Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 26

Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–12. melléklethez

1. §

(1)

Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszege 80 216 168 forinttal megemelkedett, így a főösszeg 378 410 872 forintban határozható meg.

(2)-(5)

A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatásai programjáról szóló 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendeletrendelkezései szerint, a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult. Kistolmács Község Önkormányzata az első félévben ezen a jogcímen 214 463 forint bevételt realizált. A Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén a fentieken túl további 301 740 forint előirányzat emelést engedélyezett a Kormány, melyből a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása soron mindösszesen 258 540 forint, az elszámolásból származó bevételek soron 43 200 forint realizálódott.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 214 463 forinttal csökkentettük a tervezetthez képest.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat esetén előirányzat növelést hajtottunk végre 79 885 628 forint összegben, ami az elnyert TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00039- Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázathoz kapcsolódik.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát megemelte a Dél-Zalai Víz és Csatornamű Zrt által fel nem használt támogatás visszautalása.

(6)-(12)

A kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát összességében 6 877 901 forinttal csökkentettük, az előirányzatot növelte a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázat dologi kiadási (külső projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság, marketing, kommunikációs szolgáltatások), az előirányzatot csökkentette az interreg pályázaton belüli átcsoportosítás az immateriális javak beszerzése javára.

Egyéb működési célú kiadásokon belül az elvonások és befizetések előirányzatát megemeltük a Dél-Zalai Víz és Csatornamű Zrt által fel nem használt támogatás összegével.

A beruházások előirányzatát 87 065 269 forinttal növeltük, ami a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című projekt kiadásait, az átcsoportosított interreg pályázat kiadásait, illetve a polgármesteri hivatalba történő eszközbeszerzést tartalmazza.

2. §

A szakasz önkormányzati költségvetést mutatja be részletezve. A képviselő-testület működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban. (1. és 2. melléklet)

Bemutatja a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatokat kormányzati funkció szerinti bontásban. (3. és 4. melléklet)

Az Önkormányzat kiadásainak rovatonként előirányzatát az 5. melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási kiadásainak, nyújtott kölcsönöket és az Áht.-n kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeinek előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeinek előirányzatát az 7. melléklet tartalmazza.

A felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti előirányzatát a 8. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet, míg a létszámgazdálkodásra vonatkozó adatokat a 10. melléklet, az ellátottak juttatásainak részletes előirányzatát a 11. melléklet tartalmazza.

Kistolmács Község Önkormányzatának a 2021. évi normatív állami hozzájárulásainak tervezetét a költségvetési törvény előírása szerinti a 12. melléklet tartalmazza részletesen, míg a likviditási tervet a 13. melléklet. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 14. melléklet mutatja be, míg az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek kiadásairól a kimutatást 15. melléklet tartalmazza.

3. §

A szakasz a záró rendelkezéseket tartalmazza.