Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 25- 2026. 12. 30

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.25.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 247 682 959 forint,

b) kiadási főösszegét 214 177 971 forint teljesítéssel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 63 672 791 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 51 171 291 forint:

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 30 009 942 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 10 308 981 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 2 871 260 forint

ad) Működési bevételek: 7 979 333 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 1775 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 12 501 500 forint:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül: 1 473 200 forint

bb) Felhalmozási bevételek: 11 256 900 forint

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 184 010 168 forint összegben állapítja meg.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott finanszírozási bevételeken belül:

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 182 617 154 forintban

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 1 393 014 forintban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a Kistolmács Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott bevételeinek teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 7. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 212 892 688 forintban állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 65 610 372 forint

aa) Személyi juttatások: 19 766 939 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 168 702 forint

ac) Dologi kiadások: 40 617 796 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 677 250 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 379 685 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 147 282 316 forint:

ba) Beruházások: 146 804 322 forint

bb) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül: 477 994 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 1 285 283 forint összegben hagyja jóvá, amely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.

(10) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata (1) bekezdésben meghatározott kiadásainak teljesítését az 1. melléklet, 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerinti adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(11) A 2023. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 149 219 897 forint hiány, a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 182 724 885 forint többlet keletkezett.

2. A létszám gazdálkodás

2. § (1) Kistolmács Község Önkormányzata létszáma a 10. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszáma 4 fő.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes teljesítése

3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata1. § -ban meghatározott működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az államháztartáson kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott kiadásainak alakulását rovatonként az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 1. § -ban meghatározott felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata által az ellátottak részére 2023. évben folyósított pénzbeli juttatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

(9) A Képviselő-testület 2023. évben EU-s támogatással járó projektek listáját a 13. melléklet tartalommal hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. melléklet tartalommal hagyja jóvá.

(11) Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évben kedvezményt, mentességet nem nyújtott.

4. § (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi összevont maradványkimutatását a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(3) Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2023. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata pénzeszközeinek 2023. évi változását a 9. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. december 31-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01. és 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának a mérlegtételek alapján összeállított 2023. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

5. § (1) Kistolmács Község Önkormányzata a 2023. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.

(2) Az Képviselő-testület a 2023. évi maradvány összegét 33 504 988 forintban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott.

(3) Az önkormányzat 2023. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

(4) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 19. melléklet szerint tartalommal határozza meg.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

1

2

3

4

5

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

27 444 113

30 009 942

30 009 942

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 544 813

17 794 813

17 794 813

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 629 300

8 408 356

8 408 356

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 677 723

2 677 723

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

1 129 050

1 129 050

1.6.

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

11 060 090

11 220 947

10 308 981

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

11 060 090

11 220 947

10 308 981

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

1 473 200

1 473 200

1 244 600

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 473 200

1 473 200

1 244 600

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 100 000

2 871 336

2 871 260

4.1.1.

B34

Vagyoni típusú adók

0

0

4.1.2.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

1 700 000

2 093 900

2 093 824

4.3.

B354

-Gépjárműadó

4.4.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

400 000

757 600

757 600

4.5.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

19 836

19 836

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 550 000

8 157 900

7 979 333

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

500 000

840 270

840 270

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

20 000

150 000

129 273

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

1 030 000

1 828 150

1 359 976

5.5.

B405

Ellátási díjak

0

0

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

5.8.

B408

Kamatbevételek

39

39

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5 248 500

5 248 500

5.10

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

310 605

310 605

5.11

B411

Egyéb működési bevételek

90 941

90 670

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

5 500 000

11 256 900

11 256 900

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

0

4 156 900

4 156 900

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

5 500 000

7 100 000

7 100 000

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

0

0

1 775

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 775

1 775

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

12 944 810

0

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

12 944 810

0

0

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

62 072 213

64 990 225

63 672 791

10.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)

0

0

0

12.

B813

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

182 933 260

182 617 154

182 617 154

12.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

182 933 260

182 617 154

182 617 154

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

1 097 765

1 393 014

1 393 014

14.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)

184 031 025

184 010 168

184 010 168

15.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

246 103 238

249 000 393

247 682 959

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

100 558 839

89 273 896

65 610 372

1.1.

K1

Személyi juttatások

22 156 210

22 203 446

19 766 939

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 297 300

1 312 306

1 168 702

1.3.

K3

Dologi kiadások

74 445 814

61 572 379

40 617 796

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 050 000

2 780 250

2 677 250

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

609 515

1 405 515

1 379 685

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

110 106

110 106

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

254 515

541 609

541 609

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K512

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

355 000

753 800

727 970

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

144 446 634

158 753 594

147 282 316

2.1.

K6

Beruházások

130 225 816

156 949 322

146 804 322

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

3 000 000

3 000 000

0

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

73 380 011

99 824 680

94 375 074

2.4.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

26 826 495

21 594 910

21 424 910

2.5.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

27 019 310

32 529 732

31 004 338

2.6.

K7

Felújítások

1 276 008

1 276 008

0

2.7.

K71

Ingatlanok felújítása

1 004 731

1 004 731

0

2.8.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

2.9.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

271 277

271 277

0

2.10.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

12 944 810

528 264

477 994

2.11.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.12.

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

12 944 810

0

0

2.13.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

528 264

477 994

2.14.

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.15.

K87

- Lakástámogatás

2.16.

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

0

0

0

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

245 005 473

248 027 490

212 892 688

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

0

7.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 097 765

1 285 283

1 285 283

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 097 765

1 285 283

1 285 283

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

246 103 238

249 312 773

214 177 971

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-182 933 260

-183 037 265

-149 219 897

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)

182 933 260

182 724 885

182 724 885

2. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

30 009 942

30 009 942

Felhalmozási célú támogatások

1 473 200

1 244 600

Működési célú támogatások

11 220 947

10 308 981

Felhalmozási bevételek

11 256 900

11 256 900

Előző évi kölcsön visszafizetése

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Közhatalmi bevételek

2 871 336

2 871 260

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

0

Működési bevételek

7 628 234

840 271

7 979 333

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele

0

0

Működési célú átvett pénzeszköz

1 775

1 775

0

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

51 732 234

840 271

0

51 171 291

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

12 730 100

0

0

12 501 500

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

1 393 014

1 393 014

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

182 617 154

182 617 154

0

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE

184 010 168

0

0

184 010 168

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

235 742 402

840 271

0

235 181 459

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 730 100

0

0

12 501 500

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

22 203 446

19 766 939

Felújítás

1 276 008

0

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

1 312 306

1 168 702

Beruházási kiadások

152 949 322

4 000 000

146 804 322

Dologi kiadások

57 656 798

3 915 581

40 617 796

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 780 250

2 677 250

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

0

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

528 264

477 994

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

0

Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül

651 715

651 715

Felhalmozási Tartalékok

0

0

Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül

0

753 800

727 970

Tartalék

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

84 604 515

4 669 381

0

65 610 372

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

154 753 594

4 000 000

0

147 282 316

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 285 283

1 285 283

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 285 283

0

0

1 285 283

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

85 889 798

4 669 381

0

66 895 655

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

154 753 594

4 000 000

0

147 282 316

Költségvetési bevételek összesen

64 462 334

840 271

63 672 791

Költségvetési kiadások összesen:

239 358 109

8 669 381

212 892 688

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-174 895 775

-7 829 110

-149 219 897

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

248 472 502

840 271

247 682 959

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

240 643 392

8 669 381

214 177 971

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

7 829 110

-7 829 110

0

33 504 988

3. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI BEVÉTELEI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

5 248 539

5 248 539

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

0

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

423 245

11 256 900

11 680 145

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

30 009 942

1 393 014

31 402 956

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

182 617 154

182 617 154

7

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

10 148 124

1 244 600

1

11 392 725

8

042130

Növénytermesztés

Ö

840 271

840 271

9

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

K

0

10

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K

310 605

310 605

11

062020

Településfejlesztés

K

0

12

064010

Közvilágítás

K

89 943

89 943

13

066010

Zöldterületkezelés

K

994 450

994 450

14

066020

Város-és községgazdálkodás

K

160 857

3

1 775

162 635

15

082092

Közművelődés

K

72 276

72 276

16

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

0

17

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

2 871 260

2 871 260

Önkormányzat összesen

40 318 923

1 244 600

2 871 260

2 730 794

16 505 439

1 775

0

0

182 617 154

1 393 014

247 682 959

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KIADÁSAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Tartalék

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

8 761 579

151 060

6 524 621

15 437 260

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

63 980

762 000

825 980

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

939 071

200 000

1 139 071

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

110 106

1 285 283

1 395 389

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

541 609

541 609

6

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

5 463 616

375 036

3 675 458

1 955 800

11 469 910

7

042130

Növénytermesztés

Ö

767 726

767 726

8

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

278 147

278 147

9

051030

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

K

15 010

15 010

10

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése

K

79 485

79 485

11

062020

Településfejlesztés

K

22 142

19 150 897

142 901 522

199 847

162 274 408

12

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása

K

398 800

398 800

13

064010

Közvilágítás

K

2 607 908

2 607 908

14

066010

Zöldterületkezelés

K

244 331

244 331

15

066020

Város-és községgazdálkodás

K

444 415

1 190 083

985 000

2 619 498

16

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

K

539 800

539 800

17

082044

Könyvtári szolgáltatások

K

0

18

082092

Közművelődés

K

1 375 965

171 762

2 211 731

3 759 458

19

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

329 170

329 170

20

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

3 699 222

470 844

2 255 014

6 425 080

21

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

0

22

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

23

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

98 425

2 677 250

2 775 675

24

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Ö

254 256

254 256

Önkormányzat összesen

19 766 939

1 168 702

40 617 796

2 677 250

110 106

1 269 579

146 804 322

0

477 994

0

1 285 283

214 177 971

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ROVATONKÉNT 2023. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

22 156 210

22 203 446

19 766 939

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

1 297 300

1 312 306

1 168 702

K3

Dologi kiadások

74 445 814

61 572 379

40 617 796

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 050 000

2 780 250

2 677 250

K5

Egyéb működési célú kiadások

609 515

1 405 515

1 379 685

Működési költségvetés összesen:

100 558 839

89 273 896

65 610 372

K6

Beruházások

130 225 816

156 949 322

146 804 322

K7

Felújítások

1 276 008

1 276 008

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12 944 810

528 264

477 994

K512

Tartalék

0

0

0

Felhalmozási költségvetés összesen:

144 446 634

158 753 594

147 282 316

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

245 005 473

248 027 490

212 892 688

K9

Finanszírozási kiadások

1 097 765

1 285 283

1 285 283

Önkormányzat kiadásai összesen

246 103 238

249 312 773

214 177 971

6. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

254 515

541 609

541 609

ebből: központi költségvetési szervek

100 000

150 000

150 000

Bursa Hungarica

100 000

150 000

150 000

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (2022. évi bértám. fel nem használt ö. visszautalása)

0

234 829

234 829

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

118 515

120 780

120 780

EÜ központ hozzájárulás

0

0

Belső ellenőri hozzájárulás

118 515

120 780

120 780

pályázat céltámogatása

0

0

ebből: társulások és költségvetési szerveik

36 000

36 000

36 000

Európai Területi Társulás tagdíj

18 000

18 000

18 000

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

18 000

18 000

18 000

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

ebből: háztartások

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

ebből: egyéb vállalkozások

0

0

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

355 000

753 800

727 970

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek

355 000

355 000

329 170

egyesületek és civil szervezetek támogatása

355 000

355 000

329 170

ebből: háztartások

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

398 800

398 800

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú kiadások összesen

609 515

1 295 409

1 269 579

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre

12 944 810

528 264

477 994

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: háztartások

12 944 810

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

422 993

372 723

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

105 271

105 271

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

12 944 810

528 264

477 994

7. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK TELJESÍTÉSE

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 060 090

11 111 435

10 308 981

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

51 345

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat

352 560

352 560

160 857

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10 707 530

10 707 530

10 148 124

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

10 707 530

10 707 530

10 148 124

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

11 060 090

11 111 435

10 308 981

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 775

1 775

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

1 775

1 775

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

1 775

1 775

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 473 200

1 955 800

1 955 800

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

1 473 200

1 955 800

1 955 800

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

1 473 200

1 955 800

1 955 800

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

1 473 200

1 955 800

1 955 800

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

12 944 810

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

12 944 810

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

12 944 810

0

0

8. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Viziközmű vagyon felújítása

1 276 008

1 276 008

0

0

0

0

0

Felújítás összesen

1 276 008

1 276 008

0

Beuházás megnevezése

Eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Interreg Aqua- adventures projekt

62 258 325

82 626 015

82 626 015

Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés

1 473 200

1 955 800

1 955 800

MFP- falugondnoki busz beszerzése

13 510 000

13 510 000

13 510 000

Településrendezési terv

3 000 000

3 000 000

0

I. és II. világháborús Emlékmű

3 175 000

0

TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.

46 809 291

46 765 507

46 765 507

STIGA vágóasztal

0

985 000

985 000

Juta táborba konténer/sátor beszerzése

0

4 000 000

0

Temetői harang (2. részlet)

0

762 000

762 000

Ingatlanvásárlás hrsz. 259

0

200 000

Községgazdáskodás eszközbeszerzés

0

170 000

0

Beruházás összesen

130 225 816

152 842 322

146 804 322

9. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

3 579 658

2 221 360

6 494 775

2 835 687

3 194 015

3 216 223

3 311 266

3 638 202

2 854 856

3 024 120

2 724 684

3 224 077

40 318 923

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

870 000

374 600

1 244 600

Közhatalmi bevételek

85 305

477 654

600 876

18 000

215 596

237 548

124 229

219 365

781 070

109 445

51 045

-48 873

2 871 260

Működési bevételek

175 100

71 960

16

5 291 201

105 500

118 809

468 420

423 005

123 491

196 029

80 151

925 651

7 979 333

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről

1 775

5 000

7 251 900

7 258 675

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

,

4 000 000

4 000 000

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

39 200

39 200

Finanszírozási bevételek

182 617 154

148 318

1 205 496

183 970 968

Bevételek összesen

186 457 217

2 921 067

8 009 867

8 144 888

3 515 111

3 572 580

3 903 915

4 655 172

7 759 417

10 581 494

2 855 880

5 306 351

247 682 959

Kiadások

Személyi juttatások

1 554 688

1 225 004

1 199 311

1 684 711

1 728 376

1 871 502

1 578 772

1 656 750

1 664 940

1 648 829

1 572 011

2 382 045

19 766 939

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

86 906

66 430

56 854

99 168

103 813

167 800

95 320

97 452

102 606

93 939

103 208

95 206

1 168 702

Dologi kiadások

3 711 599

3 703 805

13 925 904

1 286 456

4 829 851

2 666 808

1 883 342

980 444

990 126

784 788

3 956 400

1 898 273

40 617 796

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 000

20 000

15 000

22 000

100 000

35 000

40 000

20 000

605 000

1 800 250

2 677 250

Egyéb működési célú kiadások

75 000

4 500

9 000

552 829

459 190

75 000

9 000

110 106

85 060

1 379 685

Beruházás

36 845 141

6 491 625

69 422 180

16 254 631

482 600

15 354 795

1 753 350

200 000

146 804 322

Felújítás

0

Tartalék

0

Egyéb felhalmozási kiadások

278 147

49 647

150 200

477 994

Finanszírozási kiadások

1 097 765

148 318

39 200

1 285 283

Kiadások összesen

43 391 099

11 639 682

84 902 396

19 437 813

7 719 469

5 265 300

18 947 229

4 753 196

2 786 672

3 332 556

5 741 725

6 260 834

214 177 971

10. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2023. ÉVBEN

Adatok: Fő-ben

Létszámkeret

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka törvénykönyves

Fizikai dolgozó

Üres álláshely

Polgármester

1,0

1,0

Falugondnoki szolgálat

1,0

1,0

Közművelődés

1,0

1,0

Város és községgazdálkodás (traktoros)

1,0

1,0

Létszámkeret összesen

4,0

1,0

1,0

1,0

0,0

1,0

Közmunkaprogram dolgozói:

4,0

4,0

Összesen:

8,0

1,0

1,0

1,0

4,0

1,0

11. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSAI 2023. ÉV

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104051

ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)

K425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 050 000

0

2 050 000

2 050 000

0

2 050 000

2 677 250

0

2 677 250

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. §)

K48

1 800 000

0

1 800 000

1 800 000

0

1 800 000

1 947 000

0

1 947 000

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

0

0

0

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

1 800 000

0

1 800 000

1 800 000

0

1 800 000

1 947 000

0

1 947 000

-temetési segély

0

0

0

0

0

0

0

0

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

1 800 000

0

1 800 000

1 800 000

0

1 800 000

1 947 000

0

1 947 000

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. §)

K48

250 000

0

250 000

250 000

0

250 000

0

0

0

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

730 250

0

730 250

730 250

0

730 250

ebből : szociális tűzifa

0

0

0

730 250

0

730 250

730 250

0

730 250

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

2 050 000

0

2 050 000

2 780 250

0

2 780 250

2 677 250

0

2 677 250

12. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2023. ÉVBEN

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Eredeti hozzájárulás

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

17 544 813

17 794 813

17 794 813

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

0

0

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 138 891

2 138 891

2 138 891

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 410 875

2 650 875

2 410 875

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

591 676

591 676

591 676

bd) közutak fenntartásának támogatása

770 934

770 934

770 934

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 189 282

8 189 282

8 189 282

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

0

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

I.7. Közvilágítás kiegészítő támogatás

0

10 000

250 000

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

7 629 300

8 408 356

8 408 356

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 487 000

2 487 000

2 487 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

5 612 200

5 612 200

III.6. Szociális ágazati összevont pótlék

309 156

309 156

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 677 723

2 677 723

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

2 677 723

2 677 723

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

0

1 129 050

1 129 050

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

398 800

398 800

Szociális tüzifa támogatás

0

730 250

730 250

Állami hozzájárulás összesen:

27 444 113

30 009 942

30 009 942

13. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

MEGVALÓSULT EU-S PROJEKTEK KIADÁSAI

Adatok: Ft-ban

Projekt száma

Projekt megnevezése

Projekt tervezett összköltsége

Tervezett kifizetés 2023. év

Kifizetett költségek 2023. év

TOP-5.3.1

Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei

4 889 500

2 284 437

2 284 437

TOP-2.1.3-16

Települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.

79 885 628

48 626 494

48 666 494

Projekt címe, projekt száma

Kiíró

Projekt tervezett összköltsége EUR

Tervezett kifizetés 2023. év Ft

Kifizetett költségek 2023. év

Interreg

Aqua Adventures

659 045

110 468 811

97 377 196

14. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZESEDÉSEINEK ÁLLOMÁNYA A TULAJDONI RÉSZESEDÉS ARÁNYA ALAPJÁN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Székhely

Tulajdoni részesedés aránya 2022. 12.31-én

Állomány 2021. december 31-én

Tulajdoni részesedés aránya 2023. 12.31-én

Állomány 2023. december 31-én

Névérték

Nyilvántartás szerinti érték

Névérték

Nyilvántartás szerinti érték

Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések

25 %-on aluli részesedéssel

2

Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

Nagykanizsa

0,003%

20 000

20 000

0,003%

20 000

20 000

Törzsvagyonba körébe nem tartozó részesedések összesen:

20 000

20 000

20 000

20 000

Részesedések összesen:

20 000

20 000

20 000

20 000

15. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2023. ÉV KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Összesen

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei

63 672 791

2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

212 892 688

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±)

-149 219 897

3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

184 010 168

4. Alaptevákenység finanszírozási kiadásai

1 285 283

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±)

182 724 885

A) Alaptevékenység maradványa

33 504 988

5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

7. Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8. Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

C) Összes maradvány

33 504 988

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa

33 504 988

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

16. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

ESZKÖZÖK

Előző időszak

Tárgyi időszak

Év

2022

2023

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

337 257 707

422 438 193

I. Immateriális javak

4 179 583

1 387 782

II. Tárgyi eszközök

265 065 500

354 777 623

III. Befektetett pénzügyi eszközök

20 000

20 000

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

67 992 624

66 252 788

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

I. Készletek

0

0

II. Értékpapírok

0

0

C) Pénzeszközök

183 201 768

34 181 312

I. Lekötött bankbetétek

0

0

II. Pénztaárak, csekkek, betétkönyvek

0

0

III. Forintszámlák

157 275 344

34 181 312

IV. Devizaszámlák

25 926 424

0

D) Követelések

1 448 141

1 052 589

I. Költségvetési évben esedékes követelések

1 427 391

1 052 589

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

20 750

0

E) Egyéb sajátos elszámolások

1 126

0

F) Aktív időbeli elhatárolások

0

226 016

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

521 908 742

457 898 110

FORRÁSOK

Év

2022

2023

G) Saját tőke

213 832 780

213 589 153

I. -III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

143 042 062

143 042 062

IV. Felhalmozott eredmény

96 399 805

70 790 718

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-25 609 087

-243 627

H) Kötelezettségek

3 786 098

3 162 891

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség

2 482 553

1 680 654

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség

1 097 765

1 205 496

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

205 780

276 741

I) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások

0

0

J) Passzív időbeli elhatárolások

304 289 864

241 146 066

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

521 908 742

457 898 110

17. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak 2022.év

Tárgyi időszak 2023. év

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

2 447 376

1 678 442

02.

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevét.

983 750

1 049 543

03.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 792 203

1 192 726

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)

5 223 329

3 920 711

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05)

0

0

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

28 651 495

30 009 942

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

9 637 716

10 310 756

08.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

32 866 302

65 698 771

09.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

45 003

10 697 427

III.

Egyéb eredményszemléletű bevételek ( 06+07+08+09)

71 200 516

116 716 896

10.

Anyagköltség

6 274 810

7 128 594

11.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

17 914 797

24 046 438

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

13.

Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

IV.

Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)

24 189 607

31 175 032

14.

Bérköltség

12 137 424

9 704 515

15.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

9 280 989

10 399 908

16.

Bérjárulékok

1 439 852

1 232 131

V.

Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)

22 858 265

21 336 554

VI.

Értékcsökkenési leírás

19 499 602

27 543 459

VII.

Egyéb ráfordítások

42 495 007

42 182 573

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

-32 618 636

-1 600 011

17.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

18.

Részesedesékből származó eredményszemléletű bevételek

0

0

19.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bev.

0

0

20.

Kapott (járó ) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

188

39

21.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)

7 235 287

5 248 502

21a.

.- ebből: árfolyamnyereség

0

0

VIII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)

7 235 475

5 248 541

22.

Részesedésekből származó ráfordítások

0

0

23.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások

0

0

24.

Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások

0

0

25.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

26.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)

225 926

3 892 157

26a.

.- ebből: árfolyamveszteség

225 926

1

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai ( 22+23+24+25+26)

0

0

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

7 009 549

1 356 384

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( +A+B)

-25 609 087

-243 627

18. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VAGYON KIMUTATÁSA FORGALOMKÉPESSÉG SZERINT

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

2022

2023

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

337 257 707

422 438 193

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

4 179 583

1 387 782

1. Vagyoni értékű jogok

4 179 583

1 387 782

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

d) Üzleti vagyon

4 179 583

1 387 782

2. Szellemi termékek

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

d) Üzleti vagyon

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

d) Üzleti vagyon

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

265 065 500

354 777 623

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

147 717 617

330 758 921

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

82 533 529

139 764 747

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

37 044 023

35 864 429

d) Üzleti vagyon

28 140 065

155 129 745

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

19 129 533

24 018 702

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

240 000

240 000

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

d) Üzleti vagyon

18 889 533

23 778 702

3. Tenyészállatok

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

d) Üzleti vagyon

4. Beruházások, felújítások

98 218 350

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

d) Üzleti vagyon

98 218 350

0

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

d) Üzleti vagyon

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

20 000

20 000

1. Tartós részesedések

20 000

20 000

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

d) Üzleti vagyon

20 000

20 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

d) Üzleti vagyon

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

d) Üzleti vagyon

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

67 992 624

66 252 788

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

67 992 624

66 252 788

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

d) Üzleti vagyon

67 992 624

66 252 788

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

d) Üzleti vagyon

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

I. Készletek

II. Értékpapírok

C/ PÉNZESZKÖZÖK

183 201 768

34 181 312

I. Lekötött bankbetétek

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

III. Forintszámlák

157 275 344

34 181 312

IV. Devizaszámlák

25 926 424

0

D/ KÖVETELÉSEK

1 448 141

1 052 589

I. Költségvetési évben esedékes követelések

1 427 391

1 052 589

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

20 750

0

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

1 126

0

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

226 016

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

521 908 742

457 898 110

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

213 832 780

213 589 153

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

105 047 421

105 047 421

II. Nemzeti vagyon változásai

29 239 869

29 239 869

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

8 754 772

8 754 772

IV. Felhalmozott eredmény

96 399 805

70 790 718

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

-25 609 087

-243 627

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

3 786 098

3 162 891

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

2 482 553

1 680 654

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 097 765

1 205 496

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

205 780

276 741

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

304 289 864

241 146 066

FORRÁSOK ÖSSZESEN

521 908 742

457 898 110

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

46 141 585

54 885 207

"0"-ra írt eszközök

36 362 365

37 376 070

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

9 539 220

17 269 137

Használatban lévő készletek

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

240 000

240 000

19. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

JAVASLAT KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MARADVÁNY FELOSZTÁSÁRA

Adatok: Ft-ban

Feladat megnevezése

Összeg

Fedezet a 2024 évi működési költségekre

31 824 333

Délzalai Víz- és Csatornamű kompenzációs kötelezettség

1 680 655

Pénzmaradvány összesen:

33 504 988

20. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Megnevezés

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2024

Határozat

Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása)

659 045 EUR

12/2019. (IV.25.)

Magyar Falu Program - temető felújítás

1 000 000 Ft

9/2020. (II.10.)

Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerése

2 762 123 Ft

28/2020. (IX.17)

Aqua Adventures pályázat

28 397 200 Ft

1/2021. (II.4.), 11/2021. (III.18.)

Lechner Tudásközpont Kft. - településterv elkészítése pályázat

3 000 000 Ft

43/2021 (X.28.)

VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása

2 000 000 Ft

100 000 Ft

40/2021 (X.11.)

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037 körny.védelmi infrastruktúra fejlesztések

6 522 872 Ft

77/2021 (XI.17)

MFP-Falugondnoki busz beszerzése Kistolmácson

14 944 375 Ft

26/2022. (III.7,)