Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 14

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.14.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Pusztaszer Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetése az önkormányzati gazdálkodás alapja, melynek célja az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, gazdaságos, hatékony, áttekinthető, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Ezen rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. A Képviselő-testület az egyes címek költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: I. Pusztaszer Községi Önkormányzat.

(2) Az Önkormányzat költségvetésének bevételeinek és kiadásainak előirányzat csoportok szerinti bontása: 1. működési költségvetés és a 2. felhalmozási költségvetés.

3. § A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezései alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet 1–12. mellékleteinek szerkezetében alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának benyújtása a Képviselő-testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.

4. § (1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatait

a) 110.606.917Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,

b) 189.468.019Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL,

c) 78.861.102Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL,

d) 78.861.102Ft FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELLEL

állapítja meg.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.

(3) A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A költségvetési szervekhez tartozó, bevételeket és kiadásokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatonként, kormányzati funkciónként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az (1) bekezdésben megállapított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, azok összevont adatait tájékoztató jelleggel e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) A közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást azok jellege, mértéke, összege és kedvezményezettek megnevezésével e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám- és béradatait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(9) A központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok működésének és működési célú központosított előirányzatai támogatását jogcímenként e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(10) A képviselői alapokra szánt keretösszeg 2024. évi előirányzata 3.100.000Ft, melyből a személyi juttatás és járulék összege 1.395.663Ft, a fennmaradó összeg 1.704.337Ft, melynek kimutatását képviselői alap rész előirányzatai bontásban a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(11) Az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérleg készül, mely tartalmazza a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, melyet a 11. melléklet tartalmaz.

(12) A likviditási tervet a 12. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az önkormányzat működőképessége megőrzésének szükségessége, vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet esetén a Költségvetési tv. 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímben meghatározottak szerint gondoskodjon a kimutatott rendkívüli támogatási igény előkészítéséről és a meghatározott rend szerinti felterjesztéséről. Továbbá elrendeli, hogy a polgármester gondoskodjon a rendkívüli támogatás elbírálásának megismerését követően a Képviselő-testület azonnali tájékoztatásáról, vázolva a döntésből adódó helyi intézkedések körét.

6. § A Képviselő-testület a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egyes egészségügyi feladatok ellátásának biztosítására nyújtandó támogatásértékű működési bevétel összegét az 1. melléklet Bevételek I cím, 1. előirányzat csoport, 1. kiemelt előirányzat B16 rovatszám szerint 6.340.500 (Hatmillió-háromszáznegyvenezer-ötszáz) forintban állapítja meg, ezen összeg a fogorvosi feladatok ellátásának finanszírozási bevétele, mely összegre a szolgáltatást végző fogorvos jogosult.

7. § Az Önkormányzatot megillető központi költségvetési kapcsolatokból származó a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási összege 50.412.936 (Ötvenmillió-négyszáztizenkettőezer-kilencszázharminchat) forint.

8. § Az Áht. 86. § (5) bekezdése szerint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv előző évi maradványának elvonandó és felhasználható összegéről, amelyet a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagy jóvá.

9. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri), vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) Az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, és a kiadások közötti átcsoportosítást negyedévenként legfeljebb 10 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

(8) Az Ávr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig terjedhet.

10. § (1) Az e rendeletben meghatározott címre vonatkozó céltartalék felhasználását, személyi juttatás növelését – tekintettel az Ávr. 42. § előírásaira – csak a Képviselő-testület engedélyezheti.

(2) Figyelemmel az Mötv. 68. § (4) bekezdésében foglaltakra a polgármester 1 millió forint értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

11. § A 2024. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetése – saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

12. § Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

13. § A Költségvetési tv. 72. §-a alapján az Áht. alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100.000Ft. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerint a kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.

14. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel zárolhatja, csökkentheti, törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,

b) meghatározott személyi juttatások, és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,

c) a részben vagy teljeskörűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások, felújítások, valamint

d) a segélyek előirányzataira.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti zárolás feladásáról, vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét – figyelemmel a (2) bekezdés rendelkezéseire – a következők szerint határozza meg:

a) 1 fő választott tisztviselő

b) 2 fő főállású közalkalmazott

c) 4 fő részfoglalkozású közalkalmazott

d) 14 fő Mt. hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időszakosan jelentkező többletfeladatok ellátására a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya által támogatott közfoglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet a működési célú forráshiány finanszírozására, értékpapír-vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja: likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötése a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

18. § Az Önkormányzat pénzforgalmi és elszámolási számláit 2024. évben is az OTP Bank Nyrt. Kisteleki Kirendeltségénél, valamint az EU forrás TOP projektek lebonyolítási számlát a Magyar Államkincstárnál vezeti.

19. § A költségvetés végrehajtásának beszámolási rendje: az éves költségvetésről szóló zárszámadást 2025. április 30-ig terjeszti a polgármester a Képviselő-testület elé.

20. § (1) Az Önkormányzat támogatása alá tartozó költségvetési szervnél a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénél közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapjának összegéről 2020. február 1-jétől külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

(2) A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalnál köztisztviselői jogviszonyban álló munkavállalók Széchenyi-pihenőkártya cafeteria-juttatásának éves keretösszege 250.000Ft/fő. A Pusztaszer Községi Önkormányzatnál állományban lévő választott tisztviselő (polgármester) Széchenyi pihenőkártya cafeteria – juttatás éves kerete 250.000Ft. A Pusztaszer Községi Önkormányzatnál állományban lévő választott tisztviselő (polgármester) és közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak éves egészségügyi költségtérítésének összege 50.000Ft.

21. § (1) A Képviselő-testület a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége működési célú kiadásainak finanszírozásához 17.837.312Ft-ot biztosít a költségvetésben támogatásként.

(2) A Képviselő-testület a Térségi Intézményi Társulás Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde Csizmazia György Óvoda és Mini Bölcsőde működési kiadásai finanszírozására 11.847.178Ft-ot működési célú támogatásként biztosít a költségvetésben.

(3) A Képviselő-testület a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Szociális Központ működési támogatását 2.647.701Ft összegben, valamint az érdekeltségi hozzájárulást 1.444.828Ft összegben biztosítja.

22. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díja

a) összkomfortos lakás esetén: 255,- Ft/m2/hónap

b) komfortos lakás esetén: 172,- Ft/m2/hónap

c) félkomfortos lakás esetén 86,- Ft/m2/hónap

d) komfort nélküli lakás esetén 52,- Ft/m2/hónap.

23. § (1) A házipénztár kezelése az Önkormányzat tekintetében a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségén történik.

(2) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, a szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. § alapján, előnyben kell részesíteni a banki átutalást.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(4) Az Önkormányzat készpénzes kifizetései teljesítése érdekében készpénzt vehet fel a bankszámlájáról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében.

(5) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére, az azzal való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat házipénztárából készpénzben teljesíthető

a) Személyi juttatások: Törvény szerinti illetmények, munkabérek; foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások, diákmunka programmal kapcsolatos személyi jellegű juttatások, illetményelőleg, fizetési előleg, nem rendszeres személyi juttatások a foglalkoztatott külön kérésére, foglalkoztatottaknak járó szociális támogatások, megbízási díjak, tiszteletdíjak, alkalmazottak munkába járásának utazási költségtérítése, közlekedési költségtérítések, reprezentációs kiadások)

b) Dologi kiadások

ba) Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag),

bb) Üzemeltetési anyag beszerzés (irodaszer, nyomtatvány, hajtó- és kenőanyag, munkaruha, védőruha, egyéb üzemeltetési anyag),

bc) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai eszközkarbantartás),

bd) Kommunikációs szolgáltatás (nem adatátviteli célú távközlési díj, egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás),

be) Bérleti és lízingdíjak,

bf) Karbantartás, kisjavítás szolgáltatásai,

bg) Egyéb szakmai szolgáltatások,

bh) Szállítási szolgáltatás,

bi) Postai szolgáltatások,

bj) Egyéb üzemeltetési szolgáltatás,

bk) Belföldi kiküldetések,

bl) Díjak, egyéb befizetések kiadásai,

bm) Egyéb különféle dologi kiadás.

c) Ellátottak pénzbeli juttatásai,

d) Kis értékű informatikai eszköz, kis értékű egyéb eszköz beszerzés,

e) Elszámolási kötelezettséggel készpénzben adott előlegek kiadásai.

(7) Jogcímtől függetlenül a polgármester indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörben dönthet a (6) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről.

24. § A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a mellékletekben szereplő bontással hagyja jóvá.

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

26. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete.