Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Csákvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.31.
Csákvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.
Az Áht. jelenleg hatályos 91. § (1) bekezdése alapján a polgármester a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a képviselő-testület elé terjeszti úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét, kiadását; a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban; a pénzeszközének változását; a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és az adósságot keletkeztető ügylethez meghatározott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait; a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, a vagyonkimutatást, és a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
A számszaki beszámoló a törvényi előírásoknak megfelelő táblázatrendszerben, szerkezetben és tartalommal, a 2023. évi elfogadott költségvetési rendelethez igazodóan, azzal összehasonlíthatóan készült.
1. Önkormányzati feladatellátás
Csákvár Város Önkormányzata által ellátandó közfeladatok körét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a szakmai ágazati törvények, rendeletek határozzák meg. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel látja el, valamint vásárolt közszolgáltatások révén biztosítja.
A feladatellátás általános értékelése során elmondható, hogy az önkormányzat legfontosabb feladata 2023. év során is a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást jelentő lehetőségek kiaknázása és a pályázatokban rejlő beruházási, finanszírozási lehetőségek maximális felhasználása volt.
A 2023. évi önkormányzati szintű költségvetés eredeti előirányzata 1.847.883.631,- Ft összegben került meghatározásra. A költségvetési rendelet három alkalommal került módosításra.
A 2023. évi módosított bevételi és kiadási főösszeg 2.047.745.353,- Ft, a bevétel teljesítése 2.033.467.874, - Ft, a kiadás teljesítése 1.702.678.893, - Ft összegben valósult meg.
Bevétel teljesítése kiemelt előirányzatonként:

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

618 509 538 Ft

B3

Közhatalmi bevételek

269 850 429 Ft

B4

Működési bevételek

135 767 530 Ft

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

122 143 Ft

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

213 083 001 Ft

B5

Felhalmozási bevételek

14 800 000 Ft

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök

192 024 Ft

B813

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

377 519 056 Ft

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

23 075 518 Ft

B816

Központi, irányítószervi támogatás

380 548 635 Ft

Összesen

2 033 467 874 Ft

Kiadás teljesítése kiemelt előirányzatonként:

K1

Személyi juttatások

372 709 798 Ft

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

50 908 714 Ft

K3

Dologi kiadások

356 133 277 Ft

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 399 415 Ft

K5

Egyéb működési célú kiadások

170 503 387 Ft

K6

Beruházások

312 485 218 Ft

K7

Felújítások

31 596 305 Ft

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

222 114 Ft

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0 Ft

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

20 172 030 Ft

K915

Központi, irányítószervi támogatás

380 548 635 Ft

K916

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0 Ft

Összesen

1 702 678 893 Ft

A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) sajátos költségvetési szerv, amely háttérszervezete az önkormányzati feladatellátásnak, ellátja Csákvár Város Önkormányzata, Vértesboglár Község Önkormányzata, Gánt Község Önkormányzata, Gánt Község Német Nemzetiségi Önkormányzata, a Vértesboglári Német Nemzetiségi Önkormányzat és ezen önkormányzatok intézményeinek pénzügyi-gazdasági teendőit is. A Hivatalban történik az önkormányzatok és intézményeik működésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, a beruházási és felújítási feladatok megvalósítása.
A Hivatalban a 2023. évi engedélyezett létszámkeret 26 fő volt, ebből 24 fő köztisztviselő, 2 fő pedig a Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott. A Hivatal működésének támogatására 133.607.810, - Ft állami normatív támogatást biztosított a központi költségvetés.
A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2023. évben 6 óvodai és 1 bölcsődei csoporttal működött. A 2023. októberi statisztika szerint 130 gyermek neveléséről gondoskodtak az intézményben. Az óvodában szintén az októberi statisztika szerint 11 fő óvodapedagógus foglalkoztatására került sor, ebből 5 fő pedagógus I. fokozatú, 5 fő pedagógus II. fokozatú, és 1 fő gyakornok. Az óvodapedagógusok munkáját 8 dajka, 1 óvodatitkár és 2 fő pedagógiai asszisztens segíti. A bölcsődei feladatellátáshoz engedélyezett létszámkeret 3 fő, az intézményi gyermekétkeztetési feladathoz pedig 2 fő.
Az Óvoda színvonalas munkájához a személyi és tárgyi feltételek biztosítva voltak. Az óvodai feladatellátáshoz 123.450.074,- Ft, a bölcsődei feladatellátáshoz 16.359.000,- Ft állami kötött felhasználású normatív támogatást kapott az Önkormányzat.
A Floriana Könyvtár és Közösségi Ház (a továbbiakban: Könyvtár) engedélyezett létszámkerete 3 fő. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására a kötött felhasználású állami támogatás 2023. évben 12.003.312,- Ft volt.
III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA
Az Önkormányzat és intézményeinek összevont 2023. évi költségvetésének a pénzügyi műveletekkel növelt
módosított bevételi előirányzata: 2.047.745.353,- Ft
teljesített bevételi főösszege: 2.033.467.874,- Ft
teljesítés százaléka: 99,30 %
módosított kiadási előirányzata: 2.047.745.353,- Ft
teljesített kiadások főösszege: 1.702.678.893,- Ft
teljesítés százaléka: 83,15 %
A BEVÉTELEK ALAKULÁSA:
A. Működési bevételek (B4)
A működési bevételek alakulása:
(forintban)

Megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

%

Önkormányzat

125 000 000

136 693 649

127 576 304

99,33 %

Hivatal

2 050 000

2 544 000

1 709 223

67,19 %

Óvoda

2 095 000

2 095 000

6 337 076

302,41 %

Könyvtár

80 000

136 248

144 927

106,37 %

Összesen:

129 225 500

141 469 397

135 767 530

95,97 %

A működési bevételek között jellemzően a szolgáltatások, továbbszámlázott szolgáltatások, ellátási díjak, tulajdonosi bevételek, kamatbevételek és a kiszámlázott általános forgalmi adó került kimutatásra.
B. Közhatalmi bevételek (B3)
Az önkormányzatok feladatellátását a saját bevételek (ennek legjelentősebb része a helyi adókból befolyó bevételek), az állami támogatások, valamint az átengedett központi adók biztosítják. Az önkormányzati autonómia szempontjából kiemelkedő jelentősége van a saját bevételeknek. Ezen belül helyezkednek el a helyi adók, amelyek teljes egészében az önkormányzat bevételét növelik. Az önkormányzatok által beszedett központi adók (talajterhelési díj, a termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó, adók módjára behajtott bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben szintén az önkormányzatokat illeti meg.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) rendelkezései alapján és keretei között a képviselő-testület dönt a helyi adók (építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó és a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó) fenntartásáról, az alkalmazott adómértékekről, kedvezményekről és mentességekről. Az önkormányzatnak rendeletei megalkotása során figyelembe kell venni a helyi sajátosságokat, az önkormányzat gazdálkodási követelményeit és az adóalanyok teherviselő képességét.
Helyi adóbevételek alakulása a 2023. évben

Adónem

Befolyt összeg (forint)

Építményadó

28 486 781 Ft

Magánszemélyek kommunális adója

65 957 119 Ft

Iparűzési adó

170 754 441 Ft

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

1 216 600 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek

3 435 488 Ft

ebből: egyéb bírság

33 600 Ft

ebből: talajterhelési díj

1 569 600 Ft

Összesen

269 850 429 Ft

C. Önkormányzatok költségvetési támogatása (B11)
Az Önkormányzat bevételeinek másik jelentős részét az állami támogatások adják, amelyek az alábbiak voltak:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
(forintban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

185 545 745

194 603 425

194 603 425

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

151 047 139

141 482 448

141 482 448

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

107 347 417

136 116 477

136 116 477

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

74 218 466

85 216 182

85 216 182

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

181 565 883

221 332 659

221 332 659

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

12 003 312

14 060 590

14 060 590

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

7 806 619

7 806 619

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

530 162 079

579 285 741

579 285 741

Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak részletes elszámolását a rendelet-tervezet 15. melléklete, a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 16. melléklet tartalmazza.
D. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)
Az Önkormányzat a közfoglalkoztatotti és diákmunka programon keresztül 2.637.581,- Ft támogatást kapott. Az állati melléktermék gyűjtésből összesen 2.358.678,- Ft érkezett Gánt, Vértesboglár, Lovasberény, Bodmér településektől.
A Hivatal a 2023. évi fenntartásához Gánt Község Önkormányzatától 16.133.769,- Ft, Vértesboglár Község Önkormányzatától 16.133.769,- Ft a CSÖT-től pedig 1.960.000,- Ft támogatást kapott.
A Könyvtár pedig 1.563.278,- bérfejlesztéshez kapcsolódó támogatásban részesült.
E. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
A Könyvtár a 2022. évi 1% SZJA felajánlásokból 122.143, - Ft-ban részesült.
F. Felhalmozási bevételek (B2, B5, B7)
Az Önkormányzat 2023. évben az alábbi vissza nem térítendő támogatásokat kapta:

Rovat

Megnevezés

Összeg

B25

TOP PLUSZ 2.1.1. Energetikai korszerűsítés

169 005 797 Ft

KEHOP-2.2.2-15-2016-00085

4 077 844 Ft

Csákvár-Vérteskozma kerékpározható útvonal kialakítása

39 999 360 Ft

B2

Összesen

213 083 001 Ft

Az Önkormányzatnak a Csákvár külterület 0233 hrsz. számú ingatlan értékesítéséből 14.100.000,- Ft bevétele keletkezett.
Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit a rendelet-tervezet 6. melléklete, a finanszírozási bevételeit 8. melléklete, teljesített bevételeinek kormányzati funkciónkénti bontását 10-11. melléklet tartalmazza.
A KIADÁSOK ALAKULÁSA:
A. Működési kiadások
A költségvetési működési kiadások
módosított előirányzata: 1.081.635.150,- Ft
teljesített főösszege: 957.654.591,- Ft
teljesítés százaléka: 88,54 %
Minden költségvetési szerv törekedett a takarékos gazdálkodásra.
A működési költségvetés kiadásainak alakulása 88,54 %, ezen belül a személyi juttatásoké 85,87 %, a járulékok 84,83 %, a dologi kiadásoké 93,52 %.
Szociális jellegű támogatásokra 7.399.415,- Ft-ot költött az Önkormányzat.
Az Önkormányzat 2023. évben 148.473.739,- Ft egyéb működési célú támogatást nyújtott, ezen belül 366.500,- Ft Bursa Ösztöndíj, 148.107.239,- Ft CSÖT.
A Közös Önkormányzati Hivatal a KSH népszámlálás elszámolás utáni visszafizetési kötelezettsége 693.359,- Ft volt.
Az Önkormányzat és intézményei részletes költségvetési kiadásait a rendelet-tervezet 7. melléklete, a finanszírozási kiadásait 9. melléklete, teljesített kiadásainak kormányzati funkciónkénti bontását 12-13. melléklet tartalmazza.
B. Felhalmozási kiadások
Az Önkormányzat és intézményei által 2023. évben megvalósított beruházások és felújítások részletezését a zárszámadási rendelet-tervezet 14. számú melléklete tartalmazza.
III. AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA
Az Önkormányzat 2023. évben olyan kötelezettséget nem vállalt, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, hitelállománya és folyószámlahitele nem volt.
Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti és célok szerinti bontásban a rendelet-tervezet 17. melléklete tartalmazza.
IV. A VAGYON ALAKULÁSA
Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. meghatározza a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének, valamint az azzal kapcsolatos felelős gazdálkodásának követelményeit.
Az Áht. rendelkezései szerint az önkormányzat beszámolni köteles az éves zárszámadás keretén belül a vagyon alakulásáról.
Az önkormányzati szinten összevont mérlegjelentést a zárszámadási rendelet-tervezet 19. számú melléklete, a részletes vagyonkimutatást a 21. számú melléklet, az eredménykimutatást a 20. melléklet, az önkormányzat részesedéseit a 23. melléklet tartalmazza.
Az összesített mérleg főösszege a 2022. évről a 2023. évre 6.811.197.132,- Ft-ról 6.934.713.693,- Ft-ra nőtt.
V. A KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ALAKULÁSA
A 2023. évi költségvetési beszámoló határidőre leadásra került a Kincstár részére. A Kincstár az Önkormányzat és intézményei beszámolójában és mérlegjelentésében nem talált hibát, ezért azokat a beterjesztett adattartalommal 2024. április 19-én pénzügyileg jóváhagyta.
A 2022. évi 377.519.056,- Ft költségvetési maradvány igénybevétele és előirányzatosítása megtörtént a 2023. évben.
Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi összevont költségvetési maradványa 330.788.981,- Ft, ebből az Önkormányzat pénzmaradványa 302.569.056,- Ft, az Óvoda költségvetési maradványa 570.776,- Ft, a Könyvtár költségvetési maradványa 237.551,- Ft, a Hivatalnál 27.411.598, - Ft a maradvány (a rendelet-tervezet 18. melléklete).
Az összevont pénzmaradvány összege a 2024. évi költségvetésbe már betervezésre került.
VI. ÖSSZEGZÉS
Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetése a költségvetési rendeletben meghatározott elvek mentén, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően került végrehajtásra.
A költségvetés pénzügyi egyensúlya, a fizetőképesség megőrzése egész évben megvalósult, a költségvetésben meghatározott célok megvalósulásához a szükséges források rendelkezésre álltak.
Önkormányzati szinten a költségvetés eredeti előirányzata a 2022. évről áthúzódó pénzmaradvánnyal, az évközi módosításokkal megnövelve biztosította a feladatok teljesítéséhez szükséges pénzügyi feltételeket.
A 2023. évi költségvetés megvalósításához nagymértékben hozzájárult a takarékos és hatékony gazdálkodás, a pénzeszközök önkormányzati szinten történő központi kezelése, valamint az önkormányzati feladatokhoz biztosított 2023. évi központi többlettámogatások összege.
Összességében megállapítható, hogy a 2023. évet az önkormányzat a fentiekben részletezett indokok alapján eredményesen zárta, jelentős központi támogatások igénybevételével, a lakosság terheinek növelése nélkül biztosította a folyamatos működést, a város további fejlődését. A költségvetés tervezése során jóváhagyott feladatok a működtetés során végrehajtásra kerültek, a fejlesztések pedig tükrözik a képviselő-testület elképzeléseit.