Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa-támogatás 2023. évi helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 09. 25- 2024. 08. 30

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa-támogatás 2023. évi helyi szabályairól

2023.09.25.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kistolmács község közigazgatási területén élő lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.

(2) A rendeletben használt család, egyedülélő, háztartás és jövedelem fogalmára, valamint a jövedelemszámítás szabályaira a Szoctv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § (1) Természetben nyújtott szociális célú tűzifa-támogatásra jogosult az a tűzifával fűtő szociálisan rászorult személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 100 000 forintot, egyedülélő esetén a 200 000 forintot.

(2) A szociális célú tűzifa-támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni

a) a Szoctv. szerinti aktív korúak ellátására jogosult kérelmezőt,

b) a Szoctv. szerinti időskorúak járadékára jogosult kérelmezőt,

c) a települési támogatásban részesült kérelmezőt,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő kérelmezőt.

(3) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a szociális célú tűzifa-támogatás.

3. § Szociális célú tűzifa-támogatásként háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa biztosítható.

4. § (1) A szociális célú tűzifa-támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklet szerinti kérelemre indul. A kérelemhez csatolni kell a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat.

(2) A szociális célú tűzifa-támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) A kérelmeket 2023. október 15. napjáig lehet benyújtani a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.). A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A kérelmeket a képviselő-testület legkésőbb 2023. október 30. napjáig bírálja el.

(5) A tűzifa házhoz szállításáról Kistolmács Község Önkormányzata térítésmentesen gondoskodik.

(6) A szociális célú tűzifa-támogatásként megállapított tűzifa mennyiség átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § Ez a rendelet 2023. szeptember 25-én lép hatályba, és 2024. augusztus 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Szociális célú tűzifa-támogatás megállapítása iránti kérelem

1. A kérelmező személyi adatai

1.1. Kérelmező neve: ….........................................................................................................

1.2. Születési neve: ….............................................................................................................

1.3. Anyja neve: …..................................................................................................................

1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): …..............................................................................

1.5. Lakóhelye: …....................................................................................................................

1.6. Tartózkodási helye: …......................................................................................................

1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ….........................................................................

1.8. Állampolgársága: …..........................................................................................................

1.9. Telefonszáma (nem kötelező megadni): …..........................................................................................................

2. A kérelmező családi körülménye

2.1. □ egyedülélő

2.2. □ nem egyedülélő

3. Nyilatkozat az egy háztartásban élőkről

A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: …............................ fő

A háztartásban élők neve (születési neve)

Születési helye, ideje

Anyja neve

4. Jövedelmi adatok

(A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát.)

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személy(ek) havi jövedelme forintban:

A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő személy(ek) jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

7. A háztartás összes nettó jövedelme

8. A háztartás összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): …................................ Ft/hó.

5. Nyilatkozatok (A megfelelő válasz aláhúzandó.)

5.1. Aktív korúak ellátásában részesül: igen nem

5.2. Időskorúak járadékában részesül: igen nem

5.3. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család: igen nem

5.4. Települési támogatásban részesült: igen nem

5.5. Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek.

5.6. Kijelentem, hogy lakóingatlanomat fával fűtöm.

5.7. Az 5.1. vagy 5.2. pontban igen válasz megjelölése esetén kitöltendő:

□ Hozzájárulok ahhoz, hogy a szociális célú tűzifa-támogatás iránti kérelmem elbírálása céljából az aktív korúak ellátásában / időskorúak járadékában való részesülésem tényét a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal az ellátást megállapító szerv megkeresése útján ellenőrizze.

5.8. Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

5.9. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális célú tűzifa-támogatás megállapítása iránti eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: …......................................, …................ év …......................... hó …........ nap

…............................................................. ….............................................................

kérelmező aláírása háztartás további nagykorú tagjainak aláírása

2. melléklet a 10/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

…............................................................................................................................................

(támogatásban részesült neve)

Kistolmács, ….......................................................................... utca ….......................................

házszám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa-támogatás 2023. évi helyi szabályairól szóló …......../2023. (….......) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ............................... erdei m3 mennyiségű keménylombos fafajta tűzifát átvettem.

Kistolmács, …...........................................................

…................................................................. .................................................................

átadó átvevő