Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 04. 01- 2023. 01. 27

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

2021.04.01.

Kistolmács Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) - (2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozó;

b) környezettanulmány: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 68-69. §-a szerinti helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv, amely rögzíti a kérelmező szociális, vagyoni, egészségügyi, lakás- és egyéb körülményeit, továbbá az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat.

2. § Az 1. §-ban nem szabályozott fogalmak tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 4. §-ának rendelkezései az irányadók.

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere, hatásköri szabályok

3. § Az e rendeletben meghatározott szabályok alapján a következő szociális ellátások állapíthatók meg:

a) eseti jelleggel pénzben vagy természetben nyújtható rendkívüli települési támogatás

b) a Szoctv-ben meghatározott szabályok alapján természetbeni szociális ellátásként az önkormányzat biztosítja a köztemetést.

4. § (1) Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3. § szerinti ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester átruházott hatáskörben dönt

a) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásra való jogosultság megállapításáról, a jogosultsági feltételek hiányában a kérelem elutasításáról,

b) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítéséről, a megtérítés és a kamat méltányosságból történő elengedéséről vagy csökkentéséről, továbbá részletfizetés engedélyezéséről.

(3) A polgármester döntése ellen Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez címzett fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.

3. Eljárási rendelkezések

5. § (1) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet az 1. mellékletben meghatározott formanyomtatványon a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.

(2) A kérelmet postai úton a Hivatal postacímére címezve vagy személyesen (8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.) vagy elektronikus úton a www.epapir.gov.hu internetes oldalon elérhető üzenetküldő alkalmazáson keresztül lehet benyújtani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatvány beszerezhető a Hivatalban vagy a www.kistolmacs.hu internetes oldalról letölthető.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetén a kérelmet a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(5) A kérelem benyújtására az ellátás igénylője, annak törvényes képviselője vagy meghatalmazottja jogosult.

6. § Az eljárás során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell saját és együtt élő családtagjai:

a) természetes személyazonosító adatairól (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve),

b) lakó- és tartózkodási helyéről, továbbá hajléktalan személy esetében arról a címről, amelyre a megállapított ellátást kéri,

c) állampolgárságáról, nem magyar állampolgár esetén idegenrendészeti státuszáról,

d) az egyes ellátási formáknál meghatározott jogosultsági feltételekre vonatkozó adatokról,

e) társadalombiztosítási azonosító jeléről,

f) jövedelmi viszonyairól,

g) az e rendeletben meghatározott esetekben vagyoni viszonyairól.

7. § (1) A kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját maga és családja jövedelmi viszonyairól igazolást csatolni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor jövedelmi viszonyairól nyilatkozatot tenni. Ha e rendelet a vagyoni helyzet vizsgálatát előírja, akkor a vagyoni helyzet vizsgálata érdekében a kérelemhez csatolni kell az 1. függelék szerinti vagyonnyilatkozatot is.

[1] A Hivatal a kérelmező által benyújtott kérelmeket és igazolásokat, valamint a közölt adatok valódiságát megvizsgálja, szükség esetén környezettanulmányt végezhet.
(3) Amennyiben az elvégzett környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az eljáró hatóság vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
(4) A jövedelmet
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről az állami adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással már lezárt időszakot követő hónapok és a kérelem benyújtását megelőző hónapokról a vállalkozás, illetve az őstermelői tevékenység könyvelője által kiállított igazolás,
c) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátás esetén a megállapításról és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegéről szóló igazolás,
d) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a folyósító szerv által kiállított, az ellátás megelőző évben folyósított, valamint az ellátás tárgyév január elsején érvényes összegét tartalmazó igazolás,
e) gyermektartásdíj esetén a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat, ezek hiányában a gyermektartásdíj havi összegéről szóló nyilatkozat,
f) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a járási gyámhivatal határozata,
g) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
h) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló nyilatkozat,
i) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója, vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat,
j) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata
(a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás) igazolja.
(5) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetők, illetve a Hivatal által jogszabály alapján beszerezhető. A kérelemben foglaltak, a benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése céljából a Hivatal megkeresheti:
a) az állami adóhatóságot,
b) a polgárok személyi adatait, lakcímét nyilvántartó szervet,
c) az igazolást kiállító szervet,
d) a munkáltatót.
(6) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapításakor a jövedelem számításánál irányadó időszakra a Szoctv. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(7) Amennyiben a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az ellátás megállapítására jogosult vitatja, akkor a jövedelem a Szoctv. 10. § (6) bekezdésében, illetve a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak szerint vélelmezhető.

8. § Az eseti jelleggel nyújtott pénzbeli szociális ellátás kifizetése a megállapítást követő 8 napon belül történik. A kifizetés történhet házipénztárból, postai úton vagy a jogosult kérelme alapján átutalással bankszámlájára.

9. § (1) A Szoctv. és az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátás esetében az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell

a) a pénzbeli szociális ellátás jegybanki alapkamattal megemelt összegben való visszafizetésére,

b) a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a pénzegyenérték jegybanki alapkamattal megemelt összegben való megfizetésére (az a)-b) pontokban foglaltak együtt a továbbiakban: megtérítés).

(2) A megtérítés elrendelésére és a kamatfizetési kötelezettségre a Szoctv. 17. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A hatáskör gyakorlója a megtérítés és a kamat összegét méltányosságból elengedheti, csökkentheti, részletekben történő megfizetését engedélyezheti akkor, ha a megtérítésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át nem haladja meg.

4. Rendkívüli települési támogatás

10. § (1) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt rendkívüli települési támogatást a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a Szoctv. 45. § (4) bekezdésében felsorolt esetekben.

(2) A Szoctv. 45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl

a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,

b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van,

c) létfenntartási gond a családot ért elemi kár, a lakhatás körülményeiben elemi csapás, vagy humanitárius katasztrófa miatt bekövetkezett körülmény, felhalmozott közüzemi díjtartozás, mely a kérelmező vagy családtagja, családtagjai életét, egészségét, kiskorú gyermekének egészséges értelmi, érzelmi fejlődését veszélyezteti.

(3) A rendkívüli települési támogatás nyújtásának formái:

a) eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatás,

b) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott rendkívüli települési támogatás.

11. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek – a 15. §-ban foglalt kivétellel –, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) 10. § (1) – (2) bekezdése szerinti rendkívüli élethelyzetbe került, vagy létfenntartási gonddal küzd,

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülélő esetében a 200 %-át nem haladja meg,

c) családban élő esetén vagyonnal nem rendelkeznek, egyedülélő esetén vagyonnal nem rendelkezik.

(2) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet az arra rászorult, illetve az is előterjesztheti, aki ilyen helyzetről tudomást szerez. Utóbbi esetben a hatáskör gyakorlója az eljárás hivatalból történő megindításáról intézkedhet.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás megállapítása kizárólag kérelemre történik.

(4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez – az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás kivételével – mellékelni kell az 1. függelék szerinti vagyonnyilatkozatot és a jövedelemigazolásokat is.

12. § 1) A polgármester a rendkívüli települési támogatást méltányosságból abban az esetben is megállapíthatja, ha a kérelmező a 11. § (1) bekezdésében meghatározott jövedelmi, vagyoni feltételeknek nem felel meg, feltéve, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja, hogy a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően az alábbi körülmények valamelyike fennáll:

a) a kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos hozzátartozóját ápolja, gondozza,

b) a kérelmező, vagy családja megélhetését veszélyeztető mértékű, kérelmező vagy családtagja tekintetében gyógykezelési- és gyógyszerköltségek, kórházi kezelés költségének viselése, egyszeri gyógyászati segédeszköz beszerzése merül fel,

c) 12 hónapon belül a kérelmező vagy házastársa, élettársa, bejegyzett élettársa álláskeresővé vált és nem részesül aktív korúak ellátásában,

d) a kérelmező vagy vele együtt élő házastársának, gyermekének betegsége, balesete miatt végzett ápolás, gondozás okán kérelmező 30 egymást követő napot meghaladóan táppénzt vesz igénybe,

e) a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt a nyugdíj, vagy egyéb rendszeres pénzellátás egy hónapot meghaladó késedelmes kifizetése, amennyiben a kérelmező vagy családja megélhetése más módon nem biztosított,

f) a kérelmezőt és családját elemi kár, katasztrófa, vis maior helyzet sújtotta és az eset összes körülményét mérlegelve az ellátás hiánya a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyeztetné,

g) a kérelmező legalább kéthavi közüzemi díjtartozást (áram-, vízdíj) halmozott fel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott körülmények fennállása

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében orvosi igazolással; vagy szakvéleménnyel,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetében a gyógykezelési, kórházi kezelési költségek, egyszeri gyógyászati segédeszköz beszerzési költsége számlával, vagy egyéb a költségek összegének megállapítására alkalmas dokumentummal, gyógyszerköltség esetében a szedett vényköteles gyógyszerekről kiállított háziorvosi igazolás és a gyógyszerköltséget igazoló gyógyszertári bizonylattal;

c) az (1) bekezdés c) pontja esetében a munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátás esetén az ellátás megállapításáról szóló határozattal, ellátás hiányában az álláskeresőként történő nyilvántartásban állásról szóló a munkaügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvánnyal;

d) az (1) bekezdés d) pontja esetében a kórházi kezelési zárójelentés és kérelmező nyilatkozata a munkavégzési kötelezettség teljesítésének akadályozásáról, a táppénz igénybevételének igazolásával;

e) az (1) bekezdés e) pontja esetében a rendszeres pénzellátás iránti kérelem másolatával;

f) az (1) bekezdés f) pontja esetében az elemi kár felméréséről szóló biztosítási jegyzőkönyv, vagy a kárfelmérést végző szerv hivatalos szakvéleményének benyújtásával, vagy az eljáró szerv helyszíni szemlén felvett jegyzőkönyve másolatával;

g) az (1) bekezdés g) pontja esetében a közüzemi díjtartozást bizonyító dokumentummal

igazolható.

13. § A 10. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás egy alkalommal megállapítható legkisebb összege 2 000 forint.

14. § (1) A rendkívüli települési támogatás pénzbeli vagy természetbeni lehet.

(2) A természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tűzifa juttatás, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás.

15. § [2] Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az a kérelmező, aki, vagy akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,

b) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát, vagy annak fénymásolatát, kivéve, ha a halálesetet a Hivatal anyakönyvvezetője anyakönyvezte,

c) jövedelemigazolásokat.

(3) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás esetében a vagyoni helyzetet nem kell vizsgálni.

(4) A kérelmező az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.

(5) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra megállapítható rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb, mint 10 000 forint és nem haladhatja meg a 40 000 forintot. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez nyújtott rendkívüli települési támogatás összege akkor haladhatja meg a 40 000 forintot, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

(6) Nem állapítható meg az elhunyt személy halálesetére tekintettel a rendkívüli települési támogatás, amennyiben

a) a kérelmet az elhalálozás napját követő 60 napon túl nyújtották be,

b) a kérelmező az eltemettetésre – ellenszolgáltatás fejében – szerződésben vállalt kötelezettséget,

c) a kérelmező a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban részesült.

5. Köztemetés

16. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben eljárva gondoskodik a Szoctv. 48. §-ában meghatározott rendelkezések figyelembevételével az elhunyt személy közköltségen való eltemettetéséről.

(2) Közköltségen csak a legolcsóbb temetés rendelhető el.

(3) A köztemetés költségének megtérítésére a hatáskör gyakorlója méltányosságból részletfizetést engedélyezhet, illetve a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülélő esetén 150 %-át.

6. Az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások

17. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés,

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

e) nappali ellátás,

f) falugondnoki szolgáltatás.

(2) Az (1) bekezdés a), b), d) és e) pontjaiban foglalt szociális alapszolgáltatásokat Kistolmács Község Önkormányzata a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet által fenntartott Kolping Alapszolgáltatási Központ (8868 Letenye, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) útján, ellátási szerződés alapján nyújtja.

[3]) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt szociális alapszolgáltatást Kistolmács Község Önkormányzata a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ (8868 Letenye, Szabadság tér 7.) útján nyújtja.
(4) Az (1) bekezdés f) pontjában foglalt szociális alapszolgáltatást Kistolmács Község Önkormányzata a saját fenntartásában működő falugondnoki szolgáltatás útján nyújtja. A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátott feladatokat, a falugondnoki szolgáltatás igénybevételét külön önkormányzati rendelet szabályozza.

18. § (1) Kistolmács Község Önkormányzata a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet által fenntartott Kolping Alapszolgáltatási Központ útján a Szoctv. 62. §-a szerinti étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezését biztosítja, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik számára tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Szociálisan rászorult az, aki, illetve eltartottja

a) 60 év feletti, vagy

b) mozgásában korlátozott, vagy

c) akut vagy krónikus megbetegedésben szenved, vagy

d) szenvedély- vagy pszichiátriai beteg, vagy

e) fogyatékos, vagy

f) hajléktalan.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti életkor érvényes személyi azonosításra alkalmas okmánnyal igazolható.

(4) A (2) bekezdés b)-e) pontjai szerinti egészségi állapot miatti rászorultságot háziorvosi, illetve kezelő orvosi igazolással kell igazolni.

(5) A (2) bekezdés f) pontja szerint hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki – a lakcímnyilvántartás adatai alapján - bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

7. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet 2021. április 1. napján lép hatályba.

20. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet.

1. függelék a 4/2021. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: …………………………………………………………………………………………………..
Születési neve: ………………………………………………………………………………………...
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………
Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………………………………………
Lakóhely: ……………………………………………………………………………………………...
Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………………..
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………………...
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: ................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: ................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község ........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: ................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: ................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű adatai:

a) személygépkocsi: ......................................... típus ...................... rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: ........................................... (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).
A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:
igen nem
(a megfelelő aláhúzandó).

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus ..................... rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................
Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: ........................................... (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).
III. Nyilatkozatok

1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy

a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezem, vagy

b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):

– Pénzforgalmi szolgáltató neve: ……………………………………………………………………....

pénzforgalmi számla száma: …………………………………………………………………………..

pénzforgalmi számlán kezelt összeg ………………………………………………………………......

– Pénzforgalmi szolgáltató neve: ………………………………………………………………………

pénzforgalmi számla száma: …………………………………………………………………………..

pénzforgalmi számlán kezelt összeg …………………………………………………………………..

– Pénzforgalmi szolgáltató neve: ………………………………………………………………………

pénzforgalmi számla száma: …………………………………………………………………………..

pénzforgalmi számlán kezelt összeg …………………………………………………………………..

– Pénzforgalmi szolgáltató neve: ………………………………………………………………………

pénzforgalmi számla száma: …………………………………………………………………………..

pénzforgalmi számlán kezelt összeg …………………………………………………………………..

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy a velem együtt élő közeli hozzátartozóm

a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezik, vagy

b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):

– Pénzforgalmi szolgáltató neve: …………………………………………………………………….....

pénzforgalmi számla száma: …………………………………………………………………………...

pénzforgalmi számlán kezelt összeg …………………………………………………………………...

– Pénzforgalmi szolgáltató neve: ……………………………………………………………………….

pénzforgalmi számla száma: ……………………………………………………………………………

pénzforgalmi számlán kezelt összeg ……………………………………………………………………

– Pénzforgalmi szolgáltató neve: ………………………………………………………………………..

pénzforgalmi számla száma: ……………………………………………………………………………

pénzforgalmi számlán kezelt összeg ……………………………………………………………………

– Pénzforgalmi szolgáltató neve: ………………………………………………………………………..

pénzforgalmi számla száma: ……………………………………………………………………………

pénzforgalmi számlán kezelt összeg ……………………………………………………………………

3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a pénzforgalmi számlán kezelt összeg tekintetében.

4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

........................................

aláírás

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell fe

1. melléklet a 4/2021. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

rendkívüli települési támogatás megállapítására

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ...............................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .....................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: ……………irányítószám ............................................................. település

.............................. utca/út/tér ............ házszám .......... épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó
1.1.6. Tartózkodási helye: ………. irányítószám ...................................................... település
............................. utca/út/tér ............ házszám ............ épület/lépcsőház ............ emelet, ajtó
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………...
1.1.8. Állampolgársága: ............................................................................................................
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ...........................................................................
1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ...........................................................................
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy
1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.
1.3. Pénzbeli támogatás megállapítása esetén fizetési számlával kapcsolatos adatok, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri:
1.3.1. Fizetési számla száma: …………………………………………………………………
1.3.2. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: …………………………………………...
1.4. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni fok

2. A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka

(Amennyiben a rendkívüli települési támogatás elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése céljából nyújtották be, itt kell feltüntetni az elhunyt személyi adatait.)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

3. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók havi jövedelme forintban:

A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb közeli hozzátartozó jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

7. A család összes nettó jövedelme

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): …………………………………….. Ft/hó.
(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.)

4. Egyéb nyilatkozatok

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ………………………., ……………… év …………………. hó ………. nap
…………………………………… ………………………………………
kérelmező aláírása nagykorú hozzátartozók aláírása