Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

a helyi partnerségi egyeztetés részletes szabályairól

Hatályos: 2024. 06. 20

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

a helyi partnerségi egyeztetés részletes szabályairól

2024.06.20.

Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A helyi partnerségi egyeztetés esetei, a partnerek köre

1. § Telekgerendás Község Önkormányzata helyi partnerségi egyeztetést folytat le:

a) Telekgerendás Község Településfejlesztési Koncepciójának,Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának (a továbbiakban településrendezési eszközeinek), Településfejlesztési Tervének és Településrendezési Tervének (a továbbiakban együtt: településterv),

b) Telekgerendás község Településképi Arculati Kézikönyvének (a továbbiakban: kézikönyv), és

c) Telekgerendás község településképi rendeletének (a továbbiakban: településképi rendelet)

készítése vagy módosítása során.

2. § A helyi partnerségi egyeztetésben partnerként (a továbbiakban együtt: Partner) részt vehet Telekgerendás közigazgatási területén

a) állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személy;

b) székhellyel, telephellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezet;

c) működő vallási közösség;

d) működő nemzetiségi önkormányzat;

e) működő bejelentett érdekképviseleti vagy civil szervezet, amelynek az alapító okirata, alapszabálya szerint a tevékenységi köre kiterjed a településtervvel, a kézikönyvvel, vagy a településképi rendelettel kapcsolatos ügyekre

2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3. § (1) Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatása érdekében hivatalos honlapján – a „Partnerségi egyeztetések” címszó alatt – közzéteszi az egyeztetési eljárás felhívását és annak mellékleteit, a véleményezhető tervezeteket, megjelölve benne a véleményezhető tervezet elérhetőségét, a vélemények benyújtásának helyét, módját, határidejét.

(2) Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatására közzéteszi a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hivatalos hirdetőtábláján az egyeztetési eljárás felhívását, megjelölve benne a véleményezhető tervezet elérhetőségét és a vélemény benyújtásának helyét, módját, határidejét.

(3) Az elkészült településrendezési eszközeinek és a településtervének térképi munkarészeit – a felhívásban megjelölt időszakon belül – a Partnerek a Hivatal közleményben megjelölt szervezeti egységénél megtekinthetik.

3. A partnerek által a tervezetre adott vélemény megadásának módja és határideje

4. § (1) A véleményt lakossági fórumon szóban, valamint a lakossági fórum megtartásának napjától számított 5 napon belül, továbbá lakossági fórum hiányában a helyi partnerségi egyeztetés megindításától számított 10 napon belül írásban vagy az Elektronikus Térségi Tervezés Támogató Rendszerben (a továbbiakban: E-TÉR felület) feltöltve vagy a hirdetményben megadott email címre megküldve lehet megadni.

(2) A véleménynek:

a) közösségi érdekre vagy jogos magánérdekre kell vonatkoznia,

b) közvetlen összefüggésben kell állnia a tervezettel, és

c) indokolást kell tartalmaznia.

4. A vélemények kezelésének módja, nyilvántartása

5. § (1) A Hivatal nyilvántartásba veszi az ASP iratkezelő szakrendszerben

a) a lakossági fórumon elhangzottakról hangfelvétel alapján készített jegyzőkönyvet,

b) a Partnertől érkezett véleményt, javaslatot, valamint

c) a határidőn belül az E-TÉR felületen érkezett, vagy más módon benyújtott írásbeli véleményt.

(2) A név és cím nélkül érkezett véleményt, javaslatot figyelmen kívül lehet hagyni.

6. § A partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményeket a polgármester a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamin egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott eljárásrendben kezeli.

7. § (1) A Partnerek véleményét az önkormányzati főépítész táblázatban összegezi. A táblázat tartalmazza a partner nevét, a vélemény teljes tartalmát és az elfogadásra tett főépítészi javaslatot.

(2) A helyi partnerségi egyeztetés lezárásáról, a beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) A véleményekről szóló döntést és annak indokolását a polgármester a döntéshozatalt követő 15 napon belül az önkormányzat hivatalos honlapján közzéteszi.

8. § (1) A településterv, a kézikönyv és a településképi rendelet elfogadását követő 15 napon belül a polgármester – az önkormányzati főépítész közreműködésével – gondoskodik annak közzétételéről az önkormányzat hivatalos holnapján.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé az önkormányzat hivatalos holnapján.

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2024. június 20-án lép hatályba.