Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2002. (I. 25.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2013. 10. 25- 2015. 06. 23

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

1/2002. (I. 25.) K t r.  s z. rendelete

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL


Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Kormányrendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Sárbogárd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint a Hulladékszolgáltatási Önkormányzati Társuláshoz (Polgárdi, Batthyány u. 132.) való csatlakozással hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme.

A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Sárbogárd város (a továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.

(4) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

(5) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(6) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató VERTIKÁL  Építőipari és Kommunális Szolgáltató Rt. Polgárdi, Bocskai u. 39. (a továbbiakban: Szolgáltató).

2. § (1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatai közül a hulladékártalmatlanítás ellátása érdekében együttműködik az 1. számú mellékletben felsorolt települési önkormányzatokkal.

(2) Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti.

(3) Az Önkormányzat az együttműködés keretében az érintett települések igényeit kielégítő regionális hulladékkezelési létesítmény helyeként a sárbogárdi 0522/13. hrsz. Regionális Hulladéklerakót jelöli ki.

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. települési szilárd hulladék:

1a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező,

1b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező

1c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.

2. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e;

3. Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által rendszeresített gyűjtő edényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el;

4. az  ingatlantulajdonosa, birtokosa vagy használója (továbbiakban: együtt ingatlantulajdonos): az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik;

5. ártalmatlanító hely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény;

6. hasznosító hely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;

7. hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja;

8. hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása;

9. hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;

10. szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő;

11. hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt települési szilárd hulladéknak a feljogosított Szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése;

12. közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4. § (1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen:

a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének:, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b) a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása, a Szolgáltatóval szerződés megkötése,

c) gondoskodás a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító hely, hasznosító hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról,

d) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása,

e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes a jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása;

f) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.

(2) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.

(3) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a hulladékgazdálkodás törvényben megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más települési és térségi önkormányzatokkal.

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

5. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,

b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egyészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres települési szilárd hulladék mennyiségét, nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.

(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy az ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulladékra a helyben szervezett kötelező közszolgáltatást veszi igénybe.

(4) Az ingatlantulajdonos legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Szolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán, az ingatlant más sem használja, és ott hulladék nem keletkezik.

(5) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

II. fejezet

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján, tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat ­változás esetén is - értesíteni.

A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat - a közszolgáltatóval egyeztetett módon jelen rendelet 2. számú mellékleteként hagyja jóvá.

(4) A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. A bejelentésben az ingatlantulajdonos köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési szilárd hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.

(5) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 7. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(6) Amennyiben a jelen rendelet 3. § 1. pontjában meghatározott települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület- használati hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megadását az Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.

(7) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt írásban értesíteni köteles.

(8) A (4) bekezdésben meghatározott felmentési kötelezettség nem terjed ki azon ingatlantulajdonosokra, akik a települési hulladékukat a közszolgáltatónak szolgáltatási szerződés alapján átadják. A náluk keletkező hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Szolgáltató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodik.

A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

7. § (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a Szolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost.

(2) A szerződésben meg kell jelölni:

a) közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b) a teljesítés helyét,

c) a Megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,

d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,

e) a Megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a Megrendelő igénybe veszi.

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,

b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,

c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról,

d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,

e) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

f) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

8. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtő edényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.

Az igénybeveendő gyűjtőedények, illetve gyűjtőeszközök felsorolását a jelen rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Szolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.

(3) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága külterületen és belterületen kétheti 1 alkalom

(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 2 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni, mely alapján a fajlagos hulladékmennyiség 162,5 kg/fő/év.

(5) A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos igénye szerint 3 napon belül térítés ellenében rendelkezésére bocsátani.

(6) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl és ennek folytán az átadásra kerülő hulladékmennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató - az ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtőedényzet számát.

(7) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást teljesíteni.

(8) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja a (6) bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, a Szolgáltató köteles az így átadott, illetőleg a gyűjtő edényzet mellé kirakott hulladék elszállítására. A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejűleg értesíteni köteles.

(9) A Szolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlantulajdonos erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy külön díj ellenében - bérbe venni. A bérbe vett gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról kicseréléséről, javításáról - a szerződésben foglalt megállapodás szerint - a Szolgáltató köteles gondoskodni.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

9. § (1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napon lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. A szállítást követően az edényeket köteles az ingatlanon belüli területre visszahelyezni.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

A kihelyezett gyűjtőedényből válogatni ( guberálni ) tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

10. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. Kivételt képeznek ez alól a 4000 literes gyűjtőedények, amelyeket havi egy alkalommal a Szolgáltató köteles fertőtleníteni.

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.

(3) A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos által bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Szolgáltató köteles gondoskodni.

(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 8. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően átvette.

(5) A Szolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.

11. § (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:

110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,

240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg lehet.

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve kapcsolatos rendelkezések

12. § hasznosításával (1) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Szolgáltató kizárólag a települési önkormányzat által az erre a célra kijelölt 0522/13.hrsz.ingatlanon kialakított Regionális Hulladéklerakó létesítményben végezheti.

(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.

13. § Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési szilárd hulladékot legfeljebb évi 1 m3 mennyiségben - a 12. § (1) bekezdésében meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti.

A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések

14. § (1) A jelen rendelet 3. § 1. pontjában meghatározott hulladékra nézve az évente kétszeri lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról az Szolgáltató gondoskodik. A lakosságot a helyben szokásos módon a lomtalanításról a szolgáltató értesíti.

(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Szolgáltató végzi.

(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt.

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj

15. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat jelen rendelete 4.számú mellékletében állapítja meg; a díjak meghatározásában a 242/2000. (XII. 23.) Kormányrendeletben foglalt előírásokat köteles figyelembe venni.

(2) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – negyedéves bontásban, utólag köteles megfizetni.

(4) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni.

(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(6) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

(7) A közszolgáltatás egységnyi díjtételét Önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra egyszeri ürítésre valamint a hulladéklerakóra kiszállított díjmentesen elhelyezhető mennyiségen túli hulladék esetén a kiszállított m3-ben határozza meg. A díjfizetési időszak az adott év február 1. és a követő év január 31. közötti időt jelent. Ezen díjakat kell figyelembe venni a jelen rendelet 8. § (7) és (8), bekezdése szerinti többletszolgáltatás teljesítése esetén is.

(8) A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által meghatározott díja a Szolgáltató által alkalmazott díj legmagasabb mértéke.

(9) A közszolgáltatási díj esedékes összegét a Szolgáltató állapítja meg a (7) bekezdésben foglaltak alapján. Ennek során figyelemmel kell lennie arra, hogy a közszolgáltatási díj nem tartalmazhat indokoIatlan megkülönböztetést az ingatlantulajdonosok, illetve azok csoportjai között.

(10) Magánszemély díjfizetési kötelezettségét – magánszemély kérelmére – az önkormányzat a tárgy évben 50 %-ban átvállalhatja, ha az ingatlan tulajdonos – használó, bérlő – a 70. életévét betöltötte, és akinek családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj minimum másfélszeresét.

Jövedelemnek számít: az 1993. évi III. törvény 4.§-ában meghatározottak.

(11) A közszolgáltatási díj átvállalásáról a polgármester határozattal dönt, melyet meg kell küldeni az érintetteknek, és egyidejűleg intézkedni kell a díjnak a szolgáltató javára történő átutalásáról.

16. §. (1) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az Önkormányzat részére díjkalkulációt készíteni. Ha a Szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.

(2) A Szolgáltató köteles a Hgt-ben meghatározottak szerint évente november 15. napjáig költségelemzést készíteni és azt javaslat formájában az Önkormányzat részére előterjeszteni.

A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése

17. § (1) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.

III. fejezet

A települési szilárd hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok

18. § (1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről

a) a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy

b) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési szilárd hulladéka keletkezik, a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés - a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan - környezeti szempontból a Hgt. 13. §-ában meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.

A környezetvédelmi felügyelőség eljárását az köteles kezdeményezni, aki a közszolgáltatást nem kívánja igénybe venni. Az eljárás jogerős befejezéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező.

(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett - települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési szilárd hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.

(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást nem veszik igénybe, a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartási, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek az Önkormányzatot tájékoztatni.

IV. fejezet

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások

19. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények működése során keletkezett nem települési szilárd hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13. § (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.

(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni.

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa

a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az Önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. Amennyiben a hulladékot jellege vagy összetétele miatt az egyéb ártalmatlanító hely nem veheti át, annak elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanító helyet kell igénybe venni.

(5) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a Szolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni.

(6) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést, ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállító köteles gondoskodni.

(7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.

(8) A (7) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.

(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az üzemeltető részére.

20. § (1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a Szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű, és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.

Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni.

21. § (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.

(2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.

(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki:

a) Főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen;

b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni;

c) egyéb útvonalakon a konténert, a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.

(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának, illetőleg a szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosító számát.

V. fejezet

Szabálysértések

22. § (1) A jelen rendelet 3. § 8. pontjában meghatározott hulladékkezelési tevékenység - a Hgt.-ben meghatározottak szerint - kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

(2) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható aki:

a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást nem e rendeletben meghatározott módon veszi igénybe (5. § (3) bekezdés, 6. § (1) bekezdés és a 15. § (4) bekezdés)

b) a kötelező közszolgáltatás teljesítése érdekében a rendeletben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget (5. § (2) bekezdés, 6. § (4) bekezdés, 6. § (6) bekezdés és a 8. § (7) bekezdés)

c) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul végez (1. § (6) bekezdés)

d) települési hulladékot az ingatlanán felhalmoz, illetve a közterületre vagy más ingatlanára a rendeletben megállapított feltételektől eltérően kihelyez (1. § (5) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 6. § (4) bekezdés, 8. § (7) bekezdés és a 9. § (1) és (2) bekezdés)

e) a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, vagy olyan anyagot helyez el, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások testi épségét, egészségét, életét (11. § (2) bekezdés)

f) a lomtalanítás alá tartozó hulladékot nem a rendeletben szabályozott módon helyez ki (14. § (3) és (4) bekezdés)

(3) Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet szabályai szerint kell eljárni azzal szemben, aki:

a) háztartási és egyéb hulladékot nem az önkormányzat által kijelölt Regionális Hulladéklerakó Telepen helyez el

b) a közterületet beszennyezi, és a szennyezést nem takarítja el

c) az alkalmi jelleggel igénybevett közterületen, valamint annak környékén az igénybevétel során keletkezett hulladékot nem gyűjti össze és az elszállításáról nem gondoskodik.

VI. fejezet

Záró rendelkezések Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

23. § (1) A jelen rendelet 2002. február 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzatának 8/1994. (VI. 25.) Ktr. számú rendelete, és az azt módosító 19/1995. (IX. 30.) Ktr. számú, a 4/1997. (II. 27.) Ktr. számú, a 13/1997. (VI.18.) Ktr. számú, a 21/1997. (X. 22.) Ktr. számú, az 1/1998. (I.30.) Ktr. számú, a 38/1998. (XII.21.) Ktr. számú, a 41/1999. (XII. 31.) Ktr. számú, a 12/2000. (IV. 13.) Ktr. számú, a 2/2001. (I. 29.) Ktr. számú, valamint a 37/2001. (XII. 20.) Ktr. számú rendeletek.

Sárbogárd, 2002. január 09.

Varnyu Péter sk.
polgármester

Vargáné Krupa Rozália sk.
jegyző

Kihirdetve: 2002. január. 25.


Vargáné Krupa Rozália sk.
jegyző

1. számú melléklet az 1/2002. (I. 25.)K t r.  s z. rendelethez

Sárbogárd Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttműködik az alábbi települések önkormányzataival és az alábbi gazdálkodó szervezettel

Alap Község

7011 Alap, Dózsa Gy. u. 31.

Cece Nagyközség

7013 Cece, Deák F. u. 15.

Dég Község

8135 Dég, Kossuht L. u. 17.

Igar Község

7015 Igar, Fő u. 1.

Káloz Község

8124 Káloz, Bajcsy Zs. u. 3.

Lajoskomárom Nagyközség

8136 Lajoskomárom, Komáromu u. 4.

Mezőkomárom Község

9137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74.

Mezőszilas Község

7017 Mezőszilas, Fő u. 111.

Sáregres Község

7014 Sáregres, Kossuth u. 10.

Sárkeresztúr Község

8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.

Szabadhídvég Község

8138 Szabadhídvég, Községház u. 1.

Vajta Község

7041 Vajta, Szabadság tér 1.

Hulladékszolgáltatási Önkormányzati Társulás8154 Polgárdi, Batthyányi u. 132.


2. számú melléklet az 1/2002. (I. 25.) K t r.  s z. rendelethez

A települési szilárd hulladék elszállítása Sárbogárd Város területén az alábbi ütemezésben történik:

Páros hét

szerda

7.00–16.00 óra között

Sárbogárd belterület

Páros hét

csütörtök

7.00–16.00 óra között

Sárszentmiklós

Páros hét

péntek

7.00–16.00 óra között

Alsótöbörszök7.00–16.00 óra között

Rétszilas7.00–16.00 óra között

Pusztaegres7.00–16.00 óra között

Őrspuszta7.00–16.00 óra között

Sárhatvan7.00–16.00 óra között

Nagyhörcsök7.00–16.00 óra között

Kislók


3. számú melléklet az 1/2002. (I. 25.) K t r.  s z. rendelethez

A települési szilárd hulladék gyűjtésére igénybe vehető gyűjtő eszközök az alábbiak:

60 literes

80 literes

110 literes

120 literes

240 literes

700 literes

1100 literes fém vagy műanyag edényzet

4 m3-es

5 m3-es

10 m3-es  konténer

4. számú melléklet az 1/2002. (I. 25.) K t r.  s z. rendelethez

1) Lakossági szemétszállítás:

110 literes edényzet/ürítés

119,- Ft + 12% ÁFA

4000 literes konténer/ürítés

7.021,- Ft + 12% ÁFA


2) Önkormányzati intézmények szemétszállítása:

110 - 120 literes edényzet/ürítés

119,- Ft + 12% ÁFA

240 literes edényzet/ürítés

238,- Ft + 12% ÁFA

1100 literes edényzet/ürítés

1.190,- Ft + 12% ÁFA

4000 literes edényzet/ürítés

7.021,- Ft + 12% ÁFA


3) Közületek, vállalkozások szemétszállítása:

110 - 120 literes edényzet/ürítés

214,- Ft + 12% ÁFA

240 literes edényzet/ürítés

386,- Ft + 12% ÁFA

1100 literes edényzet/ürítés

1.493,- Ft + 12% ÁFA

4000 literes edényzet/ürítés

8.425,- Ft + 12% ÁFA


4) Edényzet bérleti díja:

1100 literes edényzet

1.731,- Ft + 25% ÁFA

4000 literes edényzet

3.657,- Ft + 25% ÁFA


5) Lakossági szemételhelyezési díjak:

Kommunális hulladék/m3

308,- Ft + 12% ÁFA

Építési törmelék/m3

375,- Ft + 12% ÁFA

Egyéb hulladék/m3

339,- Ft + 12% ÁFA

Komposztálható hulladék/m3

205,- Ft + 12% ÁFA

Textil/m3

339,- Ft + 12% ÁFA

Műanyag/m3

410,- Ft + 12% ÁFA


6) Közületi szemételhelyezési díjak:

Kommunális hulladék/m3

823,- Ft + 12% ÁFA

Építési törmelék/m3

882,- Ft + 12% ÁFA

Egyéb hulladék/m3

840,- Ft + 12% ÁFA

Komposztálható hulladék/m3

545,- Ft + 12% ÁFA

Textil/m3

840,- Ft + 13% ÁFA

Műanyag/m3

797,- Ft + 12% ÁFA


7) Állati tetemek átmeneti elhelyezése, elszállítása, ártalmatlanítása

382,- Ft/kg + 12% ÁFA


SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

1/2002. (I. 25.) önkormányzati[1] rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásrólSárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1)[2] bekezdés Sárbogárd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez  a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme.

A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Sárbogárd város (a továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.

(4) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

(5) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(6)[3] A  település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató VERTIKÁL KÖZSZOLGÁLTATÓ Zrt. Polgárdi, Bocskai u. 39. (a továbbiakban: Szolgáltató).

2. § (1) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatai közül a hulladékártalmatlanítás ellátása érdekében együttműködik az 1. számú mellékletben felsorolt települési önkormányzatokkal.

(2) Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti.

(3)[4] Az Önkormányzat az együttműködés keretében az érintett települések igényeit kielégítő regionális hulladékkezelési létesítmény helyeként a sárbogárdi 0522/187. hrsz. Regionális Hulladéklerakót jelöli ki.

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. települési szilárd hulladék:

1a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező,

1b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező

1c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.

1d)[5] Szelektíven gyűjthető hulladék: Sárbogárd közigazgatási területén létesített hulladékgyűjtő szigeteken, gyűjtőedényekben gyűjtött, papír, műanyag és üveg hulladék.

2. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e;

3.[6] Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által rendszeresített gyűjtő edényben a hulladék típusa, jellege, fajtája, mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el.

4. az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (továbbiakban: együtt ingatlantulajdonos): az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik;

5. ártalmatlanító hely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény;

6. hasznosító hely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;

7. hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja;

8. hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása;

9. hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;

10. szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő;

11. hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt települési szilárd hulladéknak a feljogosított Szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése;

12.[7] hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj: (közszolgáltatási díj) az ingatlan tulajdonos által – jogszabályban meghatározott díjfizetési időszakra - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért a Szolgáltatónak fizetendő díj, melynek mértékét, és megfizetésének feltételeit a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4. § (1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen:

a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének:, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b)[8] a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása, mely feladatot társulása útján is elláthatja, a Szolgáltatóval szerződés megkötése,

c) [9]

d) [10]

e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes a jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása;

f) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.

(2) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.

(3) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a hulladékgazdálkodás törvényben megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más települési és térségi önkormányzatokkal.

(4)[11] A Szolgáltató a következő személyes adatok kezelésére jogosult: a természetes személyazonosító, valamint a lakcím. A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.      (5)[12] A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltatást igénybevevő (ingatlantulajdonos, szerződő fél) azonosítására, a közszolgáltatási  szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, kedvezmények érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel.


Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

5. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,

b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egyészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(2)[13] Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres települési szilárd hulladék mennyiségét, nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.

A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség keletkezéséről e rendelet 5. sz. mellékletét képező „BEJELENTÉS” nyomtatványt kell alkalmazni

(3) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy az ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulladékra a helyben szervezett kötelező közszolgáltatást veszi igénybe.

(4) Az ingatlantulajdonos legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Szolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán, az ingatlant más sem használja, és ott hulladék nem keletkezik.

(5) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

II. fejezet

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján, tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat ­változás esetén is - értesíteni.

A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat - a közszolgáltatóval egyeztetett módon jelen rendelet 2. számú mellékleteként hagyja jóvá.

(4) A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. A bejelentésben az ingatlantulajdonos köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési szilárd hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.

(5) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 7. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(6) Amennyiben a jelen rendelet 3. § 1. pontjában meghatározott települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület- használati hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megadását az Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.

(7) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt írásban értesíteni köteles.

(8)[14] A (4) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség nem terjed ki azon ingatlantulajdonosokra, akik a települési hulladékukat a közszolgáltatónak szolgáltatási szerződés alapján átadják. A náluk keletkező hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Szolgáltató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodik.

A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

7. § (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a Szolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost.

(2) A szerződésben meg kell jelölni:

a) közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b) a teljesítés helyét,

c) a Megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,

d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,

e) a Megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a Megrendelő igénybe veszi.

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról,

b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,

c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról,

d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,

e) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

f) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

8. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtő edényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.

Az igénybeveendő gyűjtőedények, illetve gyűjtőeszközök felsorolását a jelen rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Szolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.

(3)[15] A hulladék ürítésének gyakoriságát a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 2 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni, mely alapján a fajlagos hulladékmennyiség 162,5 kg/fő/év.

(5) A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos igénye szerint 3 napon belül térítés ellenében rendelkezésére bocsátani.

(6) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl és ennek folytán az átadásra kerülő hulladékmennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató - az ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtőedényzet számát.

(7) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást teljesíteni.

(8) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlantulajdonos elmulasztja a (6) bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, a Szolgáltató köteles az így átadott, illetőleg a gyűjtő edényzet mellé kirakott hulladék elszállítására. A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost egyidejűleg értesíteni köteles.

(9) A Szolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlantulajdonos erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy külön díj ellenében - bérbe venni. A bérbe vett gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról kicseréléséről, javításáról - a szerződésben foglalt megállapodás szerint - a Szolgáltató köteles gondoskodni.

(10)[16] A vegyes hulladék gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítani kell azt, hogy az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett hulladékmennyisége alapján, legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.            


A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

9. § (1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

(2)[17] Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napon lehet kihelyezni a közterületre és legkésőbb reggel 0700 óráig, - kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést - ezen időpont után, illetve a késve kihelyezett gyűjtőedény ürítésének és a hulladék elszállításának elmulasztása a Szolgáltatónak nem róható fel. A szállítást követően az edényeket köteles az ingatlanon belüli területre visszahelyezni.   

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

A kihelyezett gyűjtőedényből válogatni ( guberálni ) tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

10. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. Kivételt képeznek ez alól a 4000 literes gyűjtőedények, amelyeket havi egy alkalommal a Szolgáltató köteles fertőtleníteni.

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.

(3) A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos által bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Szolgáltató köteles gondoskodni.

(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt a 8. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően átvette.

(5) A Szolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.

11. § (1)[18] A gyűjtőedényekben elhelyezhető települési kommunális szilárd hulladék maximális súlya:

110 literes gyűjtőedény     esetén        40 kg

120 literes gyűjtőedény     esetén       45 kg

240 literes gyűjtőedény     esetén       90 kg

1100 literes gyűjtőedény   esetén      450 kg lehet.

80 literes emblémázott zsák

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

12. § (1)[19] A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a Szolgáltató kizárólag a települési önkormányzat által az erre a célra kijelölt 0522/187. hrsz-ú ingatlanon kialakított Regionális Hulladéklerakó létesítményben végezheti.

(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.

13. § Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési szilárd hulladékot legfeljebb évi 1 m3 mennyiségben - a 12. § (1) bekezdésében meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti.

A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések

14. § (1)[20] A jelen rendelet 3. § 1. pontjában meghatározott hulladékra nézve az évente egy alkalommal történő lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról az Szolgáltató gondoskodik. A lakosságot a helyben szokásos módon a lomtalanításról a szolgáltató értesíti.

(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Szolgáltató végzi.

(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt.

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos rendelkezések

14/A §[21] A környezet védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának elősegítése érdekében a képviselőtestület a helyi feltételekhez és lehetőségekhez igazodva fokozatosan vezeti be a hulladékok elkülönített, a hasznosítási lehetőségekhez igazodó – szelektív- begyűjtését.

(2)[22] A települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésével és a települési szilárd kommunális hulladék elkülönített, szelektív gyűjtésével összefüggő tevékenység végzéséhez szükséges  feltételek biztosítása a Szolgáltató kötelessége az e rendeletben foglaltak szerint – a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával – a Szolgáltató által végzett közszolgáltatás, a működtetett hulladékgyűjtő szigetek és a házhoz menő elkülönített, szelektív hulladékgyűjtés útján.

(3) Az ingatlantulajdonos jogosult eleget tenni a hulladék szelektív gyűjtésének, melyhez térítésmentesen igénybe veheti a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket.

(4)[23] A gyűjtőszigeten elhelyezett szelektív gyűjtés alá tartozó hulladék fizikai előkezeléséről a Szolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött települési szilárd hulladék hasznosítható összetevőinek előkezelése, hasznosításra előkészítése hulladékkezelő telepen végezhető. A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényzet szükség szerinti ürítését, a hulladék válogatását és kezelését a közszolgáltató végzi. Jogosult a Szolgáltató az így gyűjtött hulladék értékesítésére is.

(5)[24]

 (6) A gyűjtőedényeket a beléjük helyezhető hulladék fajtájára egyértelműen utaló jelöléssel kell ellátni. Az edényekbe csak a jelölésnek megfelelő hulladék helyezhető el.

(7)  A hulladékgyűjtő szigetekre a szelektíven gyűjtött hulladékokon kívül egyéb települési szilárd hulladékot vinni tilos.

(8)  Szelektív hulladékgyűjtő szigetek a – a hulladékgyűjtő szigetek építési engedélyében jóváhagyott helyszínrajzoknak megfelelően – a város közigazgatási területén az alábbi helyszíneken helyezkednek el:

a) Sárbogárd 492 hrsz Attila utca

b) Sárbogárd 690/33 hrsz Ady ltp

c) Sárbogárd 770/3 hrsz Árpád ltp

d) Sárbogárd 968/3 hrsz Barátság ltp

e) Sárbogárd 1216 hrsz Tüzér utca

f) Sárbogárd 4835/3 hrsz Gesztenyesor

g) Pusztaegres 257 hrsz Köztársaság tér

(9)[25] Az elkülönített hulladékgyűjtés ösztönzése érdekében a Szolgáltató a honlapján és a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az ingatlantulajdonost a hulladék szelektív, elkülönített gyűjtésével kapcsolatosan a gyűjtés és elszállítás időpontjáról (ütemterv alapján), a gyűjtés és elszállítás lebonyolításának részletes feltételeiről.

(10) Az új szelektív hulladékgyűjtő szigeteket úgy kell elhelyezni, hogy azok elérhető közelségben legyenek a lakosság számára és könnyen megközelíthetőek legyenek töltés és ürítés szempontjából is, de az ott élőket ne zavarják.

(11)[26] A települési szilárd kommunális hulladék elszállításának gyakorisága a hulladék típusa, jellege, fajtája szerint:

- hetente 1 alkalommal történő kommunális hulladékgyűjtés és szállítás,

- évi 12 alkalommal házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés és szállítás,

- évi 8 alkalommal házhoz menő zöldhulladék gyűjtés és szállítás,

- évi 1 alkalommal házhoz menő lomtalanítás,

amely szolgáltatásokkal kapcsolatosan a 14/A § (9) bekezdés szerinti részletes tájékoztatást a Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos részére megadni.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj

15. §[27] (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

8)

(9)

(10)[28] Magánszemély díjfizetési kötelezettségét – a magánszemély Sárbogárd Város Polgármesteréhez benyújtott kérelmére – a polgármester átruházott hatáskörben eljárva a tárgyévben 50%-ban átvállalhatja, ha az ingatlan tulajdonos – használó, bérlő – a 70. életévét betöltötte és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét. Sárbogárd Város Önkormányzat

(11) A közszolgáltatási díj átvállalásáról a polgármester határozattal dönt, melyet meg kell küldeni az érintetteknek és egyidejűleg intézkedni kell a díjnak a szolgáltató javára történő átutalásáról.

(12)[29] A polgármester, kérelemre, a 60. év feletti egyedül élő személyt hulladékszállítási közszolgáltatási díj kedvezményben részesíti, amennyiben a kérelmező havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb havi összegének háromszorosát nem haladja meg. A kedvezmény mértéke a 120 literes edényzetre megállapított hulladékszállítási közszolgáltatási díj 30%-a, mely kedvezmény a kérelem benyújtásától naptári év végéig kerül megállapításra és annak összge az önkormányzat és a szolgáltató közötti külön megállapodás alapján a szolgáltatót terheli.

(13)[30] A Rendelet 15. § (10), (11) bekezdésében szabályozott díjfizetési kötelezettség 50%-os átvállalása és a (12) bekezdésben szabályozott kedvezményes közszolgáltatási díj együttesen nem illeti meg a kérelmezőket, választásuk szerint csak az egyik fajta kedvezményt vehetik igénybe.

16. §. [31]

A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése

17. § (1) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.

III. fejezet

A települési szilárd hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok

18. § (1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről

a)[32] a Ht. 31. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, vagy

b)[33] azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési szilárd hulladéka keletkezik, a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés - a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan - környezeti szempontból a Ht. 31. §-ában meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik.

A környezetvédelmi felügyelőség eljárását az köteles kezdeményezni, aki a közszolgáltatást nem kívánja igénybe venni. Az eljárás jogerős befejezéséig a közszolgáltatás igénybevétele kötelező.

(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett - települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési szilárd hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.

(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást nem veszik igénybe, a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartási, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek az Önkormányzatot tájékoztatni.

IV. fejezet

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások

19. § (1)[34] A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények működése során keletkezett nem települési szilárd hulladékra nem terjed ki. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Ht. 31. § (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.

(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondoskodni.

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa

a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az Önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. Amennyiben a hulladékot jellege vagy összetétele miatt az egyéb ártalmatlanító hely nem veheti át, annak elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanító helyet kell igénybe venni.

(5) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a Szolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni.

(6) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést, ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállító köteles gondoskodni.

(7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.

(8) A (7) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.

(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni az üzemeltető részére.

20. § (1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a Szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű, és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.

Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni.

21. § (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.

(2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.

(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki:

a) Főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen;

b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni;

c) egyéb útvonalakon a konténert, a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.

(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának, illetőleg a szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosító számát.

V. fejezet

Szabálysértések

22. § (1)[35] A jelen rendelet 3. § 8. pontjában meghatározott hulladékkezelési tevékenység - a Ht.-ben meghatározottak szerint - kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

(2)[36]

(3)[37]

(4)[38]

VI. fejezet

Záró rendelkezések Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

23. § (1) A jelen rendelet 2002. február 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárbogárd Város Önkormányzatának 8/1994. (VI. 25.) K t r.  s z. rendelete, és az azt módosító 19/1995. (IX. 30.) K t r.  s z. rendelet, a 4/1997. (II. 27.) K t r.  s z. rendelet, a 13/1997. (VI. 18.) K t r.  s z. rendelet, a 21/1997. (X. 22.) K t r.  s z. rendelet, az 1/1998. (I. 30.) K t r.  s z. rendelet, a 38/1998. (XII. 21.) K t r.  s z. rendelet, a 41/1999. (XII. 31.) K t r.  s z. rendelet, a 12/2000. (IV. 13.) K t r.  s z. rendelet, a 2/2001. (I. 29.) K t r.  s z. rendelet, valamint a 37/2001. (XII. 20.) K t r.  s z. rendeletek.

(3)[39] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Sárbogárd, 2002. január 09.

Varnyu Péter sk.
polgármester

Vargáné Krupa Rozália sk.
jegyző

Kihirdetve: 2002. január. 25.


Vargáné Krupa Rozália sk.
jegyző

1. számú melléklet az 1/2002. (I. 25.) önkormányzati  rendelethez[40]

Sárbogárd Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együtt működik az alábbi települések önkormányzataival:


Alap Község

7011 Alap, Dózsa Gy. u. 31.

Alsószentiván Község          

7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a.

Cece Nagyközség

7013 Cece, Deák F. u. 15.

Dég Község           

8135 Dég, Kossuth L. u. 17.

Igar Község

7015 Igar, Fő u. 1.

Káloz Község        

8124 Káloz, Bajcsy Zs. u. 3.

Lajoskomárom Nagyközség

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.

Mezőkomárom Község        

9137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74.

Mezőszilas Község

7017 Mezőszilas, Fő u. 111.

Sáregres Község   

7014 Sáregres, Kossuth L. u. 10.

Sárkeresztúr Község           

8126 Sárkeresztúr, Fő u. 34.

Sárszentágota Község         

8126 Sárszentágota, Május 1 u. 1.

Simontornya Város

7081 Simontornya, Szent I.király u.1

Szabadhídvég Község

8138 Szabadhídvég, Községház u. 1.

Vajta Község                        

7041 Vajta, Szabadság tér 1.


2. számú melléklet az 1/2002. (I. 25.) önkormányzati rendelethez [41]

A települési szilárd hulladék elszállítása Sárbogárd város közigazgatási területén az alábbi rendben és ütemezésben történik:

1. Heti sűrűségi ürítés egész évben (Tömblakások)

Hétfő - csütörtök

7.00-19.00 óra között

- Ady lakótelep

4 m3-es edényzetei- Ady E. 128. tömblakás

4 m3-es edényzetei- Ady Endre u. 162,

4 m3-es edényzetei- Mikes köz

4 m3-es edényzetei

Kedd - péntek

7.00-19.00 óra között

- Barátság lakótelep

4 m3-es edényzetei- MÁV lakótelep

4 m3-es edényzetei- ABC feletti lakások

4 m3-es edényzetei

Hétfő – csütörtök

7.00-19.00 óra között

- József A. lakótelep

4 m3-es edényzetei- Árpád lakótelep

4 m3-es edényzetei

Kedd - péntek

7.00-19.00 óra között

- Ady Endre lakótelep

1100 literes konténerei

2. Heti sűrűségi ürítés egész évben

szerda

7.00-19.00 óra között

Sárbogárd teljes területén


csütörtök

7.00-19.00 óra között

Sárszentmiklós teljes területén


péntek

7.00-19.00 óra között

Töbörzsök teljes területén
Rétszilas
Pusztaegres
Őrspuszta
Sárhatvan
Nagyhörcsök
Kislók
3. számú melléklet az 1/2002. (I. 25.) önkormányzati rendelethez [42]

A települési szilárd hulladék gyűjtésére igénybe vehető gyűjtőeszközök az alábbiak:

110 literes


120 literes


240 literes


700 literes


1100 literes

fém vagy műanyag edényzet4 m3-es


5 m3-es


10 m3-es

konténer


4. számú melléklet az 1/2002. (I. 25.) önkormányzati rendelethez[43]


2012. év június 1-től érvényes hulladékgyűjtés szállítás és elhelyezési díjak Sárbogárd Város közigazgatási területén

1.,

Lakossági szemétszállítás:

Ft
(Heti kétszeri ürítéssel 104 ürítés/év)

TÖMBHÁZAK

60 literes edényzet/ürítés

92

+ ÁFA110 literes edényzet/ürítés

131

+ ÁFA4000 literes konténer/űrítés

20240

+ ÁFA(Heti egyszeri ürítéssel 52 ürítés/év):

60 literes edényzet/ürítés

184

+ ÁFA110 literes edényzet/ürítés

261

+ ÁFA4000 literes konténer/űrítés

20240

+ ÁFA


2.,

Önkormányzati intézmények szemétszállítása:
(Heti egyszeri ürítéssel 52 ürítés/év)

110-120 literes edényzet/ürítés

261

+ ÁFA240 literes edényzet/ürítés

522

+ ÁFA1100 literes edényzet/ürítés

2590

+ ÁFA4000 literes edényzet/ürítés

20240

+ ÁFA5. számú melléklet az 1/2002. (I. 25.) önkormányzati rendelethez  [44]

BEJELENTÉS

hulladékszállítási közszolgáltatási igénybevételi

kötelezettség keletkezésérőlAZ INGATLAN TULAJDONOS(OK) ADATAI:


Neve:

_____________________________________________

Szül. helye, idő:

______________________________________________

Anyja neve:

______________________________________________

Lakcíme:

______________________________________________

Neve:

_______________________________________________

Szül. helye, idő:

_______________________________________________

Anyja neve:

_______________________________________________

Lakcíme:

_______________________________________________

Neve:

_______________________________________________

Szül. helye, idő:

_______________________________________________

Anyja neve:

_______________________________________________

Lakcíme:

_______________________________________________

Az ingatlan címe:

_______________________________________________

Levelezési cím:

_______________________________________________

Háztartások száma (társasházak esetén):

_______________________________________________

Várhatóan keletkező hulladék mennyisége hetente:

_______________________________________________

Az ingatlan használatba vételének időpontja:

________________________________________________


Sárbogárd, _________________év________hó_______nap

______________________________

ingatlantulajdonos(ok)

[1] Módosította: 7/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 1. §

[2] Módosította: 33/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 1. § Hatályos: 2009.VIII. 18-tól.

4 Módosította:  14/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. III. 14-től

[3] Módosította:  34/2013. (X .24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. X. 25-től.

[4] Módosította: 45/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1. §

[5] Beiktatta: 33/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 3. § Hatályos: 2009. VIII. 18-tól.

[6] Módosította:  14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2013. III. 14-től.


[7] Módosította:  14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2013. III. 14-től.


[8] Módosította:  14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2013. III. 14-től.[9] Hatályon kívül helyezte: 14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 16. §. Hatálytalan: 2013. III. 14-től.[10] Hatályon kívül helyezte: 14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 16. §. Hatálytalan: 2013. III. 14-től.


[11] Módosította:  14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2013. III. 14-től.


[12] Módosította:  14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 6. §.a). Hatályos: 2013. III. 14-től.
[13] Módosította: 33/2009. VIII. 18. K t r.  s z. rendelet 5. § Hatályos: 2009.VIII. 18-tól.


[14] Módosította:  14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 6. § b). Hatályos: 2013. III. 14-től.


[15] Megállapította: 9/2003. (III. 17.) K t r.  s z. rendelet 1. §. Hatályos: 2003. IV. 1-től

[16] Megállapította: 14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 7. § . Hatályos: 2013. III. 14-től

[17] Megállapította: 14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 8. § . Hatályos: 2013. III. 14-től


[18] Módosította: 34/2013. (X. 24.)  önkormányzati rendelet 2. §  Hatályos: 2013. X. 25-től

[19] Módosította: 14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 10. § a). Hatályos: 2013. III. 14-től

[20] Módosította: 14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 10. § b) . Hatályos: 2013. III. 14-től


[21] Beiktatta: 2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 7. §. Hatályos: 2009. X. 1-től. 

[22] Módosította: 14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 11. §.  Hatályos: 2013. III. 14-től


[23] Utolsó mondat törölve, hatályon kívül helyezte: 14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 16. §. Hatálytalan: 2013. III. 14-től.[24] Hatályon kívül helyezte: 14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 16. §. Hatálytalan: 2013. III. 14-től.


[25] Módosította: 14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 12. §.  Hatályos: 2013. III. 14-től[26] Megállapította: 14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 13. §.  Hatályos: 2013. III. 14-től[27] Hatályon kívül helyezte az (1)-(9) bekezdéseket a 14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 16. §. Hatálytalan: 2013. III. 14-től.


[28] Hatályon kívül helyezte (utolsó mondatot) 33/2009. VIII. 18. K t r.  s z. rendelet 9. §  Hatálytalan: 2009. VIII. 18-tól.

[29] Módosította: 22/2013. (IV. 17.)  önkormányzati rendelet 14. §.  Hatályos: 2013. IV. 18-tól


[30] Megállapította: 14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 14. §.  Hatályos: 2013. III. 14-től[31] Hatályon kívül helyezte: 34/2013. (X. 24.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2013. X. 25-től.

[32] Módosította: 14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 15. § a).  Hatályos: 2013. III. 14-től[33] Módosította: 14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 15. § b) . Hatályos: 2013. III. 14-től[34] Módosította: 14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 15. § c) . Hatályos: 2013. III. 14-től[35] Módosította: 14/2013. (III. 13.)  önkormányzati rendelet 15. § d) . Hatályos: 2013. III. 14-től


[36] Hatályon kívül helyezte: 22/2012. (V. 15.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatálytalan. 2012. V. 16-tól.

[37] Hatályon kívül helyezte: 22/2012. (V. 15.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatálytalan. 2012. V. 16-tól.

[38] Hatályon kívül helyezte: 22/2012. (V. 15.) önkormányzati rendelet 11. § Hatálytalan. 2012. V. 16-tól.

[39] Beiktatta: 33/2009. VIII. 18. K t r.  s z. rendelet 13. §. Hatályos: 2009. VIII. 18-tól.

[40] Módosította: 7/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 4. §.

[41] Módosította: 7/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 4. §.

[42] Módosította: 7/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 4. §.

[43] Módosította: 23/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos : 2012.  VI. 1-től.

[44] Beiktatta: 33/2009. VIII. 18. K t r.  s z. rendelet 11. § (2) Hatályos: 2009. VIII. 18-tól.,  

Melléklet megnevezését módosította: 7/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet  4. §.