Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a Duna-mente - Fejér megye különleges gazdasági övezetben a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2023. 04. 03

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a Duna-mente - Fejér megye különleges gazdasági övezetben a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

2023.04.03.

A Fejér Vármegyei Önkormányzat a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 7. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-, és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. § A rendelet hatálya Iváncsa község és Rácalmás város közigazgatási területén a különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletében kijelölt különleges gazdasági övezet területére terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) épület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 13. pontjában meghatározott építmény;

b) házszám: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KCR Korm. rendelet) 1. § 7. pontjában meghatározott házszám;

c) ingatlan: a KCR Korm. rendelet 2. § szerinti ingatlan;

d) Közterület: az Étv. 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

e) Közterületnév: KCR Korm. rendelet 1. § 9. pontja rendelkezései szerint megállapított közterületnév.

3. § (1) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből és utótagként a közterület jellegére (út, utca, tér, köz stb.) utaló meghatározásból áll. A közterület jellegét a KCR Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt közterületjelleg szerint kell meghatározni.

(2) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).

4. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Iváncsa község, valamint Rácalmás város történelmére, hagyományaira, szokásaira, földrajzi és egyéb sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és a közérthetőségre.

(2) A különleges gazdasági övezet területén nem lehet Iváncsa község, valamint Rácalmás város közterületével azonos elnevezésű közterület - ide nem értve az egymással szomszédos, de különböző helyrajzi számon szereplő közterületeket.

5. § (1) A közterület elnevezésére irányuló eljárás írásbeli kezdeményezésre vagy hivatalból indul.

(2) A közterület elnevezését írásban kezdeményezheti

a)2 a Fejér Vármegyei Önkormányzat Jegyzője,

b) a Duna-mente - Fejér megye különleges gazdasági övezet területén fekvő ingatlan tulajdonjogával rendelkező, vagy a Duna-mente - Fejér megye különleges gazdasági övezet területén működő székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy,

c) Iváncsa Község polgármestere, Rácalmás Város polgármestere képviselő-testületeik felhatalmazását követően.

(3)3 A (2) bekezdés szerinti kezdeményezést a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökéhez kell írásban benyújtani.

(4)4 A közterület elnevezése, módosítása a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) hatáskörébe tartozik.

6. § A közterület nevének megváltoztatására a 3. § - 5. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

7. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, közterületi névtáblán kell feltüntetni.

(2)5 A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal feladata.

(3) A közterület névtáblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén, az első és utolsó ingatlanon (sarokingatlanon), vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(4) Amennyiben a közterület névtábla külön tartószerkezeten történő elhelyezésére nincs lehetőség, a közterület névtáblát a saroktelek kerítésén, vagy ennek hiányában a saroképületen kell elhelyezni. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója a közterület névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.

(5) A kihelyezett közterület elnevezést feltüntető névtábla rongálása, feliratának eltakarása, vagy olvashatatlanná tétele tilos.

8. § (1) A közterület elnevezéséről szóló döntést írásban közölni kell a Duna-mente - Fejér megye különleges gazdasági övezet területén működő

a) földhivatallal,

b) okmányirodával,

c) a közterület elnevezéssel érintett település jegyzőjével,

d) rendőrkapitánysággal,

e) mentőállomással,

f) tűzoltósággal,

g) postahivatallal, és

h) közmű-szolgáltatókkal.

(2) A közterület elnevezéséről hirdetmény útján, és az érintett település helyi újságján keresztül tájékoztatni kell a lakosságot.

9. § (1) A közforgalom elől el nem zárt magánút elnevezésére, valamint az elnevezés megváltoztatására a tulajdonos kezdeményezésére, vagy a címképzésért felelős szerv megkeresésére kerül sor.

(2) A magánutak elnevezésének nyilvántartására, a magánutak nevének jelölésére, valamint magánutak elnevezésének és az elnevezés változásának közzétételére a közterületekre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

10. § (1) A KCR Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti ingatlant házszámmal kell ellátni.

(2) A házszámozást a közterület azon végéből kell indítani, mely a legközelebb van a településközponthoz.

(3) A közterületre nyíló ingatlant – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – oly módon kell házszámmal ellátni, hogy a számozás növekedésének irányába nézve a közterület jobb oldalán fekvő ingatlan páratlan, bal oldalán páros házszámot kapjon.

(4) Térrel határos ingatlanokat az óramutató járásával megegyező irányban 1-től kezdődően folyamatos házszámokkal kell ellátni, oly módon, hogy a számsor a településközpont felől betorkolló közterület bal oldalán kezdődik, és a jobb oldalán ér véget.

(5) A közterületről közvetlenül nem, csak másik telken keresztül megközelíthető ingatlant a házszámozás szempontjából úgy kell tekinteni, mintha megközelíthető lenne közterületről is, és arra a közterületre kell a házszámát megállapítani, amelyhez az ingatlan megközelítését szolgáló telek csatlakozik. Ha a közterülettel való kapcsolatot több telek biztosítja, akkor az ingatlanhoz közelebb eső közterülethez megközelítést biztosító telek címében feltüntetett közterületre kell a házszámot megállapítani.

11. § (1) Saroktelek esetén a házszámot arra az elnevezett közterületre kell megállapítani, amelyre a saroktelek – gyalogos közlekedésre alkalmas – bejárata található. Amennyiben a saroktelek egynél több közterületről rendelkezik gyalogos bejárattal, akkor a házszámot arra a közterületre kell megállapítani, amellyel az ingatlannak hosszabb a közterületi kapcsolata.

(2) Amennyiben az ingatlan nem saroktelek, de legalább két közterületről közelíthető meg, a házszámot arra a közterületre kell megállapítani, amelyre az ingatlan – gyalogos közlekedésre alkalmas – bejárata található. Amennyiben az ingatlannak több oldalról van gyalogos bejárata, akkor a házszámot arra a közterületre vonatkoztatva kell megállapítani, amellyel az ingatlannak hosszabb a közterületi kapcsolata.

12. § Több ingatlant érintő házszám megállapítása közterületenként, az összes érintett ingatlanra vonatkozóan, egy határozatban történik.

13. § (1) Az ingatlan házszámának megállapítása iránti eljárás az ingatlan tulajdonosának kérelmére vagy hivatalból indul.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás lefolytatásának feltétele, hogy a házszám megállapítási eljárással érintett ingatlannal határos közterület el legyen nevezve.

(3)6 A házszám megállapítása iránti eljárás lefolytatása a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozik. Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait kell alkalmazni.

(4)7 A házszám megállapítása iránti kérelmet a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökéhez kell írásban benyújtani.

14. § (1) A házszám megállapításáról szóló döntést írásban közölni kell a kérelmezővel, továbbá az ingatlan tulajdonosával és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, az ingatlannal rendelkezni jogosult személlyel.

(2) A házszám megállapításáról szóló döntést tájékoztatásul kell megküldeni a Duna-mente - Fejér megye különleges gazdasági övezet területén működő

a) földhivatalnak,

b) okmányirodának,

c) a közterület elnevezéssel érintett település jegyzőjének,

d) rendőrkapitányságnak,

e) mentőállomásnak,

f) tűzoltóságnak,

g) postahivatalnak,

h) közmű-szolgáltatóknak, és

i) cég esetén a cégbíróságnak.

(3) A házszám megállapításáról szóló döntésről hirdetmény útján, és az érintett település helyi újságján keresztül tájékoztatni kell a lakosságot.

15. § (1) A házszámtáblát az ingatlan tulajdonosának az utcafronti kerítésen vagy az épület közterületi homlokzatán, a közterületről látható helyen kell elhelyeznie. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a házszámtáblát az ingatlanon bárhol, az utcáról látható helyen kell elhelyezni.

(2) A házszámtáblának igazodnia kell a közterület névtáblájához és közterületenként azonos anyagból, azonos méretben és azonos minta szerint kell készülnie. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

(3) Amennyiben az ingatlannak a KCR Korm. rendelet 2. §-a alapján nem kell címmel rendelkeznie, a tulajdonos az ingatlan bejárata felőli határvonalon az ingatlan helyrajzi számát köteles feltüntetni.

16. § A házszám megváltoztatására irányuló eljárásra, továbbá a házszámtábla elhelyezésére a házszámozás megállapítására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A bevezetője a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (3) bekezdése a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (4) bekezdése a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 7. § (2) bekezdése a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § e) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 13. § (3) bekezdése a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § f) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 13. § (4) bekezdése a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § g) pontja szerint módosított szöveg.