Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 06. 17

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Kistolmács Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésére, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbiakat rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és az önkormányzatra.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

2. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi

 • a) bevételi előirányzatát mindösszesen: 295.470.856 Ft-ban,
 • b) kiadási előirányzatát mindösszesen: 295.470.856 Ft -ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 266.656.655 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

 • a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatát 38.786.765 Ft-ban

Ft

aa) Önkormányzat működési támogatása 24.019.911

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12.276.654

ac) Közhatalmi bevételek 820.000

ad) Működési bevételek 1.670.200

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 227.869.890 Ft-ban

Ft

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 227.869.890

bb) Felhalmozási bevételek 0

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0

(3) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeiből a

Ft

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit 266.156.655

b) Önként vállalt feladatok bevételeit 500.000

c) Államigazgatási feladatok bevételei 0 állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 294.510.060 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadását 116.670.147 Ft-ban

Ft

aa) Személyi juttatások 17.703.581

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó 2.239.493

ac) Dologi kiadások 83.063.405

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.500.000

ae) Egyéb működési célú kiadások 12.163.668

b) Felhalmozási költségvetés kiadását 177.839.913 Ft-ban

Ft

ba) Beruházási kiadások 174.011.100

bb) Felújítási kiadások 2.976.008

bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 852.805

(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásaiból a

Ft

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait 293.960.060

b) Önként vállalt feladatok kiadásait 550.000

c) Államigazgatási feladatok kiadásai 0 állapítja meg.

(6) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának tartalék képzését 0 Ft-ban állapítja meg.

(8) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3–4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat rovatonkénti kiadásainak részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6/a-6/b. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7/a-7/b. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2021. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(13) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek kiadásairól a kimutatást 15. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 27.853.405 Ft hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 77.883.382 Ft-os működési hiány és 50.029.977 Ft-os fejlesztési többlet egyenlege.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 28.814.201 Ft, ami az előző évi pénzmaradvány összege. A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 960.796 Ft, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.

(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 3 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 6 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200.000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.

6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.

(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 5.000.000 Ft értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

6. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei

7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.

(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.

(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.

7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

 • a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 5 millió Ft összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
 • b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
 • c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 2,0 %- ig.
 • d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.

(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

 • a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
 • b) reprezentációs kiadások
 • c) kis összegű szolgáltatási kiadások
 • d) elszámolásra felvett előlegek
 • e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
 • f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
 • g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.

8. Vegyes és záró rendelkezések

9. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

(2) E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetési év során kell alkalmazni.

1. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 177 874

24 019 911

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 848 874

14 857 911

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 529 000

6 892 000

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 270 000

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

5 924 614

12 276 654

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 924 614

12 276 654

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

1 873 250

227 869 890

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 873 250

227 869 890

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 610 000

820 000

4.1.1.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

1 600 000

800 000

4.2.

B354

-Gépjárműadó

500 000

4.3.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

500 000

4.4.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

20 000

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

3 591 840

1 670 200

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

500 000

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

30 000

10 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

50 000

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

335 000

1 160 000

5.5.

B405

Ellátási díjak

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

B408

Kamatbevételek

100

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

2 576 840

5.10.

B410

Egyéb működési bevételek

100

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

0

0

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

0

0

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

38 177 578

266 656 655

10.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

10.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)

0

0

12.

B813

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 498 316

28 814 201

12.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 498 316

28 814 201

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

181 946

0

14.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)

45 680 262

28 814 201

15.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

83 857 840

295 470 856

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

36 494 758

116 670 147

1.1.

K1

Személyi juttatások

17 854 326

17 703 581

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 725 894

2 239 493

1.3.

K3

Dologi kiadások

13 988 272

83 063 405

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 479 000

1 500 000

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

447 266

12 163 668

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

347 266

12 013 668

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K512

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

150 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

38 591 481

177 839 913

2.1.

K6

Beruházások

15 094 576

174 011 100

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

9 349 992

118 628 425

2.4.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

2 535 500

18 379 843

2.5.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

3 209 084

37 002 832

2.6.

K7

Felújítások

22 644 100

2 976 008

2.7.

K71

Ingatlanok felújítása

17 830 000

2 343 313

2.8.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

2.9.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

4 814 100

632 695

2.10.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

852 805

852 805

2.11.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.12.

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

2.13.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

852 805

2.14.

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.15.

K87

- Lakástámogatás

2.16.

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

852 805

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

7 622 540

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

7 622 540

0

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

82 708 779

294 510 060

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

7.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 149 061

960 796

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 149 061

960 796

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

83 857 840

295 470 856

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-44 531 201

-27 853 405

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)

44 531 201

27 853 405

2. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok:Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

24 019 911

24 019 911

Felhalmozási célú támogatások

227 869 890

227 869 890

Működési célú támogatások

12 276 654

12 276 654

Felhalmozási bevételek

0

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Közhatalmi bevételek

820 000

820 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

Működési bevételek

1 170 200

500 000

1 670 200

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele

0

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

38 286 765

500 000

0

38 786 765

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

227 869 890

0

0

227 869 890

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

0

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

28 814 201

28 814 201

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE

28 814 201

0

28 814 201

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

67 100 966

500 000

0

67 600 966

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

227 869 890

0

0

227 869 890

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigzgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigzgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

17 703 581

17 703 581

Felújítás

2 976 008

2 976 008

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

2 239 493

2 239 493

Beruházási kiadások

174 011 100

174 011 100

Dologi kiadások

82 663 405

400 000

83 063 405

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 500 000

1 500 000

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

852 805

852 805

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

12 013 668

12 013 668

Felhalmozási Tartalékok

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

150 000

150 000

Tartalék

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

116 120 147

550 000

0

116 670 147

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

177 839 913

0

0

177 839 913

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

960 796

960 796

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

960 796

0

0

960 796

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

117 080 943

550 000

0

117 630 943

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

177 839 913

0

0

177 839 913

Költségvetési bevételek összesen

266 156 655

500 000

266 656 655

Költségvetési kiadások összesen:

293 960 060

550 000

294 510 060

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-27 803 405

-50 000

-27 853 405

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

294 970 856

500 000

295 470 856

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

294 920 856

550 000

295 470 856

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

50 000

-50 000

0

0

3. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

500 000

200

500 200

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

20 000

20 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

700 000

700 000

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

24 019 911

24 019 911

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

28 814 201

28 814 201

7

041233

Közcélú foglalkoztatás

K

6 887 154

2 476 500

9 363 654

8

042130

Növénytermesztés

Ö

500 000

500 000

9

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

K

0

10

062020

Településfejlesztés

K

4 889 500

225 393 390

230 282 890

11

066010

Zöldterületkezelés

K

450 000

450 000

12

082092

Közművelődés

K

0

13

104051

Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás

K

0

14

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

0

15

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

820 000

820 000

Önkormányzat összesen

36 296 565

227 869 890

820 000

1 670 200

0

0

0

0

28 814 201

0

295 470 856

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmo-zási célú kiadások

Tartalék

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

6 016 473

906 000

3 585 000

10 507 473

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

254 000

254 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

750 000

2 000 000

2 976 008

5 726 008

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

960 796

960 796

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

349 668

349 668

6

041233

Közcélú foglalkoztatás

K

6 068 260

462 564

905 400

2 476 500

9 912 724

7

042130

Növénytermesztés

Ö

400 000

400 000

8

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

4 660 973

852 805

5 513 778

9

051030

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

K

70 000

70 000

10

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése

K

130 000

130 000

11

062020

Településfejlesztés

K

62 572 100

11 664 000

168 609 600

242 845 700

12

064010

Közvilágítás

K

1 170 000

1 170 000

13

066010

Zöldterületkezelés

K

790 000

255 000

1 045 000

14

066020

Város-és községgazdálkodás

K

2 527 200

391 716

1 720 000

130 000

4 768 916

15

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

K

420 000

420 000

16

082044

Könyvtári szolgáltatások

K

0

17

082092

Közművelődés

K

3 560 000

540 000

4 100 000

18

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

150 000

150 000

19

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

3 091 648

479 213

2 075 932

5 646 793

20

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

0

21

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

22

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

1 500 000

1 500 000

Önkormányzat összesen

17 703 581

2 239 493

83 063 405

1 500 000

0

12 163 668

174 011 100

2 976 008

852 805

0

960 796

295 470 856

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021. ÉVBEN

Adatok: Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

17 703 581

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

2 239 493

K3

Dologi kiadások

83 063 405

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 163 668

Működési költségvetés összesen:

116 670 147

K6

Beruházások

174 011 100

K7

Felújítások

2 976 008

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

852 805

K512

Tartalék

Felhalmozási költségvetés összesen:

177 839 913

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

294 510 060

K9

Finanszírozási kiadások

960 796

Önkormányzat kiadásai összesen

295 470 856

6. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

2021.évi eredeti előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

12 013 668

ebből: központi költségvetési szervek

200 000

Bursa Hungarica

200 000

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

11 779 268

Belső ellenőri hozzájárulás

115 268

pályázat céltámogatása

11 664 000

ebből: társulások és költségvetési szerveik

34 400

Európai Területi Társulás tagdíj

17 200

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

17 200

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

150 000

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

150 000

egyesületek és civil szervezetek támogatása

150 000

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú kiadások összesen

12 163 668

Sorszám

Rovat megnevezése

2021.évi eredeti előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

852 805

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

852 805

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

852 805

7. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

2021.évi eredeti előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

12 276 654

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

4 889 500

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

500 000

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

6 887 154

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

6 887 154

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

12 276 654

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

Sorszám

Rovat megnevezése

2021.évi eredeti előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

227 869 890

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

225 393 390

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

2 476 500

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

2 476 500

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

227 869 890

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

0

8. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

2021. évi előirányzat

Szobrok felújítása

1 700 000

Viziközmű vagyon felújítása

1 276 008

Felújítás összesen

2 976 008

Beuházás megnevezése

2021. évi előirányzat

Interreg aqua- ventures projekt

168 609 600

Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés

2 476 500

Művelődési ház eszközbeszerzés

540 000

Községgazdálkodás és zöldterület kezelés eszközbeszerzés

385 000

Kemence

2 000 000

Beruházás összesen

174 011 100

9. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

3 024 714

3 024 713

3 024 713

3 024 713

3 024 713

3 024 713

3 024 713

3 024 713

3 024 713

3 024 713

3 024 723

3 024 711

36 296 565

Közhatalmi bevételek

60 000

50 000

300 000

22 000

12 000

12 000

12 000

269 000

37 000

20 000

26 000

820 000

Működési bevételek

139 183

139 183

139 183

139 183

139 185

139 183

139 183

139 183

139 183

139 183

139 185

139 183

1 670 200

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről

0

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

2 476 500

225 393 390

227 869 890

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Finanszírozási bevételek

28 814 201

28 814 201

Bevételek összesen

31 978 098

3 223 896

5 690 396

228 857 286

3 185 898

3 175 896

3 175 896

3 175 896

3 432 896

3 200 896

3 183 908

3 189 894

295 470 856

Kiadások

Személyi juttatások

1 475 298

1 475 298

1 475 298

1 475 298

1 475 298

1 475 298

1 475 298

1 475 298

1 475 298

1 475 298

1 475 298

1 475 303

17 703 581

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

186 624

186 624

186 624

186 624

186 624

186 624

186 624

186 624

186 624

186 624

186 624

186 629

2 239 493

Dologi kiadások

6 921 950

6 921 950

6 921 950

6 921 950

6 921 950

6 921 950

6 921 950

6 921 950

6 921 950

6 921 950

6 921 950

6 921 955

83 063 405

Ellátottak pénzbeli juttatásai

136 364

136 364

136 364

136 364

136 364

136 364

136 364

136 364

136 364

136 364

136 360

1 500 000

Egyéb működési célú kiadások

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

12 163 668

Beruházás

3 100 000

647 700

4 533 437

60 000 000

500 000

70 000 000

6 313 439

28 916 524

174 011 100

Felújítás

2 771 400

204 608

2 976 008

Tartalék

0

Egyéb felhalmozási kiadások

852 805

852 805

Finanszírozási kiadások

960 796

960 796

Kiadások összesen

10 558 307

10 586 680

12 833 875

10 381 575

14 267 312

72 505 275

10 233 875

79 733 875

16 047 314

9 733 875

38 650 399

9 938 494

295 470 856

10. melléklet

Kistolmács Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete 2021. évben

Adatok: Fő-ben

2021. évi létszámkeret

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Fizikai dolgozó

Üres álláshely

Polgármester

1,0

1,0

Falugondnoki szolgálat

1,0

1,0

Város és községgazdálkodás (traktoros)

1,0

1,0

Létszámkeret összesen:

3,0

1,0

1,0

1,0

0,0

Közmunkaprogram dolgozói

2020.01.01-től 2020.12.31-ig

6,0

6,0

11. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021.ÉV

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat 2021 év

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Családi támogatások

K42

0

0

0

104051

ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)

K425

0

0

0

2.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 500 000

0

1 500 000

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. §)

K48

1 300 000

0

1 300 000

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

0

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

1 300 000

0

1 300 000

-temetési segély

100 000

0

100 000

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

1 200 000

0

1 200 000

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. §)

K48

200 000

0

200 000

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

ebből : szociális tűzifa

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

1 500 000

0

1 500 000

12. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2021. ÉVBEN

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Eredeti hozzájárulás

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

14 857 911

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 433 146

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 702 913

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

145 631

bd) közutak fenntartásának támogatása

838 357

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 737 864

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

6 892 000

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 413 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

4 479 000

III.6. Szociális ágazati összevont pótlék

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

0

Állami hozzájárulás összesen:

24 019 911

13. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2021. ÉVRE

adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

26 872 990

5 105 108

10 558 307

-5 453 199

21 419 791

0

0

0

21 419 791

Halmozott

5 105 108

10 558 307

-5 453 199

0

0

0

0

Február

Havi

21 419 791

3 223 896

10 586 680

-7 362 784

14 057 007

0

0

0

14 057 007

Halmozott

8 329 004

21 144 987

-12 815 983

0

0

0

0

Március

Havi

14 057 007

5 690 396

12 833 875

-7 143 479

6 913 528

0

0

0

6 913 528

Halmozott

14 019 400

33 978 862

-19 959 462

0

0

0

0

Április

Havi

6 913 528

228 857 286

10 381 575

218 475 711

225 389 239

0

0

0

225 389 239

Halmozott

242 876 686

44 360 437

198 516 249

0

0

0

0

Május

Havi

225 389 239

3 185 898

14 267 312

-11 081 414

214 307 825

0

0

0

214 307 825

Halmozott

246 062 584

58 627 749

187 434 835

0

0

0

0

Június

Havi

214 307 825

3 175 896

72 505 275

-69 329 379

144 978 446

0

0

0

144 978 446

Halmozott

249 238 480

131 133 024

118 105 456

0

0

0

0

Július

Havi

144 978 446

3 175 896

10 233 875

-7 057 979

137 920 467

0

0

0

137 920 467

Halmozott

252 414 376

141 366 899

111 047 477

0

0

0

0

Augusztus

Havi

137 920 467

3 175 896

79 733 875

-76 557 979

61 362 488

0

0

0

61 362 488

Halmozott

255 590 272

221 100 774

34 489 498

0

0

0

0

Szeptember

Havi

61 362 488

3 432 896

16 047 314

-12 614 418

48 748 070

0

0

0

48 748 070

Halmozott

259 023 168

237 148 088

21 875 080

0

0

0

0

Október

Havi

48 748 070

3 200 896

9 733 875

-6 532 979

42 215 091

0

0

0

42 215 091

Halmozott

262 224 064

246 881 963

15 342 101

0

0

0

0

November

Havi

42 215 091

3 183 908

38 650 399

-35 466 491

6 748 600

0

0

0

6 748 600

Halmozott

265 407 972

285 532 362

-20 124 390

0

0

0

0

December

Havi

6 748 600

3 189 894

9 938 494

-6 748 600

0

0

0

0

0

Halmozott

268 597 866

295 470 856

-26 872 990

0

0

0

0

14. melléklet

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Megnevezés

2017

2018

2019

2020

2021

Határozat

Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása)

659 045 EUR

12/2019. (IV.25.)

15. melléklet

MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

Adatok: Ft-ban

Projekt száma

Projekt megnevezése

Projekt tervezett összköltsége Ft

Tervezett kifizetés 2021. év Ft/Év

TOP-5.3.1

Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei

4 889 500

4 889 500

Projekt címe, projekt száma

Kiíró

Projekt tervezett összköltsége EUR

Tervezett Kifizetés 2021. év Ft

Interreg

Aqua adventures

659 045

237 256 200