

10 430 517

14 316 254

69 782 817

18 354 917

85 154 917

35 139 023

29 724 838

65 057 116

37 463 570

399 530 803

10. melléklet19

Kistolmács Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete 2021. évben
Adatok: Fő-ben

2021. évi létszámkeret

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Fizikai dolgozó

Üres álláshely

Polgármester

1,0

1,0

Falugondnoki szolgálat

1,0

1,0

Város és községgazdálkodás (traktoros)

1,0

1,0

Létszámkeret összesen:

3,0

1,0

1,0

1,0

0,0

Közmunkaprogram dolgozói

6,0

6,0

Létszámkeret mindösszesen:

9,0

1,0

1,0

7,0

0,0

11. melléklet20

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021.ÉV

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat 2021 év

III. módosítás

Módosított előirányzat 2021.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104051

ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)

K425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 500 000

0

1 500 000

684 320

0

684 320

2 184 320

0

2 184 320

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. §)

K48

1 300 000

0

1 300 000

156 000

0

156 000

1 456 000

0

1 456 000

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

1 300 000

0

1 300 000

156 000

0

156 000

1 456 000

0

1 456 000

-temetési segély

100 000

0

100 000

0

0

0

100 000

0

100 000

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

1 200 000

0

1 200 000

156 000

0

156 000

1 356 000

0

1 356 000

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. §)

K48

200 000

0

200 000

0

0

0

200 000

0

200 000

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

528 320

0

528 320

528 320

0

528 320

ebből : szociális tűzifa

0

0

0

528 320

0

528 320

528 320

0

528 320

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

1 500 000

0

1 500 000

684 320

0

684 320

2 184 320

0

2 184 320

12. melléklet21

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2021. ÉVBEN

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Eredeti hozzájárulás

I. módosítás

Módosított hozzájárulás

II. módosítás

Módosított hozzájárulás

III. módosítás

Módosított hozzájárulás

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

14 857 911

29 546

14 887 457

0

14 887 457

0

14 887 457

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása

6 120 047

29 546

6 149 593

0

6 149 593

0

6 149 593

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 433 146

0

2 433 146

0

2 433 146

0

2 433 146

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 702 913

0

2 702 913

0

2 702 913

0

2 702 913

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

145 631

0

145 631

0

145 631

0

145 631

bd) közutak fenntartásának támogatása

838 357

29 546

867 903

0

867 903

0

867 903

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 737 864

0

8 737 864

0

8 737 864

0

8 737 864

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

0

0

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

6 892 000

93 000

6 985 000

258 540

7 243 540

2

7 243 542

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 413 000

0

2 413 000

0

2 413 000

0

2 413 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

4 479 000

93 000

4 572 000

0

4 572 000

0

4 572 000

III.6. Szociális ágazati összevont pótlék

0

0

0

258 540

258 540

2

258 542

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

2 270 000

0

2 270 000

0

2 270 000

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

0

2 270 000

0

2 270 000

0

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

0

0

0

214 463

214 463

1 093 683

1 308 146

2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező központi költségvetési tám.

0

0

0

214 463

214 463

214 463

428 926

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás

0

0

0

0

0

528 320

528 320

Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása

0

0

0

0

0

350 900

350 900

VI. Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

43 200

43 200

0

43 200

Idegenforgalmi adóhoz kapcsolodó kieg.tám

0

0

0

43 200

43 200

0

43 200

Állami hozzájárulás összesen:

24 019 911

122 546

24 142 457

516 203

24 658 660

1 093 685

25 752 345

13. melléklet22

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2021. ÉVRE

adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

28 054 300

3 638 668

10 588 395

-6 949 727

21 104 573

0

0

0

21 104 573

Halmozott

3 638 668

10 588 395

-6 949 727

0

0

0

0

Február

Havi

21 104 573

3 906 493

10 635 622

-6 729 129

14 375 444

0

0

0

14 375 444

Halmozott

7 545 161

21 224 017

-13 678 856

0

0

0

0

Március

Havi

14 375 444

7 647 278

12 882 817

-5 235 539

9 139 905

0

0

0

9 139 905

Halmozott

15 192 439

34 106 834

-18 914 395

0

0

0

0

Április

Havi

9 139 905

229 299 883

10 430 517

218 869 366

228 009 271

0

0

0

228 009 271

Halmozott

244 492 322

44 537 351

199 954 971

0

0

0

0

Május

Havi

228 009 271

3 906 493

14 316 254

-10 409 761

217 599 510

0

0

0

217 599 510

Halmozott

248 398 815

58 853 605

189 545 210

0

0

0

0

Június

Havi

217 599 510

3 935 293

69 782 817

-65 847 524

151 751 986

0

0

0

151 751 986

Halmozott

252 334 108

128 636 422

123 697 686

0

0

0

0

Július

Havi

151 751 986

3 906 493

18 354 917

-14 448 424

137 303 562

0

0

0

137 303 562

Halmozott

256 240 601

146 991 339

109 249 262

0

0

0

0

Augusztus

Havi

137 303 562

3 906 493

85 154 917

-81 248 424

56 055 138

0

0

0

56 055 138

Halmozott

260 147 094

232 146 256

28 000 838

0

0

0

0

Szeptember

Havi

56 055 138

83 792 121

35 139 023

48 653 098

104 708 236

0

0

0

104 708 236

Halmozott

343 939 215

267 285 279

76 653 936

0

0

0

0

Október

Havi

104 708 236

3 906 493

29 724 838

-25 818 345

78 889 891

0

0

0

78 889 891

Halmozott

347 845 708

297 010 117

50 835 591

0

0

0

0

November

Havi

78 889 891

3 906 493

65 057 116

-61 150 623

17 739 268

0

0

0

17 739 268

Halmozott

351 752 201

362 067 233

-10 315 032

0

0

0

0

December

Havi

17 739 268

19 724 302

37 463 570

-17 739 268

0

0

0

0

0

Halmozott

371 476 503

399 530 803

-28 054 300

0

0

0

0

14. melléklet23

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Megnevezés

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Határozat

Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása)

659 045 EUR

12/2019. (IV.25.)

Magyar Falu Program - temető felújítás

1 000 000 Ft

9/2020. (II.10.)

Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerése

2 762 123 Ft

28/2020. (IX.17)

Aqua Adventures pályázat

28 397 200 Ft

1/2021. (II.4.), 11/2021. (III.18.)

Lechner Tudásközpont Kft. - településterm elkészítése pályázat

3 000 000 Ft

43/2021 (X.28.)

VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása

2 000 000 Ft

100 000 Ft

40/2021 (X.11.)

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037 körny.védelmi infrastruktúra fejlesztések

6 522 872 Ft

77/2021 (XI.17)

15. melléklet24

MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

Adatok: Ft-ban

Projekt száma

Projekt megnevezése

Projekt tervezett összköltsége Ft

Tervezett kifizetés 2021. év Ft/Év

TOP-5.3.1

Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei

4 889 500

4 889 500

TOP-2.1.3

Települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.

79 885 628

79 885 628

Projekt címe, projekt száma

Kiíró

Projekt tervezett összköltsége EUR

Tervezett Kifizetés 2021. év Ft

Interreg

Aqua adventures

659 045

237 256 200

1

A bevezető a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (5) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (6) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

9

A 8. § (7) bekezdés g) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 7. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 8. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 9. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 10. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 11. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 12. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 13. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 14. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 15. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.