Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 18

Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–9. §-hoz és az 1–10. melléklethez

1. §

A bevezető rész újraszabályozása.

2. §

(1)-(5)

Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 122 546 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány, melyből a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 29 546 forint, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása soron mindösszesen 93 000 forint.

Működési célú támogatás előirányzatát mindösszesen 1 053 561 forinttal emeltük meg a tervezetthez képest, mely a közfoglalkoztatotti program kapcsán érkezett.

A felhalmozási célú támogatások esetén előirányzat növelést hajtottunk végre 1 264 285 forint összegben, ami szintén a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódik.

A közhatalmi bevételek esetében 1 millió forintos előirányzat emelést hajtottunk végre az helyi iparűzési adó javára.

Betervezésre került a bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 43 357 forint, amely pénzforgalom nélküli bevételként jelenik meg, valamint csökkentettük 759 901 forinttal az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének előirányzatát.

(6)-(12)

A kiadási oldalon a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó előirányzatát megemeltük a közfoglalkoztatottak bérköltségeinek javára.

Mind a dologi kiadások mind a beruházások rovaton végrehajtott előirányzat emelésének oka a bevételi oldalon realizált többlet jövedelem a közmunkaprogramra.

A fentieken kívül a kiadási oldalon is betervezésre került az államháztartáson belüli megelőlegezés összege, amely ugyan úgy, mint a bevételi oldalon pénzforgalom nélküli kiadásként jelenik meg.

3. §

A szakasz önkormányzati költségvetést mutatja be részletezve.

4. §

A szakasz Kistolmács Köszség Önkormányzatának költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat létszám és bérgazdálkodására vonatkozó általános rendelkezéseit tartalmazza.

6. §

A tartalék képzés jogát tartalmazza.

7. §

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait tartalmazza.

8. §

A szakasz önkormányzati költségvetést mutatja be részletezve. A képviselő-testület működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban. (1. és 2. melléklet)

Bemutatja a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatokat kormányzati funkció szerinti bontásban. (3. és 4. melléklet)

Az Önkormányzat kiadásainak rovatonként előirányzatát az 5. melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási kiadásainak, nyújtott kölcsönöket és az Áht.-n kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeinek előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeinek előirányzatát az 7. melléklet tartalmazza.

A felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti előirányzatát a 8. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet, míg a létszámgazdálkodásra vonatkozó adatokat a 10. melléklet, az ellátottak juttatásainak részletes előirányzatát a 11. melléklet tartalmazza.

Kistolmács Község Önkormányzatának a 2021. évi normatív állami hozzájárulásainak tervezetét a költségvetési törvény előírása szerinti a 12. melléklet tartalmazza részletesen, míg a likviditási tervet a 13. melléklet. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 14. melléklet mutatja be, míg az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek kiadásairól a kimutatást 15. melléklet tartalmazza.

9. §

A szakasz a záró rendelkezéseket tartalmazza.