Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/1998 (IV.20.) önkormányzati rendelete

A város címeréről, zászlójáról

Hatályos: 2012. 05. 16- 2015. 04. 22

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK


15/1998. (IV. 20.) önkormányzati [1] rendelete


A VÁROS CÍMERÉRŐL, ZÁSZLÓJÁRÓL

I.

A CÍMER LEÍRÁSA

1. § (1)[2] Sárbogárd Város Címere: pajzs alakú, kék mezőben ezüst színű horgony, melyet egy ezüst színű saját farkába harapó kígyó övez, benne egymásba fonódó két kézfej látható, felette háromágú kisnemesi korona. A címer pajzsát két arany színű oroszlán fogja közre úgy, hogy a hátsó két lábán búzakalász motívumon ágaskodik, míg első két lábával a címerpajzsra támaszkodik.

(2) A címer régi városi címerrajz emlékét őrzi, ezzel történelmi múltjának állít emléket. A horgony régi, vizes, lápos Sárbogárdra, illetve városi kereskedelem szimbólumára utal. A saját farkába harapó kígyó az örök megújulást, az élet körforgását jelképezi, mivel a település többször elpusztult, majd később benépesült és fejlődésnek indult. Ez a körforgás a településrészek egyesülésére utal.

2. § (1) A város címere díszítő és az 1. §-ban foglalt utaló jelképként használható.

(2) A város címere alkalmazható:

a) a képviselőtestület meghívóján,

b) a képviselőtestület, a polgármester és a képviselőtestület bizottságai felhívásain, programjain, tervein, valamint a nem önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken,

c) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon és a városra utaló emléktárgyakon,

d) a képviselőtestület által alapított díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető- és emlékérmeken.

e) ünnepségeken és rendezvényeken,

f) nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában,

g)[3] képviselőtestület bizottságai, polgármester és a jegyző tevékenysége során használt levélpapíron,

 h) a város kiemelkedő rendezvényein, jelentősebb kulturális és sporteredmények emléklapjain, jelvényein és érmein. (3) A város címere egyes esetekben felhasználható nem önkormányzati szervek által is.

(4) Állami és a városi címer együttes használata esetén az állami címernek – elhelyezésével, méretével, stb. – elsőbbséget kell biztosítani.

(5)[4] A város címere a jogszabályokban foglalt hatósági eljárás során is alkalmazható.

A CÍMER HASZNÁLATÁNAK MÓDJA

3. § (1) A városi címert kizárólag az 1. § (1) bekezdésben leírt alakban szabad ábrázolni.

(2) Egyes esetekben engedélyezhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának színében (fém, bőr, fa, stb.) jelentkezzék.

(3) Nyomdai úton való előállítás esetén a címer fekete – fehér színben is felhasználható.

(4) A címert csak olyan mértékig szabad miniatürizálni (kicsinyíteni), hogy ne sértse a hiteles ábrázolást.

A CÍMER ELŐÁLLÍTÁSÁNAK, HASZNÁLATÁNAK, FORGALOMBA HOZATALÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE

4. § (1) A városi címernek a 2. § (2) bekezdése c), e), f), pontjaiban meghatározott célra történő előállítását, felhasználását és forgalomba hozatalát a polgármester engedélyezi. A 2. § (2) bekezdés a), b), d), g), és h), pontjaiban felsorolt esetekben a város címere külön engedély nélkül alkalmazható.

(2)[5] A polgármester által kiadott engedély visszavonásig érvényes.

(3)[6] A városi címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalának engedélyezésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét,

b) a címer előállításának , felhasználásának célját, módját,

c) előállítás esetén az előállítani tervezett mennyiséget,

d) a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját,

e) a címerrel díszíteni szándékolt tárgy mintapéldányát vagy fényképmásolatát.

(4)[7] A városi címer előállítására, használatára, illetőleg forgalomba hozatalára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes megnevezését és címét,

b) a felhasználás céljának megjelölését,

c) a terjesztés, forgalomba hozatal módját, mennyiségre vonatkozó esetleges kikötéseket.

(5)[8] A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

II.

A ZÁSZLÓ LEÍRÁSA

5. § Sárbogárd város zászlója: zöld színű, ezüst rojtokkal, közepében a város címere, alatta fekete betűkkel SÁRBOGÁRD felirat.

A ZÁSZLÓ HASZNÁLATÁNAK KÖRE

6. § (1) A zászló használható:

a) nemzeti ünnepek alkalmával,

b) képviselőtestület ülésein és más jelentősebb helyi események alkalmával,

c) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényeken,

d) a város bel- és külföldi kapcsolatain, emlék- és cserezászlóként,

e) a helyi önkormányzati és nem önkormányzati vállalatok, intézmények közösségének a helyi célok kimagasló teljesítésében végzett jó munkája elismeréseként.

A ZÁSZLÓ HASZNÁLATÁNAK MÓDJA

7. §[9] A zászló előállítására, használatára, forgalomba hozatalára és engedélyezésére vonatkozóan a 4. § (2)-(5) bekezdésben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

8. § A városi zászlóból egyet a Polgármesteri Hivatal épületében kell állandó jelleggel elhelyezni.

9. § A városi zászlót a nemzeti színű zászlóval együtt kell kitűzni. A városi zászló és a nemzeti színű zászló méretének azonosnak kell lenni.

III.[10]

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § (1) [11]

(2) [12] A polgármester a címer és a zászló használati engedélyt visszavonja, ha az engedélyes az e rendelet szabályait nem tartja be, vagy ha az engedélyes a címer és a zászló használatára egyéb súlyos okból méltatlanná vált.

11. § Ezen rendelet 1998. május 1-én lép hatályba. A hatályba lépésével egyidejűleg a Sárbogárd Város Képviselőtestületének 10/1993. (VIII. 17.) Ktr. sz. rendeletének 1. § – 9. §-a hatályát veszti.

12. §[13] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Sárbogárd, 1998. április 15.Varga László sk.
polgármester

A felmentését töltő jegyző helyett:

Vargáné Krupa Rozália sk.
aljegyző

Kihirdetve: 1998. április 20.


A felmentését töltő jegyző helyett:

Vargáné Krupa Rozália sk.
aljegyző


[1]

Módosította jelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 3. §. (1) bekezdése.

[2]

A bekezdés második mondatát módosította: 29/1998. (VIII. 25.) K t r.  s z. rendelet 1. §.

[3]

Módosította: 23/2011. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2011. VIII. 17-től.

[4]

Módosította: 23/2011. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2011. VIII. 17-től.


[5]

Megállapította: 29/2008. (X. 9.) K t r.  s z. rendelet 1. §. Hatályos: 2008. X. 9-től

[6]

Megállapította: 29/2008. (X. 9.) K t r.  s z. rendelet 2. §. Hatályos: 2008. X. 9-től

[7]

Megállapította: 29/2008. (X. 9.) K t r.  s z. rendelet 3. §. Hatályos: 2008. X. 9-től

[8]

Módosította: 29/2008. (X. 9.) K t r.  s z. rendelet 4. §.

[9]

Megállapította: 29/2008. (X. 9.) K t r.  s z. rendelet 5. §. Hatályos: 2008. X. 9-től

[10]

A III. fejezet címét módosította: 29/2008. (X. 9.) K t r.  s z. rendelet 6. §.

[11]

Hatályon kívül helyezte: 22/2012. (V. 15.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatálytalan. 2012. V. 16-tól.

[12]

Módosította: 22/2012. (V. 15.) önnkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2012. V. 16-tól.

[13]

Beiktatta: 29/2008. (X. 9.) K t r.  s z. rendelet 7. §. Hatályos: 2008. X. 9-től