Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről

2024.05.31.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a többször módosított 1/2023.(III.9.) önkormányzati rendelettel megállapított 2023. évi költségvetése végrehajtását

a) 263.606.254Ft BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,

b) 184.745.152Ft KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL,

c) 78.861.102Ft EGYENLEGGEL

állapítja meg a rendelet mellékleteit képező részletező adatok alapján.

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételeinek (forrásainak) és kiadásainak (feladatainak) alakulását, azok tényszámait az önkormányzati költségvetés cím- és feladatrendjének bontásában a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzati Bevételek alaptevékenységeinek főösszegét 263.606.254Ft-ban,

b) az Önkormányzati Kiadások alaptevékenységeinek főösszege 184.745.152Ft-ban

állapítja meg.

(3) A bevételeket és kiadásokat alaptevékenységenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat vagyoni helyzetét, a beszámolási időszak elején és végén (2023. január 1. és 2023. december 31.) meglévő vagyon értékének összehasonlító kimutatásával a rendelet 4. melléklete szerinti vagyonmérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

a) Eszközök értéke összesen: 831.141.496Ft,

b) Források értéke összesen: 831.141.496Ft,

c) Egyenleg: 0Ft.

(2) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 14. melléklet tartalmazza.

(3) A felhalmozási (fejlesztési) célú vagyonelemek kimutatását a 3. mellékletben szereplő felhalmozási (fejlesztési) mérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

a) Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek: 72.628.060Ft,

b) Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások: 26.009.524Ft,

c) Egyenleg: 46.618.536Ft.

(4) A működési célú vagyonelemek kimutatását a 3. melléklet szerinti működési mérleg tartalmazza, melynek főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

a) Működési célú költségvetési és finanszírozási bevételek: 190.978.194Ft,

b) Működési célú költségvetési és finanszírozási kiadások: 158.735.628Ft,

c) Egyenleg: 32.242.566Ft.

4. § A Képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetési maradvány kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzati bevételeket és kiadásokat a költségvetés cím- és feladatrendjének bontásában e rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.

(2) A vagyonelemek kimutatását e rendelet 3. melléklete szerinti mérlegek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat vagyonváltozásai alakulását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A bevételeket és kiadásokat alaptevékenységenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(5) A 2023. évi önkormányzati maradvány kimutatását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(6) A 2023. évi közvetett támogatásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat követeléseiről készített kimutatást e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat kötelezettség jellegű sajátos elszámolások állományáról készített kimutatást e rendelet 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai részletezését e rendelet 10. melléklet tartalmazza.

(10) A központi költségvetési támogatásokról készített kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(11) A 2023. évi képviselői-alap alapján meghatározott rész előirányzatok felhasználását a 12. melléklet tartalmazza.

(12) A foglalkoztatottak létszámát, személyi juttatásait e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(13) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának összetételét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

6. § Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletet a szöveges beszámolóban és annak mellékleteiben szereplő adatokkal hagyja jóvá.

7. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelet.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.