Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 08- 2024. 07. 06

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.02.08.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 81 561 501 forintban,

b) kiadási főösszegét 81 561 501 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 47 343 733 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 46 845 893 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 30 572 395 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 10 590 348 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 2 810 000 forint

ad) Működési bevételek: 2 873 150 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 497 840 forint,

ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 497 840 forint

bb) Felhalmozási bevételek : 0 forint

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 46 493 733 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 850 000 forint

c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 34 217 768 forint összegben állapítja meg, melyből

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 34 217 768 forint

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint

(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 80 356 005 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 55 322 157 forint

aa) Személyi juttatások: 26 686 335 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 585 293 forint

ac) Dologi kiadások: 24 221 649 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 351 200 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 477 680 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 25 033 848 forint

ba) Beruházások: 21 657 840 forint

bb) Felújítások: 1 276 008 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 2 100 000 forint

(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 68 381 105 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 11 974 900 forint

c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 205 496 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 205 496 forint.

(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Kistolmács Község Önkormányzata tartalékot 2024. évben nem képez.

(12) Kistolmács Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2023. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 33 012 272 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 8 476 264 forintos működési hiány és 24 536 008 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 34 217 768 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 205 496 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

(2) Az önkormányzat hiteltfelvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.

(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszámát 8 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 5 fő

(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 193 249 forint/fő/év.

(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 100 000 forint/fő/év.

6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.

(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

(4) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.

6. Az államháztartáson kívüli forrás átadására átvételére vonatkozó szabályok

7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre

(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.

(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:

a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,

b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.

(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 330 000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.

8. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,

b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,

c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és

d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.

(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.

(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.

9. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.

(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

a) kitöltött Elszámoló lap

b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok

c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet

e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)

f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.

g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről

h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről

(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.

(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:

a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,

b) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.

(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.

(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét

7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(3) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.

d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.

(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

8. Készpénzben teljesíthető kiadások

12. § (1) A kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés,

2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,

4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

5. reprezentációs kiadások,

6. kiküldetési kiadások,

7. kis összegű szolgáltatási kiadások,

8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

9. kis összegű szolgáltatási kiadások

10. banki átutalással nem teljesíthető kiadások

11. egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.

9. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2024. február 8-án lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

14. § E rendeletet 2024. január 1-től kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

1. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

27 444 113

30 572 395

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 544 813

19 315 195

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 629 300

8 987 200

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

11 060 090

10 590 348

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

11 060 090

10 590 348

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

1 473 200

497 840

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 473 200

497 840

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 100 000

2 810 000

4.1.1.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

1 700 000

2 000 000

4.2.

B354

-Gépjárműadó

4.3.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

400 000

800 000

4.4.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 550 000

2 873 150

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

500 000

850 000

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

20 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

1 030 000

2 023 150

5.5.

B405

Ellátási díjak

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

B408

Kamatbevételek

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

B410

Egyéb működési bevételek

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

5 500 000

0

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

5 500 000

0

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

0

0

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

12 944 810

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

12 944 810

0

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

62 072 213

47 343 733

10.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

10.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)

0

0

12.

B813

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

182 933 260

34 217 768

12.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

182 933 260

34 217 768

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

1 097 765

14.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)

184 031 025

34 217 768

15.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

246 103 238

81 561 501

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

1

2

4

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

100 558 839

55 322 157

1.1.

K1

Személyi juttatások

22 156 210

26 686 335

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 297 300

2 585 293

1.3.

K3

Dologi kiadások

74 445 814

24 221 649

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 050 000

1 351 200

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

609 515

477 680

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

254 515

147 680

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K512

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

355 000

330 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

144 446 634

25 033 848

2.1.

K6

Beruházások

130 225 816

21 657 840

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

3 000 000

3 000 000

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

73 380 011

14 300 000

2.4.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

26 826 495

392 000

2.5.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

27 019 310

3 965 840

2.6.

K7

Felújítások

1 276 008

1 276 008

2.7.

K71

Ingatlanok felújítása

1 004 731

1 004 731

2.8.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

2.9.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

271 277

271 277

2.10.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

12 944 810

2 100 000

2.11.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.12.

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

12 944 810

2.13.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.14.

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.15.

K87

- Lakástámogatás

2.16.

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

2 100 000

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

0

0

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

245 005 473

80 356 005

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

7.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 097 765

1 205 496

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 097 765

1 205 496

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

246 103 238

81 561 501

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-182 933 260

-33 012 272

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)

182 933 260

33 012 272

2. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

30 572 395

30 572 395

Felhalmozási célú támogatások

497 840

497 840

Működési célú támogatások

10 590 348

10 590 348

Felhalmozási bevételek

0

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Közhatalmi bevételek

2 810 000

2 810 000

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

Működési bevételek

2 023 150

850 000

2 873 150

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele

0

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

45 995 893

850 000

0

46 845 893

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

497 840

0

0

497 840

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

0

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

34 217 768

34 217 768

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEK

34 217 768

0

34 217 768

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

80 213 661

850 000

0

81 063 661

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

497 840

0

0

497 840

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

25 085 535

1 600 800

26 686 335

Felújítás

1 276 008

1 276 008

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

2 585 293

2 585 293

Beruházási kiadások

13 657 840

8 000 000

21 657 840

Dologi kiadások

22 177 549

2 044 100

24 221 649

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 351 200

1 351 200

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

2 100 000

2 100 000

Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül

0

Felhalmozási Tartalékok

0

Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül

147 680

330 000

477 680

Tartalék

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

51 347 257

3 974 900

0

55 322 157

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

17 033 848

8 000 000

0

25 033 848

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 205 496

1 205 496

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 205 496

0

0

1 205 496

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

52 552 753

3 974 900

0

56 527 653

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 033 848

8 000 000

0

25 033 848

Költségvetési bevételek összesen

46 493 733

850 000

47 343 733

Költségvetési kiadások összesen:

68 381 105

11 974 900

80 356 005

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-21 887 372

-11 124 900

-33 012 272

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

80 711 501

850 000

81 561 501

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

69 586 601

11 974 900

81 561 501

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

11 124 900

-11 124 900

0

0

3. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

0

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

0

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

923 150

923 150

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

30 572 395

30 572 395

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

34 217 768

34 217 768

7

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

10 590 348

497 840

11 088 188

8

042130

Növénytermesztés

Ö

850 000

850 000

9

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

K

0

10

062020

Településfejlesztés

K

0

11

066010

Zöldterületkezelés

K

1 000 000

1 000 000

12

066020

Város-és községgazdálkodás

K

0

13

082092

Közművelődés

K

100 000

100 000

14

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

0

15

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

2 810 000

2 810 000

Önkormányzat összesen

41 162 743

0

2 810 000

2 873 150

497 840

0

0

0

34 217 768

0

81 561 501

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmo-zási célú kiadások

Tartalék

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

8 796 250

1 200 000

4 764 301

14 760 551

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

900 000

10 160 000

11 060 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

1 379 646

1 276 008

2 655 654

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

1 205 496

1 205 496

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

147 680

147 680

6

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

7 763 880

505 000

3 029 700

497 840

11 796 420

7

042130

Növénytermesztés

Ö

1 270 100

1 270 100

8

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

0

9

051030

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

K

52 000

52 000

10

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése

K

200 000

200 000

11

062020

Településfejlesztés

K

902 255

117 293

3 000 000

2 100 000

6 119 548

12

064010

Közvilágítás

K

4 146 892

4 146 892

13

066010

Zöldterületkezelés

K

1 165 000

1 165 000

14

066020

Város-és községgazdálkodás

K

1 778 400

910 000

2 688 400

15

081071

Üdülői szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés

Ö

1 600 800

774 000

8 000 000

10 374 800

16

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

K

20 000

20 000

17

082044

Könyvtári szolgáltatások

K

0

18

082092

Közművelődés

K

1 068 750

133 000

3 380 010

4 581 760

19

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

330 000

330 000

20

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

4 776 000

630 000

2 230 000

7 636 000

21

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

0

22

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

23

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

1 351 200

1 351 200

Önkormányzat összesen

26 686 335

2 585 293

24 221 649

1 351 200

0

477 680

21 657 840

1 276 008

2 100 000

0

1 205 496

81 561 501

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2024. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

26 686 335

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

2 585 293

K3

Dologi kiadások

24 221 649

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 351 200

K5

Egyéb működési célú kiadások

477 680

Működési költségvetés összesen:

55 322 157

K6

Beruházások

21 657 840

K7

Felújítások

1 276 008

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 100 000

K512

Tartalék

0

Felhalmozási költségvetés összesen:

25 033 848

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

80 356 005

K9

Finanszírozási kiadások

1 205 496

Önkormányzat kiadásai összesen

81 561 501

6. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

147 680

ebből: központi költségvetési szervek

0

Bursa Hungarica

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

120 780

EÜ központ hozzájárulás

Belső ellenőri hozzájárulás

120 780

pályázat céltámogatása

ebből: társulások és költségvetési szerveik

26 900

Európai Területi Társulás tagdíj

18 000

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

8 900

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

330 000

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

330 000

egyesületek és civil szervezetek támogatása

330 000

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú kiadások összesen

477 680

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: háztartások

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

0

7. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 590 348

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10 590 348

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

10 590 348

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

10 590 348

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

497 840

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

497 840

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

497 840

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

497 840

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

0

8. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Viziközmű vagyon felújítása

1 276 008

Felújítás összesen

1 276 008

Beuházás megnevezése

Településrendezési terv

3 000 000

Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés

497 640

Temetői parkoló építése

10 160 000

Jurtatábor fejlesztése

8 000 000

Beruházás összesen

21 657 640

9. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

2 547 700

2 547 700

2 547 700

2 547 700

2 547 700

2 547 700

2 547 700

2 547 700

2 547 700

2 547 700

2 547 700

2 547 695

30 572 395

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

882 529

882 529

882 529

882 529

882 529

882 529

882 529

882 529

882 529

882 529

882 529

882 529

10 590 348

Közhatalmi bevételek

1 405 000

1 405 000

2 810 000

Működési bevételek

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

233 150

2 873 150

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről

0

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

497 840

497 840

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Finanszírozási bevételek

34 217 768

34 217 768

Bevételek összesen

37 887 997

3 670 229

5 573 069

3 670 229

3 670 229

3 670 229

3 670 229

3 670 229

5 075 229

3 670 229

3 670 229

3 663 374

81 561 501

Kiadások

Személyi juttatások

2 223 860

2 223 860

2 223 860

2 223 860

2 223 860

2 223 860

2 223 860

2 223 860

2 223 860

2 223 860

2 223 860

2 223 875

26 686 335

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

215 441

215 441

215 441

215 441

215 441

215 441

215 441

215 441

215 441

215 441

215 441

215 442

2 585 293

Dologi kiadások

2 005 970

2 005 970

2 005 970

2 005 970

2 005 970

2 005 970

2 005 970

2 005 970

2 005 970

2 005 970

2 005 970

2 005 979

24 071 649

Ellátottak pénzbeli juttatásai

87 800

87 800

87 800

87 800

1 000 000

1 351 200

Egyéb működési célú kiadások

150 000

73 840

330 000

73 840

627 680

Beruházás

1 804 820

1 804 820

1 804 820

1 804 820

1 804 820

1 804 820

1 804 820

1 804 820

1 804 820

1 804 820

1 804 820

1 804 820

21 657 840

Felújítás

1 276 008

1 276 008

Tartalék

0

Egyéb felhalmozási kiadások

2 100 000

2 100 000

Finanszírozási kiadások

1 205 496

1 205 496

Kiadások összesen

10 981 595

6 250 091

6 337 891

6 250 091

6 323 931

6 250 091

6 250 091

6 667 891

6 337 891

6 337 891

6 250 091

7 323 956

81 561 501

10. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Kistolmács Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete

Adatok: Fő-ben

Létszámkeret

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka törvénykönyves

Fizikai dolgozó

Üres álláshely

Polgármester

1,0

1,0

Falugondnoki szolgálat

1,0

1,0

Közművelődés

1,0

1,0

Város és községgazdálkodás (traktoros)

0,0

Létszámkeret összesen

3,0

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Közmunkaprogram dolgozói:

5,0

5,0

Összesen:

8,0

1,0

1,0

1,0

5,0

0,0

11. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS JELLEGŰ ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Családi támogatások

K42

0

0

0

104051

ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)

K425

0

0

0

2.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 351 200

0

1 351 200

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. §)

K48

1 051 200

0

1 051 200

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

0

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

1 051 200

0

1 051 200

-temetési segély

0

0

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

1 051 200

0

1 051 200

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. §)

K48

300 000

0

300 000

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

ebből : szociális tűzifa

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

1 351 200

0

1 351 200

12. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Eredeti hozzájárulás

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

19 315 195

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 480 699

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 313 000

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

686 229

bd) közutak fenntartásának támogatása

894 134

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 497 978

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

8 987 200

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 940 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

6 047 200

III.6. Szociális ágazati összevont pótlék

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

0

Állami hozzájárulás összesen:

30 572 395

13. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

34 217 768

3 670 229

10 981 595

-7 311 366

26 906 402

0

0

0

26 906 402

Halmozott

3 670 229

10 981 595

-7 311 366

0

0

0

0

Február

Havi

26 906 402

3 670 229

6 250 091

-2 579 862

24 326 540

0

0

0

24 326 540

Halmozott

7 340 458

17 231 686

-9 891 228

0

0

0

0

Március

Havi

24 326 540

5 573 069

6 337 891

-764 822

23 561 718

0

0

0

23 561 718

Halmozott

12 913 527

23 569 577

-10 656 050

0

0

0

0

Április

Havi

23 561 718

3 670 229

6 250 091

-2 579 862

20 981 856

0

0

0

20 981 856

Halmozott

16 583 756

29 819 668

-13 235 912

0

0

0

0

Május

Havi

20 981 856

3 670 229

6 323 931

-2 653 702

18 328 154

0

0

0

18 328 154

Halmozott

20 253 985

36 143 599

-15 889 614

0

0

0

0

Június

Havi

18 328 154

3 670 229

6 250 091

-2 579 862

15 748 292

0

0

0

15 748 292

Halmozott

23 924 214

42 393 690

-18 469 476

0

0

0

0

Július

Havi

15 748 292

3 670 229

6 250 091

-2 579 862

13 168 430

0

0

0

13 168 430

Halmozott

27 594 443

48 643 781

-21 049 338

0

0

0

0

Augusztus

Havi

13 168 430

3 670 229

6 667 891

-2 997 662

10 170 768

0

0

0

10 170 768

Halmozott

31 264 672

55 311 672

-24 047 000

0

0

0

0

Szeptember

Havi

10 170 768

5 075 229

6 337 891

-1 262 662

8 908 106

0

0

0

8 908 106

Halmozott

36 339 901

61 649 563

-25 309 662

0

0

0

0

Október

Havi

8 908 106

3 670 229

6 337 891

-2 667 662

6 240 444

0

0

0

6 240 444

Halmozott

40 010 130

67 987 454

-27 977 324

0

0

0

0

November

Havi

6 240 444

3 670 229

6 250 091

-2 579 862

3 660 582

0

0

0

3 660 582

Halmozott

43 680 359

74 237 545

-30 557 186

0

0

0

0

December

Havi

3 660 582

3 663 374

7 323 956

-3 660 582

0

0

0

0

0

Halmozott

47 343 733

81 561 501

-34 217 768

0

0

0

0

14. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Megnevezés

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Határozat

Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása)

659 045 EUR

12/2019. (IV.25.)

Magyar Falu Program - temető felújítás

1 000 000 Ft

9/2020. (II.10.)

Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerése

2 762 123 Ft

28/2020. (IX.17)

Aqua Adventures pályázat

28 397 200 Ft

1/2021. (II.4.), 11/2021. (III.18.)

Lechner Tudásközpont Kft. - településterv elkészítése pályázat

3 000 000 Ft

43/2021 (X.28.)

VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása

2 000 000 Ft

100 000 Ft

40/2021 (X.11.)

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037 körny.védelmi infrastruktúra fejlesztések

6 522 872 Ft

77/2021 (XI.17)

Magyar Falu Program - Tanya és falugondnoki busz beszerzése

1 400 000 Ft

13 600 000 Ft

26/2022. (III.7.)

15. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

Adatok: Ft-ban

Projekt száma

Projekt megnevezése

Projekt tervezett összköltsége Ft

Tervezett kifizetés 2024. év Ft/Év

Projekt címe, projekt száma

Kiíró

Projekt tervezett összköltsége EUR

Tervezett kifizetés 2024. év Ft/év

16. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatok Ft-ban

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

Összesen

Személyi juttatások (K1)

26 686 335

28 020 652

29 421 684

30 892 769

115 021 440

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 585 293

2 714 558

2 850 286

2 992 800

11 142 936

Dologi kiadások (K3)

24 071 649

26 478 814

27 802 755

29 192 892

107 546 110

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 351 200

1 418 760

1 489 698

1 564 183

5 823 841

Egyéb működési célú kiadások (K5)

627 680

690 448

724 970

761 219

2 804 317

Működési kiadások összesen

55 322 157

59 323 231

62 289 393

65 403 863

242 338 644

Beruházások (K6)

21 657 840

10 000 000

15 000 000

20 000 000

66 657 840

Felújítások (K7)

1 276 008

2 000 000

1 500 000

3 000 000

7 776 008

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

2 100 000

2 205 000

2 315 250

3 000 000

9 620 250

Felhalmozási kiadások összesen

25 033 848

14 205 000

18 815 250

26 000 000

84 054 098

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

80 356 005

73 528 231

81 104 643

91 403 863

326 392 742

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 205 496

1 200 000

1 200 000

1 200 000

4 805 496

KIADÁSOK ÖSSZESEN

81 561 501

74 728 231

82 304 643

92 603 863

331 198 238

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

41 162 743

42 000 000

43 000 000

44 000 000

170 162 743

Közhatalmi bevételek (B3)

2 810 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

11 810 000

Működési bevételek (B4)

2 873 150

3 000 000

3 000 000

3 000 000

11 873 150

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési bevételek összesen

46 845 893

48 000 000

49 000 000

50 000 000

193 845 893

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

497 840

6 000 000

4 000 000

10 000 000

20 497 840

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

0

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

497 840

6 000 000

4 000 000

10 000 000

20 497 840

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

47 343 733

54 000 000

53 000 000

60 000 000

214 343 733

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK

34 217 768

20 728 231

21 221 675

34 251 508

110 419 182

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

81 561 501

74 728 231

74 221 675

94 251 508

324 762 915