Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Csákvár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 03- 2023. 12. 04

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Csákvár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.03.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet eljárási szabályai szerint a következőket rendeli el:

1. § A Csákvár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Szabályozási terven jelölt szabályozási vonal, övezeti határ, építési övezeti határ, kötelező megszüntető jel, irányadó telekhatár és javasolt megszüntető jel a telekalakítás esetében a telekalakítást - az előírt építési telek, vagy telek mérettől, legnagyobb beépítettségtől, legkisebb zöldfelülettől, építési helyre vonatkozó szabályoktól függetlenül - e rendelet szerint megfelelőnek kell tekinteni.”

2. § A Csákvár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közműbázisok és közműhálózatok védőterületei és biztonsági övezetei, amelyen belül korlátozott a területhasznosítás lehetősége, a közműágazati előírásokat figyelembe kell venni:

vízgazdálkodás:)

„ae) szennyvíztisztító telep épülettől mért védőtávolsága 25 m

3. § A Csákvár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az építési övezetekben a közterület felől látható telekrészen csak magastetős épület létesíthető (kivéve: Gksz és Gá jelű építési övezet).”

4. § A Csákvár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet 36. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Vt-5 építési övezetben:

a) a legkisebb kialakítható telek területe 800 m2 lehet,

b) a beépítési arány legfeljebb 60 % lehet,

c) a zöldfelületi arány legalább 20%,

d) a beépítési mód zártsorú,

e) a legnagyobb építménymagasság 7,5 m lehet,

f) a legkisebb kialakítható telekszélesség 14 m.”

5. § A Csákvár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„26/A. Általános gazdasági terület építési övezetei (Gá)

37/A. § (1) Az általános gazdasági terület övezetében a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú, raktár-rendeltetésű építmények helyezhetők el.

(2) Az építési övezetekben elhelyezhetők még, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül irodaépületek is. Terepszint alatti építmények az építési övezetekben elhelyezhetők, legfeljebb telkek 30%-ig.

(3) A Gá-1 építési övezetben:

a) a legkisebb kialakítható telek területe 2000 m2 lehet,

b) a beépítési arány legfeljebb 60 % lehet,

c) a zöldfelületi arány legalább 25%,

d) a beépítési mód szabadon álló,

e) a legnagyobb építménymagasság 7,5 m lehet,

f) a legkisebb kialakítható telekszélesség 30 m.”

6. § A Csákvár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„42. § (1) A hulladék elhelyezésére és kezelésére szolgáló terület építési övezetbe a szennyvíztisztító területe és az állati hulladékok gyűjtésére szolgáló terület tartozik.

(2) Az építési övezetben kizárólag a hulladékok elhelyezéséhez és kezeléséhez kapcsolódó és biztonsági okokból szükséges épületek, építmények, műtárgyak helyezhetők el.

(3) A hulladékok elhelyezésére és kezelésére szolgáló területet körül kell keríteni.

(4) Az építési övezetben a telekhatárok mentén látványtakaró védőfásítást kell kialakítani. A telekhatárok mentén kizárólag honos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fa- és cserjefajok telepítendők.

(5) A létesítmény 300 m-es védőtávolságán belül lakó- üdülő- és vendéglátó épület, élelmiszer tároló, illetve feldolgozó gazdasági épület, létesítmény, birtokközpont lakóépülete, továbbá szállásférőhely nem helyezhető el.

(6) A K-h építési övezet részletes előírásai az alábbiak:

a) kialakítható legkisebb telekterület 2000 m2

b) beépítettség maximális mértéke 25%

c) minimális zöldfelületi arány 40%

d) beépítési mód szabadon álló

e) maximális építménymagasság 5,5 m.”

7. § A Csákvár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„51. § (1) Kertes mezőgazdasági területbe a Szabályozási terven Mk jellel jelölt volt zárkerti területek tartoznak.

(2) A kertes mezőgazdasági övezetekben kizárólag a növénytermesztéshez, szőlő-, gyümölcstermesztéshez és feldolgozáshoz, kertgazdálkodáshoz kapcsolódó gazdasági épület és terepszint alatti építmény helyezhető el, a kertes mezőgazdasági övezetekben lakóépület nem alakítható ki. Mk-4 övezetben elhelyezhető továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terménytárolás igényeit egységesen szolgáló épületek, növényfeldolgozásra szolgáló gazdasági épületek, ezekkel kapcsolatos termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló épületek helyezhetők el.

(3) A kertes mezőgazdasági területen egy telken egy gazdasági épület helyezhető el. A gazdasági épületek alapterülete legfeljebb bruttó 100 m2 lehet, kivéve az Mk-4 övezet.

(4) A kertes mezőgazdasági területen állattartó gazdasági épület, valamint üzemi méretű (saját szükségletet meghaladó mennyiséget előállító) mezőgazdasági épületek (pl.: terményfeldolgozó, mezőgazdasági gépjavító stb.) nem helyezhetők el, kivéve az Mk-4 övezet.

(5) A kertes mezőgazdasági övezetek részletes előírásai az alábbiak:

a) Mk-1 övezet

aa) kialakítható/beépíthető minimális teleknagyság 3000 m2,

ab) Kialakítható/beépíthető min. telek-szélesség 16 m

ac) beépítési mód szabadon álló

ad) beépítés maximális mértéke 3 %

ae) maximális építménymagasság 4,5 m

b) Mk-2 övezet

ba) kizárólag a szőlő, gyümölcsös, kert művelési ágú ingatlanok építhetők be

bb) kialakítható 1500 m2, beépíthető minimális teleknagyság 1000 m2,

bc) Kialakítható 14 m, beépíthető min. telek-szélesség 10 m

bd) beépítési mód 12 m szélességig oldalhatáron álló, 12 m felett szabadon álló

be) beépítés maximális mértéke 3 %

bf) maximális építménymagasság 4,5 m

c) Mk-3 övezet

ca) kizárólag a szőlő, gyümölcsös, kert művelési ágú ingatlanok építhetők be

cb) kialakítható 1500 m2, beépíthető minimális teleknagyság 720 m2,

cc) Kialakítható/beépíthető min. telek-szélesség 18 m

cd) beépítési mód szabadon álló

ce) beépítés maximális mértéke 3 %

cf) maximális építménymagasság 4,5 m

d) Mk-4 övezet

da) kialakítható/beépíthető minimális teleknagyság 1500 m2,

db) beépítési mód szabadon álló

dc) beépítés maximális mértéke 10 %

dd) maximális építménymagasság 5,0 m.”

8. § A Csákvár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet „IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK” alcíme a következő 61. §-sal egészül ki:

„61. § E rendeletnek a Csákvár Nagyközség Helyi Építési szabályzatáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: mód. rendelet) megállapított, a 4. § (6) bekezdését, a 29. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontját, a 31. § (3) bekezdését, a 36. § (9) bekezdését, a 37/A. §-át, a 42. §-át, a 51. §-át, a 6. melléklet, a 9. melléklet rendelkezéseit a mód. rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

9. § (1) A Csákvár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csákvár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Csákvár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

10. § Hatályát veszti a Csákvár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

3. melléklet a 18/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet