Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VI.16.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 11/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01- 2021. 07. 02

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 11/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 11/2017. (X.20.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. pontjában és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:”

2. § A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 11/2017. (X.20.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A természetes személy ingatlanhasználó – részére történő közvetlen számlázás esetén - írásban kérheti a Közszolgáltatótól a hulladékkezelési közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik lakóingatlanán, és ez idő alatt az ingatlanban senki sem lakik. A szüneteltetés megkezdése előtt, illetve időtartama alatt az ingatlanhasználónak nem lehet 180 napot meghaladó lejárt tartozása. A természetes személy ingatlanhasználó köteles a szüneteltetés időpontját megelőző utolsó ürítés után a tárgyévre biztosított edényazonosító matricát a Közszolgáltató ügyfélszolgálatára haladéktalanul eljuttatni. A szüneteltetés attól az időponttól kezdődik, amely napon a Közszolgáltató a matricát átvette az ingatlantulajdonostól és a szüneteltetés megszüntetését követően kibocsátott új matrica kiküldéséig tart.

(2) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. Ezt követően a Közszolgáltató az ismételten igénybevett gyűjtőedény azonosításához edényazonosító matricát biztosít.

(3) A szüneteltetés idejére kizárólag alapdíj fizetési kötelezettség terheli a természetes személy ingatlanhasználót.

(4) Közszolgáltató jogosult a szüneteltetés időtartama alatt ellenőrizni, hogy az ingatlanon képződik-e hulladék. Az ellenőrzésről a Közszolgáltató fényképfelvételt és két tanú aláírásával jegyzőkönyvet készít. Amennyiben a Közszolgáltató a szüneteltetés időszaka alatt igazolhatóan azt állapítja meg, hogy képződik hulladék az ingatlanon, úgy a Közszolgáltató értesítése alapján a Koordináló Szerv jogosult a szüneteltetés kezdetére visszamenőlegesen a ki nem számlázott ürítési díjat a természetes személy ingatlanhasználó részére kiszámlázni.”

3. § A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 11/2017. (X.20.) önkormányzati rendelet a következő 9/A. alcímmel egészül ki:

„9/A. Az önkormányzat egyéb hulladékgazdálkodási közfeladatai

11/A. § A települési önkormányzat önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátási kötelezettsége nem mentesíti a települési önkormányzatot a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátása mellett, a köztisztasági feladatok ellátásának, azon belül is a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő kötelezettsége alól.

11/B. § (1) Az illegálisan, szabálytalanul elhagyott, tárolt, lerakott hulladék esetében, ha az ingatlan tulajdonosa, a hulladék tulajdonosa, a hulladék korábbi birtokosa bizonyíthatóan ismerté válik, a hulladék elszállíttatására, a hulladékgazdálkodási bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) jogosult, amennyiben

  • a) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
  • b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék-elhelyezése történik, vagy
  • c) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormányzati rendeletben meghatározott szelektív gyűjtésre vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
  • d) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
  • e) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy
  • f) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget.

(2) Amennyiben a hulladékot a fentiektől eltérő módon, közterületen, önkormányzat tulajdonát képező területen hagyták el szabálytalanul, úgy szükség esetén fel kell venni a kapcsolatot a közigazgatási területen illetékes rendőrkapitánysággal.

(3) Az ismeretlen tettes által közterületen, az önkormányzat tulajdonát képező területen a szabálytalanul elhagyott hulladék felszámolásáról az anyagi lehetőségektől függően és az adott személyi és eszközállományhoz mérten az önkormányzatnak kell gondoskodni. A szabálytalanul elhagyott hulladék felszámolását követően lehetőségek szerint „Hulladék lerakása tilos” tábla kihelyezésével, egyéb módon, más hatóságokkal és szervezetekkel együttműködve törekedni kell arra, hogy az illegális hulladék lerakás ne ismétlődjön meg.”

4. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.