Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszereéről

Hatályos: 2015. 09. 01- 2015. 11. 25

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének


41/2002. (XII. 17.) önkormányzati[1] rendelete


a gyermekvédelem helyi rendszerérőlSárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Sárbogárd város területén lakóhellyel rendelkező

a) magyar állampolgárságú

b)[2] ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,

c)[3] a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény(a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik

A rendelet hatálya kiterjed továbbá a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a Sárbogárd Város közigazgatási területén tartózkodó[4]:

a)[5] az Európai Szociális kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. Tv. Rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is,

b)[6] magyar állampolgárságú gyermekre lakóhelytől függetlenül.

(2)[7] E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül Sárbogárd város területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezésnek, a nevelési felügyelet elrendelésének vagy az eseti gondnok kirendelésének az elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. A Sárbogárd város területén a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező és szokásos tartózkodási helyet létesítő gyermek védelmét szolgáló eljárás során e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni, feltéve, hogy a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik.

(3)[8].

A gyermekek védelmének rendszere

2. § (1)[9] A gyermekek védelmét a képviselőtestület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja.

a)

b)[10] Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

ba) gyermekjóléti szolgáltatás

bb) gyermekek napközbeni ellátása

bba) bölcsőde

bbb) óvoda

bbc) iskolai napközi

bc) gyermekek átmeneti gondozása

bca) helyettes szülő

Eljárási rendelkezések

3. §[11] (1) Az e rendeletben foglalt pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások igénylése esetén kérelmet kell benyújtani, az arra rendszeresített, e rendelet mellékletét képező nyomtatványon, kizárólag Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatalhoz.

(2)[12]  

(3) Kérelmet elutasító határozat és az eljárást felfüggesztő, az eljárást megszüntető, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, az eljárási bírságot kiszabó, valamint a költség összegének megállapítása és a költségviselés tárgyában hozott végzés ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat, végzés közlésétől számított 15 napon belül a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének címezve, a Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani.”

(4)[13] A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását (bérletjegy nyújtása), a helyettes szülővel történő megállapodás megkötését, és a szülő kérelmére a helyettes szülő kijelölését a képviselőtestület a polgármesterre, a létfenntartási gondokkal küzdő vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülő gyermek vagy család esetében a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását az Egészségügyi és Szociális Bizottságra ruházza át.

(5) Az e rendeletben használt fogalmakra a Gyvt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

4. §[14] (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:

a)[15] a Gyvt. 19. § (4) bekezdése szerint figyelembe vehető közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelemigazolásait a jogosultság megállapításakor

aa) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

ab) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (2)-(5) bekezdéseiben meghatározottak alkalmazandóak.

b) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,

c) a közép- vagy felsőoktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,

d) a gyermek elhelyezése és tartása tárgyában hozott bírósági ítéletet vagy hatósági határozatot.

(2) Amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő házastárs, élettárs vagy egyéb közeli hozzátartozó munkahellyel nem rendelkezik, jövedelméről nyilatkozni köteles, egyúttal csatolnia kell a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy munkanélküli ellátásban nem részesül, regisztrált munkanélküli.

II. FEJEZET

A pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

5. § [16]

6. §[17]

A természetben nyújtott ellátások

7. § [18]

III. FEJEZET

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Általános szabályok

8. §[19] (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője /továbbiakban: kérelmező/ kérelmére történik.  

(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére a kérelmet az intézménynél nyújtja be.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett az intézményvezető intézkedése alapozza meg.

(4) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell.

(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell:

- az ellátás tartamáról és feltételeiről

- az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,

- az intézmény házirendjéről,

- a fizetendő térítési díjról.

(6) Az ellátásra jogosult köteles:

- az (5) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásulvételéről nyilatkozni,

- az intézményi nyilvántartásokhoz adatot szolgáltatni,

- a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett

változásokról nyilatkozni.

Gyermekjóléti alapellátások

9. §[20] (1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához.

(2) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgálat

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében

- bölcsőde

- óvoda

- iskolai napközis foglalkozás

c)[21] gyermekek átmeneti gondozása

- helyettes szülő

A gyermekjóléti szolgáltatás

10. §[22] A gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, mely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

- a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését,

- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,

- a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,

- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Gyermekjóléti szolgálat

11. §[23] (1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el.

(2) A szolgálat feladatai különösen:

- a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése,

- a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás segítése,

- a védelembe vett gyerekek gondozási, nevelési tervének elkészítése,

- a helyettes szülői hálózat szervezése,

- a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése,

- az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos figyelemmel kísérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése,

- felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni szándékozó körülményeinek vizsgálata,

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

Gyermekek napközbeni ellátása

12. §[24] (1)[25] Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban lévő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését szervezi meg azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő – piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.

(2)[26] A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,

c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

(3) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: bölcsőde, óvoda, általános iskolai napközi.

Bölcsőde

13. §[27] (1) A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja.

(2) A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelettel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat.

(3) A bölcsődei ellátás megszűnik annak a nevelési évnek a végén, amikor a gyermek a harmadik életévét betölti (kivéve, ha a gyermek testi és szellemi fejlettsége alapján még nem érett az óvodai nevelésre – ebben az esetben a bölcsődei nevelés egy évvel meghosszabbodik.)

IV. FEJEZET

Gyermekek átmeneti gondozása:[28]

14. §[29] A gyermekek átmeneti gondozása keretében - kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni.


Helyettes szülő[30]

15. §[31] (1)    Sárbogárd Város Önkormányzata a gyermekek átmeneti gondozását ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással helyettes szülő igénybevételével biztosítja, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését megoldani nem tudja.

(2)    A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja.

(3)    A helyettes szülő egyidejűleg - saját gyermekeit is beszámítva - legfeljebb 4 gyermek gondozását végezheti.

(4)    Különösen indokolt esetben a helyettes szülő kérelmére vagy beleegyezésével a (3) bekezdésben meghatározott gyermeklétszámtól - a gyermek érdekében - el lehet térni.

(5)[32] A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetőjének (továbbiakban: intézményvezető) külön jogszabályban foglaltakon túli feladata:

a) a helyettes szülő képzésének, felkészítésének megszervezése,

b) a helyettes szülő munkájának segítése, ellenőrzése,

c) kijelöli a helyettes szülőt

d) megállapodást köt a helyettes szülővel

 (6)[33]  Az (5) bekezdés d) pontja szerinti megállapodásban rögzíteni kell:

a) a helyettes szülő teljes körű, a gyermek szükségleteihez és egyéni bánásmódjához igazodó munkaköri feladatait,

b) a helyettes szülői feladatvállalás időtartamát, a kezdés és befejezés pontos megjelölésével,

c) a gyermek átmeneti gondozásával, nevelésével kapcsolatos helyettes szülői kötelezettségeket,

d) a helyettes szülő kapcsolattartási kötelezettségeit,

e) a helyettes szülői díj, az ellátmány és a nevelési díj összegét,

f) az illetmények kifizetésének idejét és módját,

g) az elszámolási követelményeket,

h) képzési kötelezettségeket.

 (7)   Minden új gyermek helyettes szülőnél történő elhelyezésekor, illetve az átmeneti gondozás megszűnésekor a megállapodást megfelelően módosítani kell.

(8)    A gyermekek átmeneti gondozására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő nyújthat be.

(9)    A gyermekek átmeneti gondozására irányuló kérelmet az intézményvezetőnél írásban kell előterjesztetni. A kérelemhez csatolni kell az ellátást igénylők egészségi állapotára vonatkozó háziorvosi igazolást. A kérelmet a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(10)[34] A gyermekek átmeneti gondozását ellátó helyettes szülőt a kiskorú törvényes képviselőjének kérelmére az intézményvezető jelöli ki.


Térítési díjak

16. §[35] (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az ellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

(3)[36] A polgármester dönt abban az esetben, ha a törvényes képviselő a személyi térítési díjat vitatja.

(4)[37] Az intézményi térítési díjat a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza, melyet a képviselőtestület rendelettel állapít meg.

Az intézményi térítési díjról az ellátási területen élő lakosságot a jegyző a helyben szokásos módon tájékoztatja.

(5)[38] A helyettes szülői ellátást igénybevevőnek nem kell térítési díjat fizetnie.

Normatív kedvezmények

17. §[39] A gyermekek után a jelen rendelettel megállapított intézményi térítési díj tekintetében a Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerinti normatív kedvezményt kell biztosítani. A személyi térítési díj összegéből a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján személyi térítési díjkedvezmény adható.

Önkormányzati kedvezmény

18. §[40] (1)[41] A polgármester egyéni rászorultság alapján kedvezményt nyújhat a gyermek számára akkor, ha

- a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 120%-át. A kedvezmény mértéke a személyi térítési díj 20%-a.

Nem adható térítési díjkedvezmény annak,

- aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,

- aki normatív kedvezményben részesül.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. §[42] (1) E rendelet 2003. január 1-én lép hatályba.(

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 18/1998. (IV. 20.) K t r.  s z. rendelet és az azt módosító 7/1999. (III. 12.) K t r.  s z. rendelet, a 13/1999. (IV. 30.) K t r.  s z. rendelet, a 8/2001. (II. 26.) K t r.  s z. rendelet, a 20/2001. (VI. 20.) K t r.  s z. rendelet, az 5/2002. (II. 20.) K t r.  s z. rendelet, a 12/2002. (III. 29.) K t r.  s z. rendelet, és a 23/2002. (VII. 18.) K t r.  s z. rendelet.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi XXXI. tv-n, továbbá a 133/1997. (VII. 25.) Korm. rendeletben és a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

Sárbogárd, 2002. december 13.

Juhász János sk.
polgármester

Vargáné Krupa Rozália sk.
jegyző

Kihirdetve: Sárbogárd, 2002. december 17.


Vargáné Krupa Rozália sk.
jegyző1. számú melléklet a 41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez[43]

2. számú melléklet a 41/2002. (XII. 17.) önkormányzati  rendelethez[44]

3. számú melléklet a 41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez[45]

4. számú melléklet a 41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez  [46]Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai


2015. szeptember 01-től


Bölcsőde

 

315,-FT/nap + ÁFA 

Óvoda

 

327,-FT/nap + ÁFA  

 

Ebből:

 

Tízórai: 61,-Ft /nap + ÁFA

            

Ebéd: 205,-Ft /nap + ÁFA

 

Uzsonna: 61,-Ft /nap + ÁFA

 

                      

Iskola

 

437,-Ft /nap + ÁFA

 

Ebből:

 

Tízórai: 80,-Ft /nap + ÁFA

 

Ebéd: 277.-Ft /nap + ÁFA

 

Uzsonna: 80,-Ft /nap + ÁFA

 

 5. számú melléklet a 41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez[47]

Óvodáztatási Támogatás iránti kérelem

Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) óvodáztatási támogatásra való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

Alulírott

 Név (lánykori név is): _____________________________________________________

 Születési helye, ideje: _____________________________________________________

 Anyja neve: _____________________________________________________________

 Sárbogárd, ______________________________________________________________

Alulírott …………………………………………………………….szám alatti lakos nyilatkozom, hogy ………………………………………………………gyermeke(i)m után  ……………-tól…………………-ig  a ………………..számú határozattal megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök.

Alulírott…………………………………………………………………..szám alatti lakos nyilatkozom, hogy gyermekem  hároméves koráig ………………iskola ………….évfolyamon folytatott tanulmányokat fejeztem be.

Alulírott…………………………………………………………………..szám alatti lakos nyilatkozom, hogy gyermekem  hároméves koráig ………………iskola ………….évfolyamon folytatott tanulmányokat fejeztem be.

A támogatást a gyermeke(i)m részére az alábbi természetbeni támogatás formájában

Kérem / Nem Kérem

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Sárbogárd, ______________________________

_____________________________

Kérelmező

Melléklet:

1. Az óvodába történő beíratás igazolása

2. Az óvodavezető javaslata a támogatás formájára

A kérelem leadásakor személyi igazolványát szíveskedjen magával hozni!

6. számú melléklet a 41/2002. (XII. 17.) önkormányzati  rendelethez[48]

Kérelem

gyermekek átmeneti gondozásához

I. Személyes adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:

Neve: .....................................................................................................................

Születési neve: .......................................................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................

Lakóhely: ...............................................................................................................

Tartózkodási hely: .................................................................................................


2. A kérelmező családi állapota:

□ egyedülálló

□ házastársával/élettársával él együtt


3. A házastárs/élettárs személyes adatai:

Neve: .....................................................................................................................

Születési neve: ......................................................................................................

Anyja neve: ............................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ...................................................................................

Lakóhely: ..............................................................................................................

Tartózkodási hely: ................................................................................................

4. A kérelmezővel együtt élő, átmeneti gondozásba veendő gyermek(ek) adatai:


 Név

 Születési hely, év, hó, nap

 16. évet betöltött személy
esetén az oktatási intézmény
megnevezése

 Megjegyzés*

5. Fent nevezett gyermekek törvényes képviselője kérem, hogy gyermekem/gyermekeim részére helyettes szülőt jelöljenek ki.

Indokolás: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Sárbogárd, _________________


                                                                                  _______________________________

                                                                                  aláírás

A kérelemhez mellékelni kell:


  1. Az ellátás igénylők egészségi állapotára vonatkozó háziorvosi igazolást
[1]

Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 9. §. (1) bekezdése

[2]

Módosította: 43/2009. (IX. 14.) K t r.  s z. rendelet 1. §.

[3]

Megállapította: 43/2007. (XII. 18.) K t r.  s z. rendelet 1. §. Hatályos: 2008. I. 1-től

[4]

Megállapította: 26/2004. (VII. 1.) K t r.  s z. rendelet 2. §. Hatályos: 2004. VII. 1-től

[5]

Megállapította: 26/2004. (VII. 1.) K t r.  s z. rendelet 2. §. Hatályos: 2004. VII. 1-től

[6]

Megállapította: 26/2004. (VII. 1.) K t r.  s z. rendelet 2. §. Hatályos: 2004. VII. 1-től

[7]

Módosította: 43/2009. (IX. 14.) K t r.  s z. rendelet 2. §.

[8]

Hatályon kívül helyezte: 58/2009. (XII. 14.) K t r.  s z. rendelet 1. §.  Hatálytalan: 2009. XII. 14-től.

[9]

Módosította: 19/2003. (VI. 16) K t r.  s z. rendelet 1. §.

[10]

Módosította: 58/2009. (XII. 14.) K t r.  s z. rendelet 2. §.

[11]

Módosította: 13/2006. (III. 20.) K t r.  s z. rendelet 2. §.

[12]

Hatályon kívül helyezte: 43/2009. (IX. 14.) K t r.  s z. rendelet 3. §. Hatálytalan: 2009. X. 01-től

[13]

Módosította: 58/2009. (XII. 14.) K t r.  s z. rendelet 3. §.

[14]

Módosította: 43/2009. (IX. 14.) K t r.  s z. rendelet  4. §.

[15]

Megállapította: 2/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2011. I. 25-től.

[16]

Hatályon kívül helyezte 40/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2014. I. 1-től.

[17]

Hatályon kívül helyezte: 27/2010. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. § Hatálytalan: 2010. X. 1-től.

[18]

Hatályon kívül helyezte 40/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2014. I. 1-től.

[19]

Számozását módosította: 13/2006. (III. 20.) K t r.  s z. rendelet 4. §.

[20]

Számozását módosította: 13/2006. (III. 20.) K t r.  s z. rendelet 4. §.

[21]

Beiktatta: 19/2003. (VI. 16.) K t r.  s z. rendelet 11. §. Hatályos: 2003. VI. 16-tól

[22]

Számozását módosította: 13/2006. (III. 20.) K t r.  s z. rendelet 4. §.

[23]

Számozását módosította: 13/2006. (III. 20.) K t r.  s z. rendelet 4. §.

[24]

Számozását módosította: 13/2006. (III. 20.) K t r.  s z. rendelet 4. §.

[25]

Megállapította: 26/2004. (VII. 1.) K t r.  s z. rendelet 9. §. Hatályos: 2004. VII. 1-től

[26]

Megállapította: 26/2004. (VII. 1.) K t r.  s z. rendelet 9. §. Hatályos: 2004. VII. 1-től

[27]

Számozását módosította: 13/2006. (III. 20.) K t r.  s z. rendelet 4. §.

[28]

Beiktatta: 19/2003. (VI. 16.) K t r.  s z. rendelet 12. §. Hatályos: 2003. VI. 16-tól

[29]

Megállapította: 43/2009. (IX. 14.) K t r.  s z. rendelet 6. §.  Hatályos: 2009. IX. 14.

[30]

Beiktatta: 19/2003. (VI. 16.) K t r.  s z. rendelet 12. §. Hatályos: 2003. VI. 16-tól

[31]

Megállapította: 58/2009. (XII. 14.) K t r.  s z. rendelet 4. §. Hatályos: 2009. XII. 14-től.

[32]

Módosította: 11/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. II. 22-től.

[33]

Megállapította: 25/2010. (IX. 09.) önkormányzati  rendelet 3. § Hatályos: 2010. IX. 10-től.

[34]

Megállapította: 25/2010. (IX. 09.) önkormányzati  rendelet 4. § Hatályos: 2010. IX. 10-től.

[35]

Számozását módosította: 13/2006. (III. 20.) K t r.  s z. rendelet 4. §.

[36]

Beiktatta: 26/2004. (VII. 1.) K t r.  s z. rendelet 10. §. Hatályos: 2004. VII. 1-től

[37]

A bekezdés első mondatát megállapította: 13/2006. (III. 20.) K t r.  s z. rendelet 8. §. Hatályos: 2006. III. 20-tól

[38]

Beiktatta: 58/2009. K t r.  s z. rendelet 5. §.  Hatályos: 2009. XII. 14-től.

[39]

Módosította: 35/2012. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2012. VIII. 14-től.

[40]

Számozását módosította: 13/2006. (III. 20.) K t r.  s z. rendelet 4. §.

[41]

Megállapította: 13/2006. (III. 20.) K t r.  s z. rendelet 10. §. Hatályos: 2006. III. 20-tól

[42]

Számozását módosította: 13/2006. (III. 20.) K t r.  s z. rendelet 4. §.

[43]

Hatályon kívül helyezte 40/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2014. I. 1-től.


[44]

Hatályon kívül helyezte 41/2010. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2010. X. 29-től.


[45]

Hatályon kívül helyezte: 27/2010. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. § Hatálytalan: 2010. X. 1-től.

[46]

Módosította: 32/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015.I X. 1-től.

[47]

Beiktatta: 30/2008. (X. 9.) K t r.  s z. rendelet 2. §. Hatályos: 2009. I. 1-től