Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2005 (II.14.) önkormányzati rendelete

A sportról

Hatályos: 2012. 03. 14- 2015. 04. 22

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének


3/2005. (II. 14.) ökormányzati[1]  rendelete


a sportról


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete /továbbiakban: Képviselőtestület/ a Sportról szóló 2004. évi I. törvény /továbbiakban: Stv./ 55. § (1-6) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi rendeletet /továbbiakban: Rendelet/ alkotja.

I.

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § A Rendelet célja, hogy megalapozza és megalkossa Sárbogárd Város Önkormányzat /továbbiakban: Önkormányzat/ sport koncepciójának megvalósításához szükséges feltételeket, s meghatározza a hatáskörébe tartozó sport tevékenység finanszírozásának módját; figyelembe véve a sport társadalmilag is hasznos céljainak előtérbe helyezését, a kormány hosszú távú sport-stratégiáját, a szervezett formában működő sporttevékenység gyakorlásának jogszabályi feltételeit.

A rendelet hatálya

2. §[2] A Rendelet hatálya kiterjed:

a) az Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítményekre,

b) nem testnevelési és sport alapfeladatú önkormányzati költségvetési szervekre /továbbiakban: Intézmények /

c) az Önkormányzattal együttműködő helyi sporttal foglalkozó szervezetekre / továbbiakban: Sportszervezetek/

d) Az Intézmények, Sportszervezetek által biztosított sport és testnevelési célú szolgáltatásokat igénybevevő személyekre

II.

Az Önkormányzati sportfeladatok ellátásának alapelvei

Az Önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos kötelező feladatai

3. §[3] Az Önkormányzat a hatályos jogszabályokkal összhangban a helyi sporttevékenység támogatása során kiemelt feladatának tekinti:

a) a Sportszervezetekkel való együttműködést,

b) a tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartását, működtetését,

c) a fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekben a testnevelési, sportolási lehetőségek feltételeinek biztosítását,

d) a meglévő sportlétesítmények fejlesztését, új építmények létrehozását pályázati források kiaknázásával,

e) a sport, szabadidősport népszerűsítését támogató rendezvények, versenyek lebonyolításának támogatását.

Az Önkormányzati sport feladatok ellátásának szervezeti keretei

4. § (1)[4] Az Önkormányzat a testnevelési és sport feladatok ellátása érdekében a város lehetőségeihez mérten, az anyagi kondícióknak megfelelően támogatja a Sportszervezeteket. A Sportszervezetekkel a létesítmények tartós és rendszeres használatát illetően megállapodást köt. Az Önkormányzattal jelenleg megállapodásban álló Sportszervezetek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Intézmények elsősorban az alapító okiratokban rögzített sport feladatokat látják el, a 16/2004. (V. 18.) az iskolai sporttevékenységről szóló OM-GYISM együttes rendelet előírásai szerint, az Önkormányzat által erre a célra biztosított támogatás és saját bevételeik felhasználásával.

(3) Az Önkormányzat az Intézmények sportlétesítményeit a mindennapos testedzés céljaira az alapító okiratban rögzített módon biztosítja az Intézmény részére.

(4)[5] Az Önkormányzat a Sportszervezetekkel való együttműködés keretében évente egy alkalommal- augusztus hónap első felében- sportfórumot szervez.

(5) Az Önkormányzat sportlétesítményeinek felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

III.

A sporttevékenység finanszírozása, az Önkormányzat sport támogatási rendszere

5. § (1) A Képviselőtestület a Rendelet 3. §-ban meghatározott sport feladatok ellátására lehetőségeinek figyelembevételével, évente a költségvetési rendeletében meghatározottak szerint nyújt támogatást.

(2)[6] A költségvetési rendeletében meghatározott összeget az alábbi formában biztosítja:

a) a Képviselő-testület az Intézmények költségvetésében határozza meg

aa) az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekben a testnevelésre, mindennapi testedzésre fordítható pénzeszközöket,

ab) az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez, állagmegóvásához, fejlesztéséhez szükséges fedezetet,

b) a Képviselő-testület a Rendelet 4. § (1) bekezdésében tárgyalt Sportszervezetek létesítmény fenntartását, működtetését külön megállapodás szerint támogatja,

c) [7]

(3)[8]

(4)[9]

IV.

Vegyes rendelkezések

6. § (1)[10]

(2)[11]

(3)[12]

V.

Záró rendelkezések

7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)[13] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Sárbogárd, 2005. február 11.

Juhász János sk.
polgármester

Krupa Rozália sk.
jegyző

Kihirdetve: 2005. február 14.


Krupa Rozália sk.
jegyző

1. számú melléklet a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati[14]  rendelethez

Az Önkormányzattal megállapodási szerződésben álló Sportszervezetek:

A sportlétesítmény neve

A szervezet neve

Sárbogárd-Sárszentmiklósi Sporttelep

7003, Sárbogárd-Sárszentmiklós,
Táncsics M. u.

Hrsz. 4938

Sárszentmiklósi Sportegyesület

Sárbogárdi Labdarúgópálya

7000, Sárbogárd, Ady E. u.

Hrsz. 1083

Sárbogárdi Labdarúgó Sportklub


2. számú melléklet a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati[15]  rendelethez[16]

Az Önkormányzat intézményei és sportlétesítményei

Az intézmény, sportlétesítmény neve

Központi Általános Iskola, Óvoda,

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

7000 Sárbogárd, József A. u. 14.

Hrsz. 552/2

Labdarúgó pálya: 2db

Kézi-, kislabdapálya: 1 db

Atlétikapálya: 1 db

Sportcsarnok: 1db

Tornaterem:1db

Tornaszoba:1 db

Központi Általános Iskola, Óvoda,

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Szent István Általános Iskola

7000 Sárbogárd, Szent István u. 79-82.

Hrsz. 1309

Kézi-, kislabdapálya:1 db

Tornaterem: 1 db

ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

7003 Sárbogárd, Köztársaság u. 171-173.

Hrsz .4836

Kézi, kislabdapálya: 2db

Tornaterem: 1db

Atlétikapálya: 1db

Sárbogárdi Labdarúgópálya

7000 Sárbogárd, Ady Endre u.

Hrsz.1083

Labdarúgópálya: 2db

Öltöző

Lelátó

Sárbogárd-Sárszentmiklós Sporttelep

7003 Sárbogárd, Táncsics Mihály u.

Hrsz. 4938

Labdarúgópálya: 1 db

Atlétikapálya: 1 db

Öltöző

Lelátó

Műanyag bevonatú, többfunkciós pálya: 1 db

3. számú melléklet a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati[17]  rendelethez[18]4. számú melléklet a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati[19] rendelethez[20]


[1]

Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15. )  K t r.  s z. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos: 2010. III. 1-től.

[2]

Megállapította: 28/2008. (X. 9.) K t r.  s z. rendelet 1. §. Hatályos: 2008. X. 9-től

[3]

Megállapította: 28/2008. (X. 9.) K t r.  s z. rendelet 2. §. Hatályos: 2008. X. 9-től

[4]

Megállapította: 28/2008. (X. 9.) K t r.  s z. rendelet 3. §. Hatályos: 2008. X. 9-től

[5]

Megállapította: 28/2008. (X. 9.) K t r.  s z. rendelet 4. §. Hatályos: 2008. X. 9-től

[6]

Megállapította: 28/2008. (X. 9.) K t r.  s z. rendelet 5. §. Hatályos: 2008. X. 9-től

[7]

Hatályon kívül helyezte: 12/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2012. III. 14-től.


[8]

Hatályon kívül helyezte: 12/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatálytalan: 2012. III. 14-től.


[9]

Hatályon kívül helyezte: 12/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatálytalan: 2012. III. 14-től.


[10]

Hatályon kívül helyezte: 12/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatálytalan: 2012. III. 14-től.


[11]

Hatályon kívül helyezte: 12/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatálytalan: 2012. III. 14-től.


[12]

Hatályon kívül helyezte: 12/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatálytalan: 2012. III. 14-től.


[13]

Beiktatta: 28/2008. (X. 9.) K t r.  s z. rendelet 7. §. Hatályos: 2008. X. 9-től

[14]

Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.)  K t r.  s z. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos: 2010. III. 1-től.

[15]

Módosította megjelölését:  6/2010. (II. 15.)  K t r.  s z. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos: 2010. III. 1-től

[16]

Módosította: 28/2008. (X. 9.) K t r.  s z. rendelet 6. §.

[17]

Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15. )  K t r.  s z. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos: 2010. III. 1-től

[18]

Hatályon kívül helyezte: 12/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatálytalan: 2012. III. 14-től.[19]

Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15. )  K t r.  s z. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos: 2010. III. 1-től

[20]

Hatályon kívül helyezte: 12/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatálytalan: 2012. III. 14-től.