Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2006 (XI.2.) önkormányzati rendelete

A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a működési feltételek biztosításáról.

Hatályos: 2012. 02. 10- 2015. 04. 22

Sárbogárd Város Önkormányzat
 Képviselő-testületének


40/2006. (XI. 2.) önkormányzati[1] rendelete


a helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a működési feltételek biztosításáról


Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-a és az 1994. évi LXIV. tv. 17. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)  pontjában foglalt feladatkörében a következő rendeletet alkotja

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) képviselőkre, bizottsági elnökökre,

b) a bizottság tagjaira, beleértve a nem képviselő-testületi tagokat is,

c) az alpolgármesterre a 2. § és a 3. § kivételével.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre.

Tiszteletdíj

2. §[2] (1) A képviselő havi tiszteletdíja a (6) bekezdés szerinti eltéréssel az alapdíj és az általa betöltött bizottsági tagság és bizottsági elnöki tisztség utáni tiszteletdíj                   összegéből áll.

(2)[3] A képviselő havi alapdíja a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és az 1,50 szorzószám szorzata.

(3) A bizottsági tag képviselőt az alapdíjon felül, havonta az alapdíj 44,800 %-ának megfelelő mértékű tiszteletdíj illeti meg.

(4) A bizottság elnökét az alapdíjon felül, havonta az alapdíj 78,280 %-ának megfelelő mértékű tiszteletdíj illeti meg. 

(5) A bizottság nem képviselő tagját havonta az alapdíj 44,800 %-ának megfelelő mértékű tiszteletdíj illeti meg. 

(6) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj csak egy bizottsági tagság és egy bizottsági elnöki tisztség után illeti meg a képviselőt

3. § (1)[4] Kötelezettségét szegi meg a képviselő és a bizottság nem képviselő tagja, amennyiben az adott hónapban a képviselőtestület és/vagy annak a bizottságnak a rendes ülésén/ülésein, amelynek tagja nem jelenik meg.

(2)[5]

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)[6] A képviselőtestület 6 hónapig 20%-al csökkenti annak a képviselőnek a tiszteletdíját, aki a képviselőtestület vagy a bizottság üléséről kettő egymást követő alkalommal előzetes bejelentés nélkül távol marad.

(11)[7] Igazolt távollétnek tekintendő az, ha a képviselő távolmaradását a képviselőtestületi vagy a bizottsági ülés megkezdését 48 órával megelőzően szóban vagy írásban a polgármesternek bejelenti.Költségtérítés

4. § A képviselő egyéb, a testületi munkával kapcsolatos, általa előlegezett, számlával igazolt költségeit meg kell téríteni (például: településen kívüli utazás), melynek kifizetését a polgármester engedélyezi.

Működési feltételek biztosítása

5. § Az önkormányzat hivatali szervezete a képviselők és bizottsági tagok részére feladataik ellátásához szükséges technikai, adminisztrációs feltételeket biztosítja.

E feltételek:

• nyomdai sokszorosítás,

• gépírói kapacitás,

• postai, távközlési szolgáltatás,

• információs, dokumentációs szolgáltatás,

• önkormányzati kiadványok, hivatalos dokumentumok..

Vegyes és záró rendelkezések

6. § Az esetleges albizottságok és ideiglenes (ad-hoc) bizottságok díjazása tekintetében a képviselő-testület egyedileg dönt, a feladat jellegére és nagyságára tekintettel.

7. § (1) E rendeletben szabályozott tiszteletdíj folyósítása havonta, utólag történik.

(2) A 4. § szerinti költségtérítés a Pénzügyi Városfejlesztési Városüzemeltetési Bizottság Jóváhagyása alapján fizethető ki. A tiszteletdíjak kifizetését a Pénzügyi Városfejlesztési, Városüzemeltetési Bizottság rendszeresen ellenőrzi.

(3) Ha a képviselő, vagy bizottsági tag mandátuma év közben bármely oknál fogva megszűnik, ill. keletkezik, részére a tiszteletdíj összegét időarányosan kell kifizetni.

(4) A kifizetésről a polgármester engedélye alapján a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya gondoskodik.

8. § (1) E rendelet 2006. november 2. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. október 16. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 35/1998. (XI. 30.) K t r.  s z. rendelet, a 12/1999. (IV. 30.) K t r.  s z. rendelet, a 39/1999. (XII. 14.) K t r.  s z. rendelet, a 2/2000. (II. 14.) K t r.  s z. rendelet, a 11/2000. (IV. 13.) K t r.  s z. rendelet, a 29/2002. (VIII. 28.) K t r.  s z. rendelet, a 33/2002. (XI. 15.) K t r.  s z. rendelet, az 5/2003. (II. 27.) K t r.  s z. rendelet, a 21/2003. (VII. 15.) K t r.  s z. rendelet, a 8/2004. (II. 23.) K t r.  s z. rendelet, a 34/2004. (IX. 15.) K t r.  s z. rendelet, a 19/2006. (III. 23.) K t r.  s z. rendelet.

Sárbogárd, 2006. október 31.

Juhász János
polgármester

Dr. Krupa Rozália
jegyző

Kihirdetve: 2006. november 2.


Dr. Krupa Rozália
jegyző


[1]

Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r.  s z. rendelet 19. § (1) bekezdése

[2]

Megállapította: 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2011. II. 1-től.

[3]

Módosította: 5/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2012. II. 14-től.

[4]

Hatályon kívül helyezte: A  3. § (1) bekezdésének 2. mondatát a 9/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan: 2011. III. 17-től.

[5]

Hatályon kívül helyezte: A  3. § (2)-(10) bekezdését  a 9/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan: 2011. III. 17-től.


[6]

Beiktatta: 5/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2012. II. 14-től.


[7]

Beiktatta: 5/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2012. II. 14-től