Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2025. 12. 30

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének

 • a) bevételi főösszegét 97 190 576 forint
 • b) kiadási főösszegét 69 136 276 forint teljesítéssel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2020. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 50 481 057 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 38 550 427 forint:
  • aa) Önkormányzat működési támogatásai: 25 943 497 forint
  • ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7 005 733 forint
  • ac) Közhatalmi bevételek: 1 400 836 forint
  • ad) Működési bevételek: 4 200 361 forint
 • b) Felhalmozási költségvetés bevételei:11 930 630 forint, melyből a Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 11 930 630 forint.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételeket 46 709 519 forint összegben állapítja meg.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételeken belül:

 • a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 45 378 802 forintban
 • b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 1 330 717 forintban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdésben meghatározott bevételeinek teljesítését az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben és 7. mellékletben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2020. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 67 799 240 forintban állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) Működési költségvetés kiadásai: 30 863 171 forint
  • aa) Személyi juttatások: 16 780 474 forint
  • ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 620 956 forint
  • ac) Dologi kiadások: 9 271 265 forint
  • ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 646 180 forint
  • ae) Egyéb működési célú kiadások: 544 296 forint
 • b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 36 936 069 forint
  • ba) Beruházások: 6 778 272 forint
  • bb) Felújítások: 29 944 310 forint
  • bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 213 487 forint.

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadásokat 1 337 036 forint összegben hagyja jóvá, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 337 036 forint.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdésben meghatározott kiadásainak teljesítését az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben található adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(11) A 2020.évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 17 318 183 forint hiány, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 45 372 483 forint többlet keletkezett.

2. A létszám gazdálkodás

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát a 11. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 8 főben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos létszámát 5 főben hagyja jóvá.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése

3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az államháztartáson kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által az ellátottak részére 2020. évben folyósított pénzbeli juttatások összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 1. § -ban meghatározott kiadásainak alakulását rovatonként az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 1. § -ban meghatározott felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2020. évben nyújtott kedvezményeket, mentességeket a 8. melléklet tartalommal hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Kistolmács Község Önkormányzata 2020. évben EU-s támogatással járó projektet nem valósított meg.

4. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2020. évi összevont maradványkimutatását a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2020. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2020. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2020. évi változását a 10. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának a mérlegtételek alapján összeállított 2020. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2020. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 13. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

5. § (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Kistolmács Község Önkormányzata a 2020. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.

(2) Az Képviselő-testület a 2020. évi maradvány összegét 28 054 300 forintban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott.

(3) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az önkormányzat 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 19. melléklet szerint tartalommal határozza meg.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet.pdf

2. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

2. melléklet.pdf

3. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI BEVÉTELEI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

3.melléklet.pdf

4. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KIADÁSAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

4. melléklet.pdf

5. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ROVATONKÉNT 2020. ÉVBEN

5. melléklet.pdf

6. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020.ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE

6.melléklet.pdf

7. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE

7. melléklet.pdf

8. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT KEDVEZMÉNYEK MENTESSÉGEK

8. melléklet.pdf

9. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

9. melléklet.pdf

10. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

10. melléklet.pdf

11. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2020. ÉVBEN

11. melléklet.pdf

12. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSAI 2020.ÉV

12. melléklet.pdf

13. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

13. melléklet.pdf

14. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESEDÉSEINEK ÁLLOMÁNYA A TULAJDONI RÉSZESEDÉS ARÁNYA ALAPJÁN

14.melléklet.pdf

15. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

15. melléklet.pdf

16. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

16. melléklet.pdf

17. melléklet

EREDMÉNY KIMUTATÁS KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

17. melléklet.pdf

18. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VAGYON KIMUTATÁSA FORGALOMKÉPESSÉG SZERINT

18. melléklet.pdf

19. melléklet

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI MARADVÁNY FELOSZTÁSA

19. melléklet.pdf