Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról

Hatályos: 2024. 06. 28- 2025. 05. 30

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról

2024.06.28.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésének második mondatában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Pusztaszer Község Önkormányzata illetékességi területén állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott személyekre terjed ki.

2. § A képviselő-testülettől átruházott hatáskörében a polgármester térítésmentesen a rendelkezésre álló keret kimerüléséig legfeljebb 10 mázsa barnakőszenet biztosít annak, aki

a) saját háztartásában legalább kettő kiskorú gyermek, egyedülálló esetében legalább egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy

b) a 65. életévét 2024. december 31-ig betölti, vagy

c) az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 28 500,-Ft összeget,

és az általa életvitelszerűen lakott helyiséget szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén) fűti.

3. § A 2. §-ban meghatározott személyek közül a jogosultság szempontjából előnyt élvez az, aki

a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő) jogosult, vagy

b) a családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

4. § Az azonos háztartásban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

5. § A szociális célú tüzelőanyag igénylésére irányuló kérelmeket 2024. szeptember 2. napjáig lehet benyújtani a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségén az 1. melléklet szerinti nyomtatványon.

6. § A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány az Önkormányzatot, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját és mennyiségét, valamint az átvétel idejét.

7. § A szociális célú tüzelőanyagot 2025. február 14-éig kell kiosztani a rászorulók részére.

8. § A támogatás kizárólagos forrása a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által Pusztaszer Községi Önkormányzat számára megállapított 817 626,-Ft vissza nem térítendő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 1000,-Ft/q+ÁFA+szállítási költség mértékű saját forrás.

9. § A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet I. táblázat 2.2.1. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímre vonatkozóan kiadott pályázati kiírás 6. d) pontjának megfelelően a Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

10. § A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.