Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2000 (IX.20.) önkormányzati rendelete

az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védelméről

Hatályos: 2011. 06. 23- 2015. 05. 20

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének


23/2000. (IX. 20.) önkormányzati[1] rendelete


az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védelméről


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:[2]

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Sárbogárd Város közigazgatási területére terjed ki (a jelen rendeletben a továbbiakban „település” megnevezéssel).

(2) A helyi védelem célja a településnek és környezetének, valamint az ott található értékes építészeti, táji, valamint az épített környezettel összefüggő természeti elemek jellegzetességének, hagyományos megjelenésének megőrzése.

(3) A helyi területi és egyedi védelem alá vont területek, épületek, épületrészek, építmények felsorolását jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

A helyi védelem fajtái

2. § (1) A helyi védelem a település és környezetének egészére vagy összefüggő részére (továbbiakban: helyi területi védelem), valamint egyes építményeire, az építmények részleteire (továbbiakban: helyi egyedi védelem) terjedhet ki.

(2) A helyi területi védelem:

a) a településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési vonal, településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet)

b) a településkép (külső településkép, belső településkép, utcakép)

c) a település táji környezete (a település megjelenése a tájban, hagyományos művelési mód, növényzet és természetes környezet)

d) településkarakter (a településszerkezet, a településkép elemei, formái, anyagai, színvilága együttesen)

(3) A helyi területi védelem a műemléki környezet (MK) közvetlenül határoló területre valamint a műemléki jelentőségű terület (MJT) közvetlen környezetére is kiterjed.

(4) A helyi egyedi védelem

a) az építmény (épület és műtárgy) vagy ezek együttese egészére vagy valamely részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés stb.)

b) az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes növényzetére

c) szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor védelmére

d) egyedi tájérték védelmére terjedhet ki.

Az építészeti örökség helyi védelmének általános szabályai

3. § (1)[3] A helyi területi, és egyedi védelem alá helyezés, a védelem megszüntetése jelen rendelet mellékletének módosításával történhet.

 (2) A helyi területi és egyedi védelem alatt álló területeken, a fenntartás és állagmegóvás tulajdonosi kötelezettségét, illetve az ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket meghaladó költségek megtérítését tulajdonos kérelmére az önkormányzat Képviselőtestülete egyedileg bírálja el.

(3) A helyi védelem tényét az önkormányzat az ingatlan nyilvántartásba bejegyezteti.

(4)[4] A helyi védelem alatt álló értékekről az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X. 4.) Kormány rendeletben előírtak szerinti nyilvántartást kell vezetni.


Az építészeti örökség helyi védelmének hatósági szabályozása

4. § (1)[5] A helyi védelem alá eső területeken lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormány rendeletben előírtak szerint.

(2)[6]

 (3)[7] A helyi védelem alatt álló építészeti érték megőrzése érdekében, a helyi művi értéken bármilyen állagmegóvási, felújítási, építési munka végzésekor a hagyományos homlokzati és tömegarányok, párkány és gerincmagasságok, nyílásrendek, a nyílások osztása, a homlokzati tagozódás lehetőleg megőrzendő. Helyi művi érték úgy bővíthető, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon. Az épület, építmény rendeltetési mód változtatásakor a homlokzati jellemzők (nyílászárók, nyílásrendek, nyílások elosztására és azok nagysága, héjazat anyaga ) csak olyan mértékben változhatnak, amelyek az új rendeltetési mód, illetve az épület és építmény biztonságos használatához feltétlenül szükségesek.

(4) Az építésügyi hatóság a bejelentés alapján végezhető építési munkákat építési engedélyhez, a bejelentés nélkül végezhető munkákat bejelentéshez kötheti a védelem alatt álló és az azzal közvetlenül szomszédos építési telkeken.

(5) Építési hatóság az építési engedélyezés során a környezetbe illesztés bizonyítására kérheti az engedélyezési terv kiegészítését a helyi védelem alatt álló épülettel szomszédos épületek homlokzati rajzaival.

(6)[8]

(7)[9] Építési hatóság a helyi védelem alatt álló területeken és építményeken végzendő építési-, bontási, felújítási-korszerűsítési, állagmegóvási, rendeltetés változási engedélyezések során elrendelheti:


a)    a Kulturális Örökségvédelmi Iroda szakvéleményének beszerzését;

b)    a terület, építmény történeti, építéstörténeti kutatását;

 c)    a felújítás-korszerűsítés vagy bővítés terveinek vezetőtervezővel való készíttetését;

d)   az épület vagy az épületen található művészeti értékű részletek szakértővel végzendő felújítását;


Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 16/1994. (XII. 1.) K t r.  s z. rendelet, 31/1995. (XII. 31.) K t r.  s z. rendelet, 31/1998. (IX. 1.) K t r.  s z. rendelet és a 12/2000. (IV. 13.) K t r.  s z. rendelettel módosított 16/1993. (XII. 6.) K t r.  s z. rendelet 18. § és 19. § hatályát veszti.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 23/1999. (VIII. 16.) K t r.  s z. rendelet 25. § és 26. § hatályát veszti.

(3) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(4)[10] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Sárbogárd, 2000. augusztus 30.

Varnyu Péter sk.
polgármester

Vargáné Krupa Rozália sk.
jegyző

Kihirdetve: 2000. IX. 20.


Vargáné Krupa Rozália sk.
jegyző

1. számú melléklet a 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati[11] rendelethez[12]

Helyi védelem alá vont területek:

- Göbölös-, Csőgör-, Tinódy- és Dörögdi közök rendszere, vonalvezetése

- Kis-, Simon-, Kovács- és Iskola köz, Simon utca, Németh sarok

- (E térségben a Mészőly Géza és a Posta utca kivételével a lakóutak és vegyeshasználatu utak csak a közművek elhelyezését biztosító minimális szabályozási szélességgel rendezhetők.)

- Ady Endre utca Mészőly Géza utca és Radnóti Miklós utca által határolt szakasza

- (A városközpont eredeti arculatát részben még örző kereskedőházak utcaképi védelme érdekében ezen a területen az épületek felújítása - korszerűsítése és bővítése során azok jellege az utcafronton megőrzendő, ezért az egyedileg nem védett épületek esetében a rendelet 4. § (5) bekezdését szükség esetén alkalmazni kell.)

- Ady Endre utca - Mészőly Géza utca - Tinódy utca - Posta utca által határolt terület a 1. számú térképmásolat szerint.

- Ady Endre utca - Hősök tere - Baross Gábor utca - Tompa Mihály utca - később kiépülő „Névtelen” utca által határolt terület a 1. számú térképmásolat szerint.

- Kossuth Lajos utca - Tompa Mihály utca - Gilicze köz - Árpád utca - Kisfaludy utca - Szélső utca - Ó utca - Damjanich utca - Kis utcai ingatlanok déli telekhatára által határolt terület a 2. számú térképmásolat szerint.

Helyi védelem alá vont területek, épületek és építmények

Sárbogárdon

- Tájház

Tury Miklós u. 18.

934 hrsz.

- Kúria

Tompa M. u. 7.

686 hrsz.

- Kúria

Tompa M. u. 19/b.

677 hrsz.

- Tompa Mihály emlékház

Tompa M. u. 41.

566 hrsz.

- Petőfi Sándor Gimnázium és

Szakközépiskola udvarán lévő lakóház

Ady E. u. 196.

524 hrsz.

- Zsidótemető

Radnóti u.

2615 hrsz.

- Zsidótemplom

Bercsényi u. 1.

533 hrsz.

Sárszentmiklóson

- Nagymagtár épülete

Vasút u.

4840 hrsz.

- Régi malomépület

Köztársaság út 189.

5322/2 hrsz.

- I.-II. világháborús emlékmű és park

Köztársaság út

4835/3 hrsz.

- Fafaragó ház

Köztársaság út 70.

75 hrsz.

Pusztaegresen

- Általános Iskola

Köztársaság tér

263/2 hrsz.

- Sárhatvani temetőkertben levő sírkápolna

József A. u.

02 hrsz.

- Sárhatvani major istálló épülete


059/2 hrsz.

- Őrspusztai emeletes magtár


0289/1 hrsz.

Nagyhörcsökön

- Volt kastélyépület


01240 hrsz.

                                                                                                           [1]

Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 5. §. (1) bekezdése.

[2]

Beiktatta: 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 5. §. (2) bekezdése. Hatályos: 2010. III. 1-től.

[3]

Módosította: 21/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2011. VI. 23-tól.

[4]

Módosította: 34/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 1. §.

[5]

Módosította: 34/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 2. §.


[6]

Hatályon kívül helyezte: 21/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 3. § Hatálytalan: 2011. VI. 23-tól.


[7]

Megállapította: 18/2007. (IV. 22.) K t r.  s z. rendelet 1. §. Hatályos: 2007. IV. 22-től

[8]

Hatályon kívül helyezte: 21/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 3. § Hatálytalan: 2011. VI. 23-tól

[9]

Módosította: 21/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelet  2. § Hatályos: 2011. VI. 23-tól.


[10]

Beiktatta: 34/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 3. §.

[11]

Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 5. §. (4) bekezdése.


[12]

Módosította: 12/2007. (III. 19.) K t r.  s z. rendelet 1. §.