Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16

Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Részletes indokolás

Az 1–9. §-hoz

1. §

A rendelet hatályát határozza meg.

2. §

(1) Bevételek

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

a) Önkormányzat működési támogatásai

Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások esetén mindösszesen 24.019.911 Ft előirányzat előírást engedélyezett a Kormány, melyből a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 14.857.911 Ft (zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatás 2.433.146 Ft, közvilágítás fenntartásának támogatása: 2.702.913 Ft, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: 145.631Ft, közutak fenntartásának támogatása: 838.357 Ft, egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 8.737.864 Ft), a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása soron mindösszesen 6.892.000 Ft (a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 2.413.000 Ft, falugondnoki szolgáltatás: 4.479.000 Ft) , az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 2.270.000 Ft normatíva került betervezésre.

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Itt kerülnek tervezésre az államháztartáson belüli bevételek között az elkülönített állami pénzalaptól a közmunkaprogramok keretein belül megvalósuló foglalkoztatás bértámogatása, melynek tervezett összege 6.887.154 Ft, valamint az elnyert pályázatok, mint például a TOP-5.3.1-16 azonosító számú Helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű projekt.

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Államháztartáson belüli bevételek között kerül tervezésre az elkülönített állami pénzalaptól a közmunkaprogramok keretein belül megvalósuló foglalkoztatás támogatása eszközbeszerzésre, beruházásra 2.476.500 Ft összegben, valamint az elnyert HUHR/1901/2.1.2/0111 számú Aqua-adventures pályázat tervezett támogatási bevételei.

d) Közhatalmi bevételek

Iparűzési adóból 800.000 Ft bevételt tervez az önkormányzat. Késedelmi pótlék esetében 20.000 Ft bevételi előirányzattal tervezünk.

e) Működési bevételek

A helyiségeink és a közterületek bérbeadásából származó bevételek (1.160.000 Ft) itt kerültek betervezésre, valamint készletértékesítésből (biokertészet) terveztünk bevételt 500.000 Ft összegben.

Bevételek részét képezi az önkormányzat előző évi pénzmaradványa, mely működésre és felhalmozásra használható fel. 2020. évi pénzmaradvány tervezett összege 28.814.201 Ft.

(2) Kiadások

a) Személyi kiadások

A személyi kifizetések között tervezzük a polgármester és a választott tisztségviselők, 1 fő falugondnok és 1 fő traktoros bér és bérjellegű juttatásait, valamint az önkormányzat irányítása alatt a közmunkaprogramokban foglalkoztatottak béreit. A közmunkaprogram keretein belül 6 fő foglalkoztatása történik.

b) Munkaadókat terhelő járulékok

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után fizetett munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó összege került betervezésre.

c) Dologi kiadások

Itt terveztük meg a készletbeszerzések, szakmai anyag, üzemeltetési költségek (irodaszer, hajtó és kenőanyag beszerzés, kommunikációs és szakmai szolgáltatások, valamint egyéb máshova el nem számolható szolgáltatások összegeit. Ezen a rovaton kerül kimutatásra a bérleti és lízingdíjak, a közüzemi díjak, telefon és internet használati költségek, postaköltség és egyéb dologi jellegű kiadások összege is. Az előirányzat az előző évekhez képest jelentősen megemelkedett, melynek oka, hogy tervezésre került a már említett elnyert pályázatok dologi kiadásainak vonzatai is. Az egyes kormányzati funkciónkénti kiadások összegét a 4.számú mellékletben részleteztük.

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Itt kerültek tervezésre az önkormányzat által folyósított települési támogatások az önkormányzati rendeletben meghatározott részletezéssel. Külön kerül kimutatásra a köztemetés térítésre, valamint a temetési támogatás, valamint a rendkívüli élethelyzetre vonatkozó támogatás.

e) Működési célú kiadások: támogatások, átadott pénzeszközök

Ezen soron mutatható ki a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás és az ETT felé fizetendő tagdíj, a belső ellenőri tevékenység kapcsán a bérhez való hozzájárulás, valamint az államháztartáson kívülre adott működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadást non-profit szervezetek, egyesületek, alapítványok, magánszemélyek részére kifizetendő támogatás összege is. Busra Hungarica ösztöndíj rendszer támogatása is itt szerepel. Részletesen 6.számú melléklet.

f) Beruházások, felújítások

A határon átnyúló pályázat keretében támogatást nyertünk egy gyermektábor létrehozására, mely a beruházási soron 168.609.600 Ft összeggel került tervezésre. Szintén pályázati forrásból kívánunk tárolót, raktárt létrehozni a közfoglalkoztatási projekt keretében 2.476.500 Ft összegben. A művelődési ház udvarán kemence építését tervezzük, valamint eszközvásárlást a község gazdálkodás és zöldterület kezelés során felmerülő év közi igények figyelembevételével. A művelődési ház infrastrukturális fejlesztéséhez 540.000 Ft-ot terveztünk, mely törvényi kötelezettség. Továbbá fel szeretnék újítani a meglévő szobor és műemlékeinket.

Kiadások részét képezi a 202.0 költségvetési év decemberében kiutalt tárgyévre vonatkozó normatív támogatási előleget finanszírozási kiadásként 2021. évben szerepeltetni kell, melynek összege 960.796 Ft.

3. §

A szakasz önkormányzati költségvetést mutatja be részletezve. A képviselő-testület működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit mérlegszerűen valamint kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban. (1. és 2. melléklet)

Bemutatja a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatokat kormányzati funkció szerinti bontásban. (3. és 4. melléklet)

Az Önkormányzat kiadásainak rovatonként előirányzatát az 5. melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási kiadásainak, nyújtott kölcsönöket és az Áht.-n kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeinek előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülését és az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeinek előirányzatát az 7. melléklet tartalmazza.

A felújítási és beruházási kiadásainak feladatonkénti és célonkénti előirányzatát a 8. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet, míg a létszámgazdálkodásra vonatkozó adatokat a 10. melléklet, az ellátottak juttatásainak részletes előirányzatát a 11. melléklet tartalmazza.

Kistolmács Község Önkormányzatának a 2021. évi normatív állami hozzájárulásainak tervezetét a költségvetési törvény előírása szerinti a 12. melléklet tartalmazza részletesen, míg a likviditási tervet a 13. melléklet. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 14. melléklet mutatja be, míg az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek kiadásairól a kimutatást 15. melléklet tartalmazza.

4. §

Kistolmács Község Önkormányzatának a költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módjára vonatkozó általános rendelkezéseit tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat létszám és bérgazdálkodására vonatkozó általános rendelkezéseit tartalmazza.

6. §

A tartalék képzés jogát tartalmazza.

7. §

A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogköreit szabályozza.

8. §

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait tartalmazza.

9. §

Hatálya léptető rendelkezéseket tartalmaz.