Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 08

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.08.
Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (1)-(3) bekezdései rendelkeznek arról, hogy a helyi önkormányzatok költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a jogszabályokban foglalt kimutatásokkal és mérlegekkel a jegyző készíti elő, majd a rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé elfogadásra legkésőbb tárgyév február 15-éig. A költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó szabályokat az Áht. 23. § (2) bekezdésének rendelkezései tartalmazzák.
Kistolmács Község Önkormányzatának költségvetési rendelet-tervezetének megalkotásakor - a jogszabályi előírások betartása, illetve betartatása mellett - alapvető követelmény volt a költségvetési keretszámok meghatározásakor, hogy a pénzügyi lehetőségeinkhez igazítottan olyan kötelezettségeket vállaljunk, amelyek alapján az önkormányzat biztonságos működtetése biztosított legyen.
I.) BEVÉTELEK
A működési bevételek alakulását ismertetve megállapítható, hogy sem szerkezetében, sem nagyságrendjében az előző évhez képes jelentős változás nem tapasztalható. Az önkormányzat meghatározó eleme továbbra is az önkormányzat működési támogatásai, illetve a működési célú támogatások államháztartáson belülről érkező összege. A működési célú támogatások bevételei évek óta a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódnak, mely összegből a foglalkoztatottak személyi jellegű kiadásai, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó összegét tudjuk kifizetni.
Önkormányzatunk gazdálkodását még jelentősen befolyásolják az egyes támogatások, illetve a közhatalmi bevételek, ezen belül is a helyi adóbevételek összege. A működési bevételeken belül a legmagasabb összeget továbbra is a vagyonhasznosításból származó bérleti díjak, közterület használati díjak jelentik, illetve a növénytermesztésből származó készletértékesítés bevételei.
A felhalmozási célú támogatások a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beruházási támogatásból áll.
A finanszírozási bevétek előirányzatán az előző évi pénzmaradvány igénybevétele jelenik meg.
II.) KIADÁSOK
Az önkormányzati működési kiadások területén a takarékossági elv érvényesül továbbra is. Cél a költségvetés egyensúlyának biztosítása, kiszámítható és stabil gazdálkodás mellett, a működési hiány nélküli gazdálkodás feltételeinek megteremtése.
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege tartalmazza a főállású polgármester, a falugondnok, a traktoros, a közművelődési szakember, illetve a közcélú foglalkoztatottak bérjellegű kiadásait. A dologi kiadások az önkormányzat működtetéséhez szükséges kiadásokat tartalmazza. A szociálpolitikai juttatások előirányzata a tavalyi évhez képest alacsonyabb. Egyéb működési célú kiadások magába foglalják a tagdíjakat, a belső ellenőrzési hozzájárulási díjat, illetve a civil szervezeteknek nyújtható támogatás összegét.
A 2024-es évben jelentős összeget kívánunk fordítani a Jurta tábor fejlesztésére valamint a temetői parkoló bővítése. A település rendezési terv megvalósítására is az idei évben kerül sor.
A finanszírozási kiadások tartalmazzák a 2023. évi megelőlegezést.
Az önkormányzati bevételek és kiadások eredeti előirányzata 2024. évben 81 561 501 forint összegű.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet személyi hatályát határozza meg.
A 2. §-hoz
(1) -(5) Bevételek
Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a normatív hozzájárulásokat, a kapott támogatásokat, a közhatalmi bevételeit, valamint az önkormányzat saját bevételeit támogatásokat.
a) Működési költségvetés bevételei
aa) Önkormányzat működési támogatásai
Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján a helyi önkormányzatokat megillető állami hozzájárulások rovaton mindösszesen 30 572 395 forint előirányzat előírást engedélyezett a Kormány, melyből a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 19 315 195 (zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatás 2 480 699 forint, közvilágítás fenntartásának támogatása 2 313 000 forint, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 686 229 forint, közutak fenntartásának támogatása 894 134 forint, egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 9 497 978 forint, polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása 3 443 155 forint), a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása soron mindösszesen 8 987 200 forint (a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 2 940 000 forint, falugondnoki szolgáltatás: 6 047 200 forint), az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 2 270 000 forint normatíva került tervezésre.
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belüli bevételek között elkülönített állami pénzalaptól a közmunkaprogram keretein belül megvalósuló foglalkoztatás bér és dologi kiadásainak támogatása 10 590 348 forint.
ac) Közhatalmi bevételek
Iparűzési adóból 2 000 000 forint, idegenforgalmi adóból 800 000 forint, egyéb közhatalmi bevételből 10 000 bevételt tervez az önkormányzat.
ad) Működési bevételek
Az önkormányzati vagyon bérbeadásából, hasznosításából származó bevételek (2 023 150 forint) itt kerültek tervezésre. Készletértékesítésből (biokertészet) 850 000 forint bevételt terveztünk.
b) Finanszírozási bevételek
Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa, mely működésre és felhalmozásra használható fel. A 20223 évi pénzmaradvány tervezett összege 34 217 768 forint.
(6)- (8) Kiadások
a) Működési költségvetés kiadásai
aa) Személyi juttatások
A személyi kifizetések között a polgármester, a falugondnok, a traktoros, a kulturális szakember bér és bérjellegű juttatásait, valamint a közmunka programban foglalkoztatottak bérét és bérjellegű juttatásait terveztük 26 686 335 forint összegben . A közmunkaprogram keretein belül 5 fő foglalkoztatása valósulhat meg.
ab) Munkaadókat terhelő járulékok
A törvényi előírásoknak megfelelően az önkormányzat által fizetendő munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó 2 585 293 forintos összege került betervezésre.
ac) Dologi kiadások
Az önkormányzati készletek beszerzése, szakmai anyag, üzemeltetési költségek (irodaszer, hajtó és kenőanyag beszerzés, kommunikációs és szakmai szolgáltatások, valamint egyéb máshova el nem számolható szolgáltatások összegeit terveztük. Ezen a rovaton kerülnek kimutatásra a bérleti és lízingdíjak, a közüzemi díjak, telefon és internet használati költségek, postaköltség és egyéb dologi jellegű kiadások összege is. Az előirányzat 24 221 649 forintban került meghatározásra Az egyes kormányzati funkciónkénti kiadások összegét a 4.számú mellékletben részleteztük.
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az önkormányzat által folyósított települési támogatások az önkormányzati rendeletben meghatározott szociális rászorultsági alapon rendkívüli élethelyzetre vonatkozó támogatások 1 351 200 forint összegben.
ae) Működési célú kiadások:
Ezen a rovaton került tervezésre a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás és az ETT Társulás felé fizetendő tagdíjak, a belső ellenőri tevékenység ellátásához kapcsolódó hozzájárulás, valamint az államháztartáson kívülre adott működési célú támogatás, pénzeszköz átadás non-profit szervezetek, egyesületek, alapítványok, magánszemélyek részére 477 680 forint összegben. Részletesen 6. melléklet tartalmazza.
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai
ba) - bb) Beruházások, felújítások
2024. évben a beruházások, felújítások előirányzata összesen 22 933 848 forint összegben került meghatározásra, melynek részleteit a 8. melléklet tartalmazza. Betervezésre került a temetői parkoló bővítése, felújítása, valamin a Jurta-tábor fejlesztése, illetve a településrendezési terv elkészítése.
bc) Egyéb felhalmozási kiadások
Az Aqua Adventures pályázat lezárását követően a fel nem használt pályázati forrás visszafizetését tartalmazza (2 100 000 forint).
(9)
Kiadások részét képezi a 2023. költségvetési év végén központilag kiutalt 2024. évre vonatkozó normatív támogatás előlege, melyet finanszírozási kiadásként szerepeltetni kell, összege 1 205 496 forint.
A 3. §-hoz
Az önkormányzati költségvetését mutatja be részletesen.
A 4. §-hoz
Kistolmács Község Önkormányzatának a költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módjára vonatkozó általános rendelkezéseit tartalmazza.
Az 5. §-hoz
Az Önkormányzat létszám és bérgazdálkodására vonatkozó általános rendelkezéseit tartalmazza.
A 6. §-hoz
A polgármesterre átruházott jogköröket, valamint a tartalék képzés jogát tartalmazza.
A 7. §-hoz
Államháztartáson kívüli pénzeszközökkel kapcsolatos szabályokat tartalmazza.
A 8. §-hoz
A működésre átadott pénzeszközök, támogatások átvételére, felhasználására vonatkozó jogköret szabályozza.
A 9. §-hoz
Támogatások elszámolásának szabályait tartalmazza.
A 10. §-hoz
Államháztartáson kívüli forrás átvételének jogkörét tartalmazza.
A 11. §-hoz
Költségvetés módosítására, átcsoportosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A 12. §-hoz
A készpénzben teljesíthető kiadások körét határozza meg.
A 13. §-hoz
Hatályba léptető és deregulációs rendelkezéseket tartalmaz.
A 14. §-hoz
Átmeneti rendelkezéseket tartalmaz.
Az 1–16. melléklethez
Az önkormányzati költségvetését mutatja be részletesen.