Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (VII. 5.) rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2013. 01. 23- 2013. 12. 31

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

27/2004. (VII. 5.) önkormányzati[1] rendelete

a talajterhelési díjról


Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a  26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Sárbogárd közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján a szennyvízelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok

2. § (1)[2] A kibocsátó díjfizetési kötelezettségről évente, a tárgyévet követő március 31. napjáig illetve a csatornára kötéstől számított 30 napon belül Sárbogárd Város Jegyzőjéhez, mint Önkormányzati Adóhatósághoz (továbbiakban: Jegyző) tesz bevallást, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, mely a rendelet 1/a. és 1/b. számú melléklete. Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az eljárási cselekmények elektronikus úton történő végzését nem biztosítja.

(2)[3] A jegyző részére a Fejérvíz Zrt. 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. szám alatti vállalkozás, mint a települési szennyvíz csatornamű üzemeltetője (továbbiakban szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat.

a) a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,

b) minden negyedévet követő hó 10. napjáig a kibocsátók megelőző havi változásáról.

(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó kedvezményben részesülő személyekről a Jegyző nyilvántartást vezet.

(4)[4] A Jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és fizetési módját a Ktdt. 21/A §-ban meghatározott rend szerint önadózással állapítja meg.

(5)[5] A Ktdt. 18 §-a alapján a talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számla /11500092-11026266/ javára kell befizetni, illetve átutalni. Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.

A talajterhelési díj mértéke és számítási módja

3. § (1) A talajterhelési díj mértékét és számítási módját a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény határozza meg.

(2)[6] Sárbogárd közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó mértéke 1,5.

Díjkedvezmények, mentességek

4. §[7] (1) A kibocsátó kérelmére csőtörés igazolása alapján a tárgyévben talajterhelési díj megfizetésére díjkedvezmény állapítható meg az elfolyt vízmennyiséget figyelembe véve.

(2)[8] Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinek kizárólag kerti csapról, illetve közkútról van vízvételi lehetősége, illetve lakásában a vízvételi lehetőség adott, de fürdőhelyiséggel, WC-vel nem rendelkezik és a vízvételi hely korábban engedélyezett szennyvízszikkasztóhoz vagy zárt szennyvíztárolóhoz nem csatlakozik.

(3)[9] Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 300.000 Ft bruttó összeget meghaladó kivitelezési + tervezési költséggel tudná a bekötő szennyvíz vezetéket kiépíttetni. A közcsatornára történő rákötés bekerülési költségéről az igazolást a Fejérvíz Zrt (7000 Sárbogárd, Tinódy út 146.-148.) állítja ki.

(4)[10] A talajterhelési díj megfizetésénél 50% kedvezményben részesül az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt – a rákötés évében.

(5)[11] Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól  a természetes személy kibocsátó, akinek: 

a) a családjában    az    egy  főre     jutó  havi   nettó   jövedelem   nem   haladja  meg  a kérelem benyújtásakor érvényes nyugdíjminimum 100%-át (28.500 Ft),

b) egyedülálló    és    jövedelme    nem     haladja     meg    a    kérelem   benyújtásakor  érvényes nyugdíjminimum 150%-át,

c) a 70. életévét betöltötte,

A díjmentesség feltételeit lakcímkártyával, jövedelemigazolással a bevallás benyújtásakor igazolni kell.


5. § A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a Szolgáltató által számlákkal igazolt mennyiséggel, melyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított személlyel szállíttat el, amely a folyékony hulladék külön jogszabályban meghatározott előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Értelmező rendelkezések

6. § Kibocsátó: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktdt. 2. §-ára figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi – műszaki kialakításnál, elhelyezésnél fogva – a rácsatlakozást.

A szociális közigazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint:

jövedelem:[12]

Család:[13]

Egyedül élő:[14]

Háztartás:[15]

Átmeneti rendelkezések

7. §[16]

Záró rendelkezés

7. §[17] (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

(2) Ezen rendelet a 4. § (1)-(2) bekezdések kivételével a kihirdetés napján lép hatályba.

A rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.

 (3)[18] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szoglálja.


Sárbogárd, 2004. július 2.

Juhász János sk.
polgármester

Krupa Rozália sk.
jegyző

Kihirdetve: 2004. július 5.


Krupa Rozália sk.
jegyző

1.  melléklet a 27/2004. (VII. 5.) önkormányzati  rendelethez[19]

Érkezett...................

             …...............

                aláírásB E V A L L Á S


a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó

szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó díjhoz 2012. évről


Magánszemély kibocsátó

1. Talajterhelési díj fizetésre kötelezett (továbbiakban: kibocsátó)

    Neve:.................................................................................................................................
    Leánykori neve:................................................................................................................

2. Születési helye, ideje:........................................................................................................

    Anyja neve:.......................................................................................................................

3. Adóazonosító jele:............................................................................................................

4. Lakcíme: Sárbogárd.................................................................................út..................hsz.

    Fogyasztási hely címe Sárbogárd:.....................................................................................


Nem magánszemély kibocsátó

1. Talajterhelési díj fizetésre kötelezett (továbbiakban: kibocsátó)

    Neve:.................................................................................................................................

2. Adószáma:........................................................................................................................
    Statisztikai számjele:.........................................................................................................
    Cégjegyzék száma:............................................................................................................

3. Székhelye: ................................................................................. út................................... hsz.

    Telephelye:................................................................................. út................................... hsz.

4. Fogyasztási hely címe: Sárbogárd,....................................................................................

5. Képviselőjének neve, telefonszáma:..................................................................................

I. Bevallási időszak: 2012. január 1-től 2012. január 31-ig

1. A kibocsátó által 2012. január 1. napjától a Fejérvíz Zrt. által átvett jegyzőkönyvvel igazolt    szennyvízhálózatra való rákötés napjáig vagy 2012. január 31-ig elfogyasztott teljes    vízmennyiség:                                                                                                                                                                               

                                                                                                                          …........... m3                          

2. Csökkentő tényezők:

2012. január 01-től a rákötés napjáig vagy 2012. január 31-ig a szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

                                                                                                             …............. m3

3. A talajterhelési díj alapja  (1. pontban foglalt vízmennyiségből le

   kell vonni a 2. pontban foglalt vízmennyiséget)                                       (A)............... m3

   Talajterhelési díj egységdíjának mértéke                                                  (E ) 120 Ft/m3

   Területérzékenységi szorzó                                                                       (T)  1,5

4. 2012. január 1. napjától 2012. január 31-ig számított talajterhelési díj mértéke:
                                                                                   A*E*T                                                         Ft

5. 2012. január 1. napjától a kibocsátónak a 4. pontban megállapított talajterhelési díj 50 %-át kell
    megfizetnie, ha a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2012. január hónapban rákötött:

                                                                                                                                                        Ft

II. Bevallási időszak: 2012. február 1-től 2012. december 31-ig

1. A kibocsátó által 2012. február 1. napjától a Fejérvíz Zrt. által átvett jegyzőkönyvvel igazolt szennyvízhálózatra való rákötés napjáig vagy 2012. december 31-ig elfogyasztott teljes          vízmennyiség:

                                                                                                                          …........... m3                           

2. Csökkentő tényezők:

2012. február 01-től a rákötés napjáig vagy 2012. december 31-ig a szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra feljogosított szervezet szállíttat     el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

                                                                                                             …............. m3

3. A talajterhelési díj alapja  (1. pontban foglalt vízmennyiségből le

   kell vonni a 2. pontban foglalt vízmennyiséget)                                       (A)............... m3

   Talajterhelési díj egységdíjának mértéke                                                  (E ) 1.200 Ft/m3

   Területérzékenységi szorzó                                                                       (T)  1,5

4. 2012. február 1. napjától 2012. december 31-ig számított talajterhelési díj mértéke:

                                                                                   A*E*T                                                         Ft

5. 2012. február 1. napjától a kibocsátónak a 4. pontban megállapított talajterhelési díj 50 %-át
    kell megfizetnie, ha a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2012. február 1. és 2012.
    december 31. között rákötött:

                                                                                                                                                        Ft

Összesen fizetendő talajterhelési díj összege                                                                      Ft

(I. bevallási időszak 4. vagy 5. pontja + II. bevallási időszak 4. vagy 5. pontja)


Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinek kizárólag kerti csapról, illetve közkútról van vízvételi lehetősége, illetve lakásában a vízvételi lehetőség adott, de fürdőhelyiséggel, WC-vel nem rendelkezik és a vízvételi hely korábban engedélyezett szennyvízszikkasztóhoz vagy zárt szennyvíztárolóhoz nem csatlakozik.

Továbbá nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót sem, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 300.000 Ft bruttó összeget meghaladó kivitelezési + tervezési költséggel tudná a bekötő szennyvíz vezetékét kiépíteni. A közcsatornára történő rákötés bekerülési költségéről az igazolást a Fejérvíz Zrt. (7000 Sárbogárd, Tinódy út 146-148.) állítja ki.

Kérelemre tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól a természetes személy kibocsátó, akinek

a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes nyugdíjminimum 100 %-át,

b) egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes nyugdíjminimum 150 %-át,

c) a 70. életévét betöltötte.

A díjmentesség feltételeit lakcímkártyával, jövedelemigazolással a bevallás benyújtásakor igazolni kell.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Benyújtandó Sárbogárd Város Önkormányzat adóhatósághoz 2013. április 2-ig.
Sárbogárd, 2013. ....................hó...........nap
                                                                                                     …................................

                                                                                                                aláírás

                                                                                                     [1]

Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 12. §. (1) bekezdése

[2]

Módosította: 38/2005. (X. 24.) K t r.  s z. rendelet 1. §.

[3]

Módosította: 30/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 2. §

[4]

Módosította: 2/2005. (II. 14.) K t r.  s z. rendelet 1. § (2).

[5]

Az első mondatot módosította: 2/2005. (II. 14.) K t r.  s z. rendelet 1. § (3).

[6]

Módosította: 2/2005. (II. 14.) K t r.  s z. rendelet 2. §.

[7]

Megállapította: 2/2005. (II. 14.) K t r.  s z. rendelet 3. §. Hatályos: 2005. II. 14-től

[8]

Módosította: 28/2012. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2012. VII. 1-től.

[9]

Megállapította: 28/2012. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2012. VII. 1-től

[10]

Megállapította: 28/2012. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2012. VII. 1-től

[11]

Megállapította: 28/2012. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2012. VII. 1-től


[12]

Hatályon kívül helyezte: 2/2005. (II. 14.) K t r.  s z. rendelet 4. §. Hatálytalan: 2005. II. 14-től

[13]

Hatályon kívül helyezte: 2/2005. (II. 14.) K t r.  s z. rendelet 4. §. Hatálytalan: 2005. II. 14-től

[14]

Hatályon kívül helyezte: 2/2005. (II. 14.) K t r.  s z. rendelet 4. §. Hatálytalan: 2005. II. 14-től

[15]

Hatályon kívül helyezte: 2/2005. (II. 14.) K t r.  s z. rendelet 4. §. Hatálytalan: 2005. II. 14-től

[16]

Hatályon kívül helyezte: 2/2005. (II. 14.) K t r.  s z. rendelet 5. §. Hatálytalan: 2005. II. 14-től

[17]

Számozását módosította: 2/2005. (II. 14.) K t r.  s z. rendelet 5. §.

[18]

Beiktatta: 30/2009. (VIII. 18.) K t r.  s z. rendelet 3. §.

[19]

Módosította: 43/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. I. 01-től.