Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Csákvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Csákvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.31.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság, a Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csákvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az önállóan működő költségvetési szerveire, amelyek a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde és a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2023. december 31. napi állapotnak megfelelően - az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2023. évi költségvetési

a) módosított bevételi főösszegét 2.047.745.353,- Ft-ban,

b) teljesített bevételi főösszegét 2.033.467.874,- Ft-ban,

c) módosított kiadási főösszegét 2.047.745.353,- Ft-ban,

d) teljesített kiadási főösszegét 1.702.678.893,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal, ezen belül az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet, a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 4. melléklet, a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 5. melléklet szint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A módosított előirányzatok összegét a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet és a 9. melléklet, 10. melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat összevont 2023. évi összes teljesített működési célú bevételeinek főösszege 1.024.249.640,- Ft, teljesített felhalmozási célú bevételeinek főösszege 228.075.025,- Ft. A bevételi főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont 2023. évi összes teljesített működési célú kiadásainak főösszege 957.654.591,- Ft, teljesített felhalmozási célú kiadásainak főösszege 344.303.637,- Ft. A kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat összevont 2023. évi teljesített finanszírozási bevételeinek főösszege 781.143.209,- Ft, amelynek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 8. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2023. évi teljesített finanszírozási kiadásainak főösszege 400.720.665,- Ft, amelynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat összevont 2023. évi teljesített bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat összevont 2023. évi teljesített kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat összevont 2023. évi felújítási és felhalmozási kiadásait projektenként a 14. melléklet tartalmazza.

3. Az adósságállomány

3. § Az Önkormányzat a 2023. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek évenkénti és célonkénti bontását a 17. melléklet tartalmazza.

4. A vagyon alakulása

4. § (1) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat a kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 16. melléklet tartalmazza.

(3) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont, a 2023. december 31. napi állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2023. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont 2023. évi eredménykimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 23. melléklet tartalmazza.

5. A maradvány bemutatása

5. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összevont költségvetési pénzmaradványa 330.788.981,- Ft-ban kerül meghatározásra a 18. melléklet szerint.

(2) Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványát nem vonja el. Az intézmények a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt a 2024. évi működési költségeik fedezetére használják fel.

6. Vegyes rendelkezések

6. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásait a 22. melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

7. § Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet.

8. § Hatályát veszti a Csákvár város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.