Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz és az 1–19. melléklethez

1. §

(1) Kistolmács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetését az 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelettel 83.857.840 Ft főösszeggel alkotta meg. Az év folyamán több módosításra került sor, melyet a képviselő-testület által meghozott döntések, a központi költségvetési kapcsolatokból származó források rendeleten történő átvezetése, valamint a folyamatos gazdálkodás biztosítása indokolt. Ez ezáltal a módosított bevételi és kiadási főösszeg 98.157.217 Ft-ra emelkedett. Kistolmács Község Önkormányzata a 2020. évi gazdálkodása során a tervezett előirányzatokból 97.190.576 Ft bevétellel és 69.136.276 Ft kiadással teljesítette az évet.

(2)-(7) Bevételek

Önkormányzat működési támogatása

A helyi önkormányzatok működési támogatásai mindösszesen 25.943.497 Ft értekben teljesült.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen a központi költségvetésből származó támogatásokat szerepeltetjük. A folyósított támogatások összege 15.586.180 Ft. Ezen összeget a település – üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására - közutak, köztemető, közvilágítás, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, valamint egyéb kötelező feladatok támogatására fordított. A központi költségvetésből származó támogatásokon belül az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataira 7.346.877 Ft (mely tartalmazza a falugondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódó 4.250.000 Ft-ot, falugondnoki kiegészítő támogatást, valamint a falugondnok jogszabályban meghatározott szociális ágazati pótlék éves összegét, a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatását 2.279.000 Ft értékben) támogatási összeg realizálódott. A kulturális feladatokhoz 1.800.000 Ft-ot finanszírozást adott a központi költségvetés, illetve 200.000 Ft kiegészítő támogatást folyósított. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímen érkezett 1.010.440 Ft, ami a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázaton elnyert 2020. évi támogatási összeg (54.640 Ft), a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó pályázati forrás (111.000 Ft) valamint az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (350.800 Ft) összevont értéke.

Működési célú támogatások államháztartáson belül

Itt mutattuk ki az államháztartáson belülről érkező támogatásokat, pénzeszközöket. Államháztartáson belüli bevételek között számoltuk el az elkülönített állami pénzalapból a közmunkaprogram keretein belül megvalósuló foglalkoztatásra érkező pénzeszközöket. A közmunkaprogramban foglalkoztatottak személyi és dologi kiadásaira 6.444.495 Ft-ot biztosított a központi költségvetés. Ezen kívül a nyári diákmunka finanszírozására érkezett 280.665 Ft. Az elnyert 100.000 Ft-os Zala Megye Idősbarát Önkormányzata 2020. díj is ezen a működési célú támogatások államháztartáson belül rovaton mutatható ki. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól származó bevétel soron népegészségügyi szűrővizsgálathoz kapcsolódó útiköltség térítést mutattuk ki 3.900 Ft értékben. Szintén ezen a rovatot került könyvelésre az őstermelői támogatás 2020. évi összege 176.673 Ft összegben.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege 11.930.630 Ft-ra teljesült. Ezen összegből a közmunka program keretein belül megvalósuló eszközvásárlásokhoz, beruházásokhoz 1.873.250 Ft támogatást kaptunk a Kormányhivataltól. Önkormányzatunk két pályázata pozitív elbírálásban részesült, így a projektekre összesen 11.057.380 Ft vissza nem térítendő támogatást folyósítottak.

Közhatalmi bevételek

A Képviselő-testület a helyi adók mértékét a helyi sajátosságokhoz igazodva, a gazdálkodási körülményeket és az adózók teherviselési képességeihez mérten, azokat figyelembe véve alkotta meg. A veszélyhelyzettel összefüggő 92/2020. (IV.6.) Kormányrendelet hivatkozása alapján Önkormányzatunk elesett a gépjárműadóbevétel 40%-ától is. A Kormány által az idegenforgalmi adó bevétel felfüggesztésre került, így az Kistolmács Község Önkormányzatának minimális bevétele keletkezett ezen a jogcímen, azonban lehetőség nyílt a bevételkiesés kompenzálására állami támogatás keretén belül.

Az iparűzési adó esetében 1.331.276 Ft bevétel realizálódott. A tárgyévi bevétel összege függ az előző évben fizetett adóelőleg összegétől, az adózók által visszaigényelt és részükre visszautalt túlfizetés, illetve hátralék összegétől is.

2020. évben késedelmi pótlék bevétel tekintetében 16.444 Ft realizálódott.

Működési bevétel

A vagyonhasznosításból származó bevételek, azaz a helyiségek, önkormányzati területek bérbeadásából származó bevételek itt kerültek elszámolásra. Ebből eredő tulajdonosi bevétel 1.027.938 Ft. A temetőfenntartási hozzájárulási díjból 10.000 Ft bevételünk keletkezett. A biokertészetben termelt zöldségek értékesítésből 585.535 Ft bevételünk származott, mely az előző évi teljesítéshez hasonlóan alakult. Kamatbevételből 41 Ft, készpénzes kerekítésből 7 Ft jövedelem realizálódott. Az egyéb pénzügyi műveletek bevételei soron 2.576.840 Ft-os biztosításból származó megtérülés íródott jóvá.

Az önkormányzat működési bevétele mindösszesen 4.200.361 Ft-ban teljesült.

Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány felhasználás összege 45.378.802 Ft. Az államháztartáson belüli megelőlegezések címen 1.330.717 Ft került önkormányzatunk részére kiutalásra a központi költségvetésből, mely összeget év közben vissza is vonja a nettó finanszírozás keretén belül a MÁK.

(8)-(11) Kiadások

Személyi juttatások

A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatokon belül az önkormányzat személyi kiadásai 16.780.474 Ft-ban teljesültek, mely összeg tartalmazza a 2020. évre jutó egyéb bérjellegű kifizetéseket is.

Munkaadókat terhelő járulékok

A törvényi előírásnak megfelelően a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege került kifizetésre, mindösszesen 2.620.956 Ft összegben.

Dologi kiadások

A dologi kiadások az önkormányzat működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokból tevődnek össze (készletbeszerzés, kommunikációs szolgáltatás, szolgáltatási kiadások, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások). Az önkormányzat összességében 9.271.265 Ft összeget fordított dologi kiadásokra. Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataink ellátása érdekében ezen jogcímen kifizetett kiadások kormányzati funkciónként a 4.számú mellékletben részletezettek szerint alakultak.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A szociális juttatások tekintetében az éves kifizetés 1.646.180 Ft értékben teljesült.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások összege 17.600 Ft társulási tagdíjból, 17.600 FT Európai Területi Társulási tagdíjból, 112.066 Ft-os belső ellenőrzési feladatok ellátásához való hozzájárulásból és Bursa Hungarica ösztöndíj kifizetésből áll.

Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

2020. évben mindösszesen 197.030 Ft működési célú támogatást fizettünk ki, ami három civil szervezet tagdíját, egy egyesület támogatását, illetve a bevételeknél említett lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó 244.700 Ft-os pályázati forrás tovább utalását foglalja magába

Beruházások

2020. évben megvalósított beruházások értéke 6.778.272 Ft volt. A mezőgazdasági mintaprogram keretén belül eszközbeszerzésre (eke, zöldség és gyümölcsdaráló, szárzúzó) 1.873.250 Ft összeget fordítottunk. A művelődési házban kötelezően infrastrukturális fejlesztésre fordított összeg 550.999 Ft volt. A város és községgazdálkodás terhére egy pótkocsit vásároltunk 550.000 Ft értékben. Önkormányzati vagyon bővítése érdekében ingatlan vásárlást eszközöltünk. Növeltük a Dél-Zalai Víz és Csatornamű Zrt-ben meglévő részesedésünket 10.000 Ft értékben. A Magyar Falu Program keretében elnyert Orvosi eszközök beszerzése megtörtént.

Felújítás

A Magyar Falu Programon elnyert két pályázat kiadásai kerültek ezen jogcímen elszámolásra 29.944.310 Ft értékben.

Egyéb felhalmozási kiadások

Beruházási támogatást folyósítottunk egy civil szervezte számára.

2. §

Az Önkormányzat létszám és bérgazdálkodására vonatkozó általános rendelkezéseit tartalmazza.

3. §

Az önkormányzati költségvetésének a tételes teljesítését mutatja be részletesen 1-9. mellékletek alapján.

4. §

Az önkormányzat maradványkimutatását a 15. mellékletben, az Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 14. melléklet, a 2020. évi egyszerűsített mérlegét a 16. melléklet, 2020. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 17. melléklet, az önkormányzat pénzeszközeinek 2020. évi változását a 10.melléklet, az önkormányzat 2020. december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, valamint kulturális javak és régészeti leletek állományát a 18. melléklet, a mérlegtételek alapján összeállított 2020. december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 18. melléklet, 2020. évi a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak a központi költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 13. melléklet szerint tartalmazza.

5. §

Arról rendelkezik, hogy az önkormányzat a 2020. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt. A 2020. évi maradvány összegét 28.054.300 forintban állapítja meg, 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, valamint az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 19. melléklet szerint határozza meg.

6. §

Hatálya léptető rendelkezést tartalmaz.