Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2024. 05. 01

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.01.
a szociális ellátásokról
Általános indokolás
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 4/2021. (III. 18.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Ör.) szabályozza a települési önkormányzat által biztosított szociális ellátásokat.
Az Ör. felülvizsgálata aktuálissá vált a lakosság részére nyújtható támogatások részletszabályait és kodifikációs szempontokat illetően.
Az Ör-ben szabályozott rendkívüli települési támogatás esetében a jogosultsági jövedelemhatárokat célszerű megemelni, figyelemmel arra, hogy emelkedett a minimálbér összege és a családok a növekvő árak miatt többször kerülnek nehéz helyzetbe.
Az Ör. kodifikációs hibát tartalmaz a kérelmek benyújtására szolgáló formanyomtatványokat meghatározó mellékletek tekintetében, amelyeket a LocLex jogszabályszerkesztő rendszerben csak új rendelet elfogadásával lehet javítani.
Az új szociális rendelet tervezete a korábban bevezetett szociális ellátások körét bővíti az évente egyszer igényelhető karácsonyi támogatással, amely elsősorban az idősebb, rászoruló személyek részére biztosít anyagi támogatást a karácsonyi időszakban.
Az új szociális rendelet tervezete a feltárt kodifikációs hibát már nem tartalmazza, így megfelel a jogszabályszerkesztési előírásoknak.
Az indokolás közzététele indokolt, mivel a rendelet szabályozási köre a település lakosságát jelentősen érinti.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Rögzítésre kerül az a követelmény, hogy a rendelet alkalmazása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.) meghatározott fogalmak (pl. jövedelem, vagyon, család, háztartás) használatakor a Szoctv. általi meghatározásoktól nem lehet eltérni.
Az értelmező rendelkezések között a Szoctv. által nem szabályozott hozzátartozó és a környezettanulmány fogalma kerül meghatározásra az egységes jogalkalmazás érdekében.
A 3. §-hoz és a 4. §-hoz
A tervezet a 3. §-ban foglalja össze a képviselő-testület által nyújtott egyes támogatástípusokat.
A települési önkormányzat a következő szociális ellátásokat kívánja nyújtani:
a) évente egy alkalommal pénzbeli települési támogatásként nyújtható karácsonyi támogatás,
b) eseti jelleggel pénzben vagy természetben nyújtható rendkívüli települési támogatás,
c) a Szoctv-ben meghatározott szabályok alapján természetbeni szociális ellátásként az önkormányzat biztosítja a köztemetést.
A támogatások fajtái a helyi igények és az önkormányzat költségvetési lehetőségeinek függvényében kerültek meghatározásra.
A rendeletben meghatározott szociális támogatásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlását célszerű polgármesteri hatáskörbe utalni a gyorsabb ügyintézés érdekében
Az 5–9. §-hoz
Az érintett szakaszok a támogatások igénylésével, a szükséges igazolások körével, a kifizetések módjával, valamint a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatások visszafizetésével kapcsolatos szabályokat tartalmazzák.
A kérelmek egységessége érdekében formanyomtatványok kerülnek alkalmazásra.
Biztosított az elektronikus ügyintézés lehetősége is.
A 10. §-hoz
Települési támogatás keretében karácsonyi támogatás nyújtására nyílik lehetőség a szabályozás alapján.
A 11–16. §-hoz
A rendkívüli települési támogatás megállapításának szabályai kerülnek rögzítésre. A képviselő-testület a rendeleti szabályozás során figyelemmel van arra, hogy a rendkívüli települési támogatás igénylésének korlátozása nem eredményezheti azt, hogy az arra rászoruló személyek ellátatlanul maradjanak.
A 17. §-hoz
A köztemetés kötelező ellátás. Ezek az ügyek gyors döntést, ügyintézést igényelnek, ezért a hatáskör gyakorlása a polgármesterre kerül átruházásra. A köztemetés költségeinek elengedésére vonatkozó szabályozásban nincs változás a korábbi rendelkezésekhez képest.
A 18. §-hoz és a 19. §-hoz
Felsorolásra kerülnek az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái, illetve az, hogy ezeket az ellátásokat az önkormányzat melyik szociális szolgáltató útján nyújtja.
A Szoctv. 62. § (2) bekezdése szerint az étkeztetés szociális alapszolgáltatás igénybevételének jogosultsági feltételeit a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. A jogosultak körét úgy határoztuk meg, hogy a településen élő valamennyi rászoruló részére biztosítható legyen az étkeztetés.
A 20. §-hoz
Adatvédelmi előírások rögzítése.
A 21. §-hoz és a 22. §-hoz
Hatályba léptető és deregulációs rendelkezést tartalmaz.