Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 06. 18- 2021. 08. 25

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és az önkormányzatra.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

2. § [2] (1) 1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

 • a) bevételi főösszegét 298 194 704 forintban,
 • b) kiadási főösszegét 298 194 704 forintban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 270 097 047 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 40 962 872 forint
  • aa) Önkormányzat működési támogatásai: 24 142 457 forint
  • ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 13 330 215 forint
  • ac) Közhatalmi bevételek: 1 820 000 forint
  • ad) Működési bevételek: 1 670 200 forint
 • b) Felhalmozási költségvetés bevételei 229 134 175 forint, mely összegből a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 229 134 175 forint

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

 • a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 269 597 047 forint
 • b) Önként vállalt feladatok bevételei: 500 000 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 28 097 657 forint összegben állapítja meg,

 • a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 28 054 300 forintban
 • b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 43 357 forintban

(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 297 190 551 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) Működési költségvetés kiadásai: 118 239 388 forint
  • aa) Személyi juttatások: 17 920 829 forint
  • ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 273 166 forint
  • ac) Dologi kiadások: 84 381 725 forint
  • ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 500 000 forint
  • ae) Egyéb működési célú kiadások: 12 163 668 forint
 • b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 178 951 163 forint
  • ba) Beruházások: 175 122 350 forint
  • bb) Felújítások: 2 976 008 forint
  • bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 852 805 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

 • a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 296 640 551 forint
 • b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 550 000 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 004 153 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 004 153 forint.

(6) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának tartalék képzését 0 Ft-ban állapítja meg.

(8) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2)[3] A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3–4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat rovatonkénti kiadásainak részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)[4] A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6)[5] A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2021. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(13) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek kiadásairól a kimutatást 15. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. § (1)[6] A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 27 093 504 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 77 276 516 forintos működési hiány és 50 183 012 forintos fejlesztési többlet egyenlege.

 • a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 28 097 657 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
 • b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 004 153 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.

(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 3 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 6 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(2)[7] A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.

6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.

(2)[8] A tartalék képzés jogát és felhasználását 5 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

6. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei

7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.

(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.

(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.

7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

 • a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 5 millió Ft összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
 • b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
 • c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 2,0 %- ig.
 • d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.

(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

 • a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
 • b) reprezentációs kiadások
 • c) kis összegű szolgáltatási kiadások
 • d) elszámolásra felvett előlegek
 • e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
 • f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
 • g)[9] egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.

8. Vegyes és záró rendelkezések

9. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

(2) E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetési év során kell alkalmazni.

1. melléklet [10]

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 177 874

24 019 911

122 546

24 142 457

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 848 874

14 857 911

29 546

14 887 457

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 529 000

6 892 000

93 000

6 985 000

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 270 000

0

2 270 000

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

5 924 614

12 276 654

1 053 561

13 330 215

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 924 614

12 276 654

1 053 561

13 330 215

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

1 873 250

227 869 890

1 264 285

229 134 175

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 873 250

227 869 890

1 264 285

229 134 175

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 610 000

820 000

1 000 000

1 820 000

4.1.1.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

1 600 000

800 000

1 000 000

1 800 000

4.2.

B354

-Gépjárműadó

500 000

0

0

0

4.3.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

500 000

0

0

0

4.4.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

20 000

0

20 000

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

3 591 840

1 670 200

0

1 670 200

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

500 000

0

500 000

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

30 000

10 000

0

10 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

50 000

0

0

0

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

335 000

1 160 000

0

1 160 000

5.5.

B405

Ellátási díjak

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

B408

Kamatbevételek

100

0

100

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

2 576 840

5.10.

B410

Egyéb működési bevételek

100

0

100

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

0

0

0

0

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

0

0

0

0

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

38 177 578

266 656 655

3 440 392

270 097 047

10.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

10.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)

0

0

0

0

12.

B813

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 498 316

28 814 201

-759 901

28 054 300

12.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 498 316

28 814 201

-759 901

28 054 300

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

181 946

0

43 357

43 357

14.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)

45 680 262

28 814 201

-716 544

28 097 657

15.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

83 857 840

295 470 856

2 723 848

298 194 704

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

36 494 758

116 670 147

1 569 241

118 239 388

1.1.

K1

Személyi juttatások

17 854 326

17 703 581

217 248

17 920 829

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 725 894

2 239 493

33 673

2 273 166

1.3.

K3

Dologi kiadások

13 988 272

83 063 405

1 318 320

84 381 725

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 479 000

1 500 000

0

1 500 000

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

447 266

12 163 668

0

12 163 668

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

347 266

12 013 668

0

12 013 668

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K512

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

150 000

0

150 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

38 591 481

177 839 913

1 111 250

178 951 163

2.1.

K6

Beruházások

15 094 576

174 011 100

1 111 250

175 122 350

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

9 349 992

118 628 425

0

118 628 425

2.4.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

2 535 500

18 379 843

875 000

19 254 843

2.5.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

3 209 084

37 002 832

236 250

37 239 082

2.6.

K7

Felújítások

22 644 100

2 976 008

0

2 976 008

2.7.

K71

Ingatlanok felújítása

17 830 000

2 343 313

0

2 343 313

2.8.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

2.9.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

4 814 100

632 695

0

632 695

2.10.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

852 805

852 805

0

852 805

2.11.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.12.

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

2.13.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

852 805

0

852 805

2.14.

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.15.

K87

- Lakástámogatás

2.16.

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

852 805

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

7 622 540

0

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

7 622 540

0

0

0

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

82 708 779

294 510 060

2 680 491

297 190 551

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

0

0

7.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 149 061

960 796

43 357

1 004 153

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 149 061

960 796

43 357

1 004 153

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

83 857 840

295 470 856

2 723 848

298 194 704

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-44 531 201

-27 853 405

-27 093 504

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)

44 531 201

27 853 405

27 093 504

2. melléklet [11]

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

24 142 457

24 142 457

Felhalmozási célú támogatások

229 134 175

229 134 175

Működési célú támogatások

13 330 215

13 330 215

Felhalmozási bevételek

0

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Közhatalmi bevételek

1 820 000

1 820 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

Működési bevételek

1 170 200

500 000

1 670 200

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

40 462 872

500 000

0

40 962 872

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

229 134 175

0

0

229 134 175

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

43 357

43 357

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

28 054 300

28 054 300

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE

28 097 657

0

28 097 657

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

68 560 529

500 000

0

69 060 529

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

229 134 175

0

0

229 134 175

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

17 920 829

17 920 829

Felújítás

2 976 008

2 976 008

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

2 273 166

2 273 166

Beruházási kiadások

175 122 350

175 122 350

Dologi kiadások

83 981 725

400 000

84 381 725

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 500 000

1 500 000

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

852 805

852 805

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

12 013 668

12 013 668

Felhalmozási Tartalékok

0

Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

150 000

150 000

Tartalék

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

117 689 388

550 000

0

118 239 388

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

178 951 163

0

0

178 951 163

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 004 153

1 004 153

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 004 153

0

0

1 004 153

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

118 693 541

550 000

0

119 243 541

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

178 951 163

0

0

178 951 163

Költségvetési bevételek összesen

269 597 047

500 000

270 097 047

Költségvetési kiadások összesen:

296 640 551

550 000

297 190 551

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-27 043 504

-50 000

-27 093 504

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

297 694 704

500 000

298 194 704

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

297 644 704

550 000

298 194 704

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

50 000

-50 000

0

0

3. melléklet [12]

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

500 000

200

500 200

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

20 000

20 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

700 000

700 000

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

24 142 457

43 357

24 185 814

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

28 054 300

28 054 300

7

041233

Közcélú foglalkoztatás

K

7 940 715

3 740 785

11 681 500

8

042130

Növénytermesztés

Ö

500 000

500 000

9

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

K

0

10

062020

Településfejlesztés

K

4 889 500

225 393 390

230 282 890

11

066010

Zöldterületkezelés

K

450 000

450 000

12

082092

Közművelődés

K

0

13

104051

Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás

K

0

14

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

0

15

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

1 820 000

1 820 000

Önkormányzat összesen

37 472 672

229 134 175

1 820 000

1 670 200

0

0

0

0

28 054 300

43 357

298 194 704

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet [13]

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmo-zási célú kiadások

Tartalék

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

6 016 473

906 000

3 947 645

10 870 118

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

254 000

254 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

750 000

2 000 000

2 976 008

5 726 008

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

1 004 153

1 004 153

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

349 668

349 668

6

041233

Közcélú foglalkoztatás

K

6 285 508

496 237

1 861 075

3 587 750

12 230 570

7

042130

Növénytermesztés

Ö

400 000

400 000

8

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

4 660 973

852 805

5 513 778

9

051030

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

K

70 000

70 000

10

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése

K

130 000

130 000

11

062020

Településfejlesztés

K

62 572 100

11 664 000

168 609 600

242 845 700

12

064010

Közvilágítás

K

1 170 000

1 170 000

13

066010

Zöldterületkezelés

K

790 000

255 000

1 045 000

14

066020

Város-és községgazdálkodás

K

2 527 200

391 716

1 720 000

130 000

4 768 916

15

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

K

420 000

420 000

16

082044

Könyvtári szolgáltatások

K

0

17

082092

Közművelődés

K

3 560 000

540 000

4 100 000

18

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

150 000

150 000

19

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

3 091 648

479 213

2 075 932

5 646 793

20

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

0

21

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

22

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

1 500 000

1 500 000

Önkormányzat összesen

17 920 829

2 273 166

84 381 725

1 500 000

0

12 163 668

175 122 350

2 976 008

852 805

0

1 004 153

298 194 704

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet [14]

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

I. Módosítás

2021. évi módosított előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

17 703 581

217 248

17 920 829

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

2 239 493

33 673

2 273 166

K3

Dologi kiadások

83 063 405

1 318 320

84 381 725

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

0

1 500 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 163 668

0

12 163 668

Működési költségvetés összesen:

116 670 147

1 569 241

118 239 388

K6

Beruházások

174 011 100

1 111 250

175 122 350

K7

Felújítások

2 976 008

0

2 976 008

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

852 805

0

852 805

K512

Tartalék

0

0

0

Felhalmozási költségvetés összesen:

177 839 913

1 111 250

178 951 163

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

294 510 060

2 680 491

297 190 551

K9

Finanszírozási kiadások

960 796

43 357

1 004 153

Önkormányzat kiadásai összesen

295 470 856

2 723 848

298 194 704

6. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

2021.évi eredeti előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

12 013 668

ebből: központi költségvetési szervek

200 000

Bursa Hungarica

200 000

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

11 779 268

Belső ellenőri hozzájárulás

115 268

pályázat céltámogatása

11 664 000

ebből: társulások és költségvetési szerveik

34 400

Európai Területi Társulás tagdíj

17 200

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

17 200

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

150 000

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

150 000

egyesületek és civil szervezetek támogatása

150 000

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú kiadások összesen

12 163 668

Sorszám

Rovat megnevezése

2021.évi eredeti előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

852 805

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

852 805

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

852 805

7. melléklet [15]

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok:Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

2021.évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

12 276 654

1 053 561

13 330 215

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

4 889 500

0

4 889 500

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

500 000

0

500 000

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

6 887 154

1 053 561

7 940 715

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

6 887 154

1 053 561

7 940 715

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

12 276 654

1 053 561

13 330 215

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

Sorszám

Rovat megnevezése

2021.évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

227 869 890

1 264 285

229 134 175

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

225 393 390

0

225 393 390

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

2 476 500

1 264 285

3 740 785

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

2 476 500

1 264 285

3 740 785

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

227 869 890

1 264 285

229 134 175

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

0

0

0

8. melléklet [16]

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

Szobrok felújítása

1 700 000

0

1 700 000

Viziközmű vagyon felújítása

1 276 008

0

1 276 008

Felújítás összesen

2 976 008

0

2 976 008

Beruházás megnevezése

2021. évi előirányzat

I. módosítás

2021. évi módosított előirányzat

Interreg aqua- ventures projekt

168 609 600

0

168 609 600

Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés

2 476 500

1 111 250

3 587 750

Művelődési ház eszközbeszerzés

540 000

0

540 000

Községgazdálkodás és zöldterület kezelés eszközbeszerzés

385 000

0

385 000

Kemence

2 000 000

0

2 000 000

Beruházás összesen

174 011 100

1 111 250

175 122 350

9. melléklet [17]

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

3 122 723

3 122 723

3 122 723

3 122 723

3 122 723

3 122 723

3 122 721

3 122 723

3 122 723

3 122 723

3 122 721

3 122 723

37 472 672

Közhatalmi bevételek

165 454

165 454

165 454

165 454

165 454

165 454

165 454

165 454

165 454

165 454

165 460

1 820 000

Működési bevételek

139 183

139 183

139 183

139 184

139 183

139 183

139 184

139 183

139 183

139 184

139 183

139 184

1 670 200

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről

0

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

3 740 785

225 393 390

229 134 175

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Finanszírozási bevételek

28 097 657

28 097 657

Bevételek összesen

31 359 563

3 427 360

7 168 145

228 820 751

3 427 360

3 427 360

3 427 359

3 427 360

3 427 360

3 427 361

3 427 358

3 427 367

298 194 704

Kiadások

Személyi juttatások

1 493 402

1 493 402

1 493 402

1 493 403

1 493 402

1 493 403

1 493 402

1 493 402

1 493 403

1 493 402

1 493 403

1 493 403

17 920 829

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

189 431

189 430

189 431

189 431

189 430

189 430

189 430

189 430

189 431

189 430

189 431

189 431

2 273 166

Dologi kiadások

7 031 810

7 031 810

7 031 810

7 031 810

7 031 810

7 031 810

7 031 810

7 031 810

7 031 815

7 031 810

7 031 810

7 031 810

84 381 725

Ellátottak pénzbeli juttatásai

136 364

136 364

136 364

136 364

136 364

136 364

136 364

136 364

136 364

136 364

136 360

1 500 000

Egyéb működési célú kiadások

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

1 013 639

12 163 668

Beruházás

3 100 000

647 700

4 533 437

60 000 000

1 500 000

70 000 000

6 313 439

111 250

28 916 524

175 122 350

Felújítás

1 700 000

638 004

638 004

2 976 008

Tartalék

0

Egyéb felhalmozási kiadások

852 805

852 805

Finanszírozási kiadások

1 004 153

1 004 153

Kiadások összesen

10 732 435

10 717 450

12 964 646

10 512 347

14 398 082

69 864 646

13 064 645

79 864 645

16 178 091

10 613 899

38 781 171

10 502 647

298 194 704

10. melléklet

Kistolmács Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete 2021. évben

Adatok: Fő-ben

2021. évi létszámkeret

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Fizikai dolgozó

Üres álláshely

Polgármester

1,0

1,0

Falugondnoki szolgálat

1,0

1,0

Város és községgazdálkodás (traktoros)

1,0

1,0

Létszámkeret összesen:

3,0

1,0

1,0

1,0

0,0

Közmunkaprogram dolgozói

2020.01.01-től 2020.12.31-ig

6,0

6,0

11. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021.ÉV

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat 2021 év

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Családi támogatások

K42

0

0

0

104051

ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)

K425

0

0

0

2.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 500 000

0

1 500 000

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. §)

K48

1 300 000

0

1 300 000

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

0

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

1 300 000

0

1 300 000

-temetési segély

100 000

0

100 000

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

1 200 000

0

1 200 000

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. §)

K48

200 000

0

200 000

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

ebből : szociális tűzifa

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

1 500 000

0

1 500 000

12. melléklet [18]

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2021. ÉVBEN

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Eredeti hozzájárulás

I. módosítás

Módosított hozzájárulás

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

14 857 911

29 546

14 887 457

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 433 146

0

2 433 146

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 702 913

0

2 702 913

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

145 631

0

145 631

bd) közutak fenntartásának támogatása

838 357

29 546

867 903

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 737 864

0

8 737 864

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

6 892 000

93 000

6 985 000

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 413 000

0

2 413 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

4 479 000

93 000

4 572 000

III.6. Szociális ágazati összevont pótlék

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

2 270 000

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

0

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

0

0

0

Állami hozzájárulás összesen:

24 019 911

122 546

24 142 457

13. melléklet [19]

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2021. ÉVRE

adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

28 054 300

3 305 263

10 732 435

-7 427 172

20 627 128

0

0

0

20 627 128

Halmozott

3 305 263

10 732 435

-7 427 172

0

0

0

0

Február

Havi

20 627 128

3 427 360

10 717 450

-7 290 090

13 337 038

0

0

0

13 337 038

Halmozott

6 732 623

21 449 885

-14 717 262

0

0

0

0

Március

Havi

13 337 038

7 168 145

12 964 646

-5 796 501

7 540 537

0

0

0

7 540 537

Halmozott

13 900 768

34 414 531

-20 513 763

0

0

0

0

Április

Havi

7 540 537

228 820 751

10 512 347

218 308 404

225 848 941

0

0

0

225 848 941

Halmozott

242 721 519

44 926 878

197 794 641

0

0

0

0

Május

Havi

225 848 941

3 427 360

14 398 082

-10 970 722

214 878 219

0

0

0

214 878 219

Halmozott

246 148 879

59 324 960

186 823 919

0

0

0

0

Június

Havi

214 878 219

3 427 360

69 864 646

-66 437 286

148 440 933

0

0

0

148 440 933

Halmozott

249 576 239

129 189 606

120 386 633

0

0

0

0

Július

Havi

148 440 933

3 427 359

13 064 645

-9 637 286

138 803 647

0

0

0

138 803 647

Halmozott

253 003 598

142 254 251

110 749 347

0

0

0

0

Augusztus

Havi

138 803 647

3 427 360

79 864 645

-76 437 285

62 366 362

0

0

0

62 366 362

Halmozott

256 430 958

222 118 896

34 312 062

0

0

0

0

Szeptember

Havi

62 366 362

3 427 360

16 178 091

-12 750 731

49 615 631

0

0

0

49 615 631

Halmozott

259 858 318

238 296 987

21 561 331

0

0

0

0

Október

Havi

49 615 631

3 427 361

10 613 899

-7 186 538

42 429 093

0

0

0

42 429 093

Halmozott

263 285 679

248 910 886

14 374 793

0

0

0

0

November

Havi

42 429 093

3 427 358

38 781 171

-35 353 813

7 075 280

0

0

0

7 075 280

Halmozott

266 713 037

287 692 057

-20 979 020

0

0

0

0

December

Havi

7 075 280

3 427 367

10 502 647

-7 075 280

0

0

0

0

0

Halmozott

270 140 404

298 194 704

-28 054 300

0

0

0

0

14. melléklet

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Megnevezés

2017

2018

2019

2020

2021

Határozat

Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása)

659 045 EUR

12/2019. (IV.25.)

15. melléklet

MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

Adatok: Ft-ban

Projekt száma

Projekt megnevezése

Projekt tervezett összköltsége Ft

Tervezett kifizetés 2021. év Ft/Év

TOP-5.3.1

Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei

4 889 500

4 889 500

Projekt címe, projekt száma

Kiíró

Projekt tervezett összköltsége EUR

Tervezett Kifizetés 2021. év Ft

Interreg

Aqua adventures

659 045

237 256 200


[1] A bevezető a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 2. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 3. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 3. § (5) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 3. § (6) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 4. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[7] Az 5. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
[8] A 6. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
[9] A 8. § (7) bekezdés g) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
[10] Az 1. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 2. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 3. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] A 4. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] Az 5. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] A 7. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[16] A 8. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[17] A 9. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
[18] A 12. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
[19] A 13. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.